-- TWikiAdminUser - 09 Mar 2009

Konwersja danych analogowych - projekt zamówiony przez Województwo Mazowieckie

Wykaz projektów badawczo-rozwojowych

Prace badawcze mające na celu porównanie pod względem ekonomicznym i dokładnościowym oraz czasowym przetwarzania danych analogowych map katastralnych i mapy zasadniczej metodą skanowania i wektoryzacji oraz metodą skanowania i budowy postaci numerycznej na podstawie materiałów źródłowych, 2008-2009, zamawiajacy Województwo Mazowieckie.

Opracowanie warunków technicznych dotyczących: konwersji mapy zasadniczej z postaci analogowej lub numerycznej, redakcji bazy danych numerycznej mapy zasadniczej, włączenia tych danych do tworzonej zintegrowanej bazy danych oraz konwersji mapy katastralnej z postaci analogowej lub numerycznej do przyjętej w projekcie struktury bazy danych, 2008, zamawiający Województwo Mazowieckie.

Analiza czynników kształtujących jakość mapy dla celów projektowych, opracowanej metodą fotogrametryczną. 2009, zamawiający PKP PLK SA.

Sprawdzenie przydatności cyfrowych danych przestrzennych, w tym ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, do wsparcia opracowania koncepcji przestrzennych tras przy modernizacji lub budowie linii kolejowej, 2009, zamawiający PKP PLK SA

Analiza możliwości wykorzystania skaningu laserowego dla kontroli wysokości wyznaczanych w długich liniowych konstrukcjach pomiarowych. 2010, zamawiający PKP PLK SA


This topic: Badania > WebHome > BadaniaInne
Topic revision: r6 - 2011-03-12 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback