Systemy Informacji Przestrzennej

Kierunek: G i K lub IŚ
Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

w dziale oceny podany stan otrzymanych projektów i zaliczeń

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Krystian Pyka

Wymiar zajęć 10 godz

  • Wykład: 5 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 5 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > DoktorSIP
Topic revision: r7 - 2011-05-31 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback