Fotogrametria i skaning laserowy w zastosowanich inżynierskich/sem. letni, 2014

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Regina Tokarczyk
  • Sławomir Mikrut
Laboratoria:
  • Jakub Kolecki
  • Sławomir Mikrut

Wymiar zajęć

  • Wykład: 28 godzin
  • Laboratoria: 28 godzin

Program wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf Program.pdf r1 manage 30.4 K 2016-02-23 - 11:55 ReginaTokarczyk  

This topic: Dydaktyka > FotogrametriaISkaningWZastosowaniachInz
Topic revision: r13 - 2016-02-23 - ReginaTokarczyk
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback