Zaawansowane zastosowania GIS II

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Prowadzący zajęcia

Wykłady: Beata Hejmanowska, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski

Laboratoria: Beata Hejmanowska, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Katarzyna Berka 10.8 3
Katarzyna Bernat 15.3 4
Beata Biernacka 14.1 3.5
Agnieszka Dębniewska 13.5 3.5
Maria Fejkiel 14 3.5
Katarzyna Gabor 17 4.5
Katarzyna Golec 14.5 4
Katarzyna Górecka 12.7 3.5
Anna Graboś 9.8 2
Ewelina Hazik 14.1 3.5
Justyna Hermann 14.8 4
Artur Kosmyna 13.1 3.5
Monika Kowalczyk 16.7 4.5
Cezary Kozyra 11.8 3
Ewa Król 13.8 3.5
Maciej Michna 13.5 3.5
Mirosław Marciniak 13.4 3.5
Monika Rudy 17.5 4.5
Katarzyna Rybczyk 13 3.5
Dominika Ryś 16.4 4
Agnieszka Rzepka 16.8 4.5
Ewelina Skawicka 13.2 3.5
Krystyna Ziobro 11.5 3
Małgorzata Zygmunt 15 4
Agata Źrebiec 14.3 3.5
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r3 - 2012-02-14 - BeataHejmanowska
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback