TWiki> Publikacje Web>WebHome (revision 14)
pas.jpg

Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska * WGGiIŚ * AGH

Witamy w dziale Publikacje

* Rok 2008

Bernasik J., Mikrut S.: Wyznaczanie imperfekcji kształtu wysmukłych budowli w oparciu o znane elementy orientacji kątowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18a, s.11-20, Szczecin 2008

Borowiec N.: Building extraction from ALS data based on regular and irregular tessellations. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII B6b pobierz pdf

Cisło U.: Zarys koncepcji trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Drzewiecki W.: Sustainable land-use planning support by GIS-based evaluation of landscape functions and potentials. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII B7, p.1497-1502 pobierz pdf

Drzewiecki W., Mularz S.: Simualtion of water soil erosion effects on sediment delivery to Dobczyce Reservoir. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII B8, p.787-794 pobierz pdf

Drzewiecki W.: Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych. Roczniki Geomatyki, Tom VI, z.3, str. 131-142

Gaździcki J., Pyka K.: Krakowskie spotkania z INSPIRE. Geodeta - magazyn geoinformacyjny, nr 7/2008

Głowienka E.: Przetwarzanie wstępne danych z hiperspektralnego sensora satelitarnego Hyperion. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Głowienka E.: Porównanie metod korekcji atmosferycznej dla danych z sensorów hiperspektralnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Hejmanowska B., Drzewiecki W., Wróbel A.: ISO5725-2 standard application to verification of orthophoto-based impervious surface area and imperviousness factor determination. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII B4, p. 1329-1334 pobierz pdf

Hejmanowska B., Grabowska J.: Porównanie możliwości aktualizacji bazy danych GIS z wykorzystaniem ortofotomap i odbiorników GPS typu: Mobile Mapper. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Hejmanowska B., Borowiec N., Badurska M.: Przetwarzanie lotniczych danych lidarowych dla potrzeb generowania NMT, NMP. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Hejmanowska B., Drzewiecki W., Kulesza Ł.: Zagadnienie jakości Numerycznych Modeli Terenu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Kisilewicz T., Wróbel Al., Wróbel A.: Inwentaryzacja rzeczywistych strat ciepła przez przegrody budynków z wykorzystaniem termografii. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Kolecki J., Wróbel A.: Wykorzystanie adaptacyjnej metody redukcji szumów na obrazach cyfrowych do detekcji krawędzi. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Marmol U., Będkowski K: Dokładność określenia wysokości drzew na podstawie Numerycznego Modelu Koron Drzew z w wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Michałowska K., Hejmanowska B.: Możliwości wykorzystania wieloczasowych obrazów znormalizowanego indeksu wegetacji (NDVI) i archiwalnych orofotomap do badania zmienności wybranych elementów środowiska. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Michałowska K., Głowienka E.: Multi-temporal data integration for the changeability detection of the unique Slowinski National Park landscape. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII, part B7, WG VII/5, p.1017-1020 pobierz pdf

Mikrut S., Mikrut Z: Wykorzystanie sieci neuronowych w procesach fotogrametrycznych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Mikrut S., Mikrut Z: Neural networks in the automation of photogrammetric processes. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B4, p. 331-336 pobierz pdf

Mikrut S.: Experience from the Utilisation of Archival Aerial Image for the Needs of Databases Feeding. Wydawnictwa AGH. Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 2, No 2, p.69-80

Mularz S., Drzewiecki W., Głowienka E., Hejmanowska B.: Komisja VII - przegląd prac badawczych prezentowanych na XXI Kongresie MTF i T w Pekinie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Pyka K.: Porównanie jakości radiometrycznej zdjęć lotniczych wykonanych kamerą analogową i cyfrową. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

Pyka K., Siedlik J.: The Use of Wavelets for Noise Detection in the Images taken by the Analog and Digital Photogrammetric Cameras. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol.XXXVII, part B1, p. 77-81 pobierz pdf

Pyka K.: Valorization of the noise content in photogrammetric images using wavelets. Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 2, no. 1, p.59-65

Tokarczyk R., Skoczek M.: Fotogrametryczne badanie kształtu elementów walcowanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, Szczecin 2008.

Tokarczyk R., Szczygieł M.: Analiza topografii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, Szczecin 2008.

Wężyk P., Borowiec N., Szombara S., Wańczyk R.: Generowanie numerycznych modeli powierzchni oraz terenu w Tatrach na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (ALS). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, Szczecin 2008

* Rok 2007

Badurska M.: Integracja obrazów radarowych i optycznych dla potrzeb tworzenia map pokrycia terenu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Bernasik J., Mikrut S.: Zautomatyzowana korekcja błędów kątowej orientacji niemetrycznej kamery cyfrowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Cisło U.: Standardy do trójwymiarowej wizualizacji informacji przestrzennej w Internecie – aspekty praktyczne. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Czechowicz A., Mikrut Z.: Selekcja podobrazów dla potrzeb dopasowywania zdjęć lotniczych oparta na histogramach gradientu i sieci neuronowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Drzewiecki W., Głowienka E., Tokarczyk P.: Ocena możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych systemu KH-7 do badań zmian użytkowania na terenach zurbanizowanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Drzewiecki W., Wróbel A.: Ocena wiarygodności fotointerpretacji powierzchni nieprzepuszczalnych na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Głowienka E., Michałowska K.: Możliwość monitorowania zmian środowiska z użyciem narzędzi GIS na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Gryboś P., Mikrut S.: Analiza doboru parametrów algorytmów dopasowania obrazów zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Hejmanowska B.: Analiza NMT w postaci GRID i TIN na przykładzie danych z OKI. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Hejmanowska B.: Porównanie wyników klasyfikacji obrazów satelitarnych HYPERION i ALI. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Kolecki J., Tokarczyk R.: Automatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLAB. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Kulesza Ł.: Automatyczna detekcja i modelowanie budynków przy pomocy programu Terrascan. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Lis N., Mikrut S., Guzik M.: Możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania w budowie bazy danych GIS dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Michałowska K., Głowienka E.: Integracja i przetwarzanie danych wieloczasowych w środowisku GIS. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Michałowska K., Głowienka E., Mikrut S.: Opracowanie technologii przetwarzania archiwalnych materiałów fotogrametrycznych do badań zmienności krajobrazu na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Mikrut S., Mikrut Z.: Sieci neuronowe w procesach automatycznej korelacji zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Mikrut S., Tokarczyk R., Huppert M.: Koncepcja systemu VSD-WIN. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Mularz S., Drzewiecki W.: Ocena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowania. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Pawlik P., Mikrut S.: Porównanie dokładności wybranych metod dopasowania obrazów zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Pirowski T., Bobek G.: Podwyższanie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych IKONOS - statystyczne i wizualne porównanie wyników otrzymanych różnymi formułami. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Pyka K.: Zastosowanie transformacji falkowej do detekcji i usuwania szumów z danych rastrowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Pyka K., Twardowski M.: Miejsce wolnego oprogramowania w nauczaniu geoinformatyki. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Tokarczyk R., Kolecki J., Tokarczyk P.: Wykorzystanie aparatu cyfrowego telefonu komórkowego do wizualizacji 3D kapliczki. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Tokarczyk R.: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotogrametrycznym do badania wad postawy. Praca zbiorowa pod redakcją Reginy Tokarczyk, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne AGH, Kraków 2007.

Twardowski M.: Przeglądarka stereogramów utworzonych ze zdjęć pozyskiwanych z baz rozproszonych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Wróbel A., Blicharz M., Lisowska-Woś A., Kubica M.: Propozycja uproszczonego opracowania metrycznego obiektów zabytkowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Zabrzeska-Gąsiorek B., Borowiec N.: Określenie zakresu wykorzystania danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego w procesie generowania ”prawdziwej” ortofotomapy. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf


Publikacje Web Utilities

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf Badurska_2007.pdf r1 manage 209.3 K 2009-05-18 - 09:39 MartaBorowiec  
PDFpdf Bernasik_Mikrut_2007.pdf r1 manage 658.9 K 2009-05-18 - 10:01 MartaBorowiec  
PDFpdf Borowiec_N_Pekin.pdf r1 manage 729.7 K 2009-06-30 - 10:37 MartaBorowiec  
PDFpdf Cislo_2007.pdf r1 manage 428.6 K 2009-05-18 - 10:02 MartaBorowiec  
PDFpdf Czechowicz_Mikrut_2007.pdf r1 manage 782.7 K 2009-05-18 - 10:02 MartaBorowiec  
PDFpdf Drzewiecki_Glowienka_Tokarczyk_2007.pdf r1 manage 1407.3 K 2009-05-18 - 10:02 MartaBorowiec  
PDFpdf Drzewiecki_Pekin.pdf r1 manage 444.5 K 2009-06-30 - 10:37 MartaBorowiec  
PDFpdf Drzewiecki_Wrobel_2007.pdf r1 manage 123.1 K 2009-05-18 - 10:02 MartaBorowiec  
PDFpdf Glowienka_Michalowska_2007.pdf r1 manage 3151.5 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Glowienka_Pekin.pdf r1 manage 538.7 K 2009-06-30 - 10:39 MartaBorowiec  
PDFpdf Grybos_Mikrut_2007.pdf r1 manage 147.6 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Hejmanowska_1_2007.pdf r1 manage 509.5 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Hejmanowska_2_2007.pdf r1 manage 403.2 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Hejmanowska_Pekin.pdf r1 manage 5102.2 K 2009-06-30 - 10:39 MartaBorowiec  
PDFpdf Kolecki_Tokarczyk_2007.pdf r1 manage 390.9 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Kulesza_2007.pdf r1 manage 190.7 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Lis_Mikrut_Guzik_2007.pdf r1 manage 438.3 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Michalowska_Glowienka_2007.pdf r1 manage 1524.2 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Michalowska_Glowienka_Mikrut_2007.pdf r1 manage 1680.9 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Mikrut_Mikrut_2007.pdf r1 manage 162.7 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Mikrut_Pekin.pdf r1 manage 1305.4 K 2009-06-30 - 10:39 MartaBorowiec  
PDFpdf Mikrut_Tokarczyk_Huppert_2007.pdf r1 manage 105.9 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Mularz_Drzewiecki_2007.pdf r1 manage 297.0 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Mularz_Pekin.pdf r1 manage 663.8 K 2009-06-30 - 10:38 MartaBorowiec  
PDFpdf Pawlik_Mikrut_2007.pdf r1 manage 1222.8 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Pirowski_Bobek_2007.pdf r1 manage 892.9 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Pyka_2007.pdf r1 manage 945.7 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Pyka_Pekin.pdf r1 manage 1208.5 K 2009-06-30 - 10:40 MartaBorowiec  
PDFpdf Pyka_Twardowski_2007.pdf r1 manage 86.8 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Tokarczyk_Kolecki_Tokarczyk_2007.pdf r1 manage 789.1 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Twardowski_2007.pdf r1 manage 346.3 K 2009-05-18 - 10:06 MartaBorowiec  
PDFpdf Wrobel_i_in_2007.pdf r1 manage 1910.4 K 2009-05-18 - 10:06 MartaBorowiec  
PDFpdf Zabrzeska_Borowiec_2007.pdf r1 manage 617.7 K 2009-05-18 - 10:06 MartaBorowiec  
JPEGjpg pas.jpg r1 manage 55.5 K 2009-06-29 - 13:08 MartaBorowiec  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r82 | r16 < r15 < r14 < r13 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r14 - 2009-11-06 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback