Elementy Geoinformatyki Obrazowej

Kierunek: G i K
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 8 - r.akad. 2009/2010

Prowadzący zajęcia

Seminaria:

  • Krystian Pyka

Wymiar zajęć

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > ElementyGeoinformatykiObrazowej
Topic revision: r12 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback