Kryteria oceniania

1. Sposób obliczenia oceny końcowej: wykonanie projektu (zal), kolokwia zaliczeniowe z ćwiczeń (50%), kolokwia zaliczeniowe z wykładów (50%), obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne dwie nieobecności, każda następna powinna zostać odrobiona lub będzie wymagała zaliczenia w formie uzgodnionej z prowadzącym ćwiczenia.

2. Za wykonanie projektu możliwe jest uzyskanie bonusa (ocena zal+) uwzględnianego przy obliczaniu oceny z ćwiczeń jako równowartość 15%.

3. Skala ocen (par. 13 p. 1 Regulaminu Studiów) przyjęta dla sprawdzianów z ćwiczeń i wykładów: a) 91 ? 100% bardzo dobry (5.0), (skrót słowny: bdb); b) 81 ? 90% plus dobry (4.5), (skrót słowny: +db); c) 71 ? 80% dobry (4.0), (skrót słowny: db); d) 61 ? 70% plus dostateczny (3.5), (skrót słowny: +dst); e) 51 ? 60% dostateczny (3.0), (skrót słowny: dst)

Program zajęć

1. Projektowanie bazy danych SIP

2. Wprowadzanie danych kartograficznych (CAD), alfanumerycznych (pliki ASCII), rastrowych (skany map dane teledetekcyjne), (praca własna).

3. Modele danych (wektorowe i rastrowe), konwersje.

4. Integracja danych w różnych skalach, formatach i układach współrzędnych w systemie SIP, (praca własna).

5. Analizy przestrzenne w modelu wektorowym i rastrowym badanie wpływu nowej inwestycji na środowisko.

6. Analizy z wykorzystaniem NMT, prezentacja kartograficzna wyniku analizy przestrzennej (praca własna).

Oprogramowanie: Geomedia, ILWIS (oprogramowanie darmowe ? umożliwia pracę własną studentów).


This topic: Dydaktyka > WebHome > SystemyInformacjiPrzestrzennej > CwicZ
Topic revision: r4 - 2012-01-07 - BeataHejmanowska
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback