Fotogrametria cyfrowa

Kierunek: G i K
Rok studiów: I mag.
Semestr studiów: 2 - r.akad. 2014/15

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka (11)
  • Sławomir Mikrut (8 )
  • Andrzej Wróbel (6 )
  • Mariusz Twardowski (5)
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Andrzej Wróbel
  • Sławomir Mikrut
  • Elzbieta Pastucha
  • Mariusz Twardowski

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 45 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > FotogrametriaCyfrowa2
Topic revision: r22 - 2014-10-29 - AndrzejWrobel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback