Teledetekcja w Inżynierii Środowiska

Kierunek: przedmiot kierunkowy IŚ
Rok studiów: 2
Semestr studiów:3

Prowadzący zajęcia

Wykłady: * dr inż. Tomasz Pirowski (12h), dr inż. Andrzej Wróbel (4h), dr hab. inż. Alina Wróbel (2h)

Ćwiczenia / Laboratoria: * Ćwiczenia:mgr inż. Małgorzata Słota * Laboratoria:mgr inż. Małgorzata Słota

Wymiar zajęć

* Wykład: 18 godzin * Ćwiczenia: 10 godzin * Laboratoria: 8 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r9 | r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r5 - 2013-01-26 - TomaszPirowski
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback