-- KrystianPyka - 2010-09-25

wg karty przedmiotu:

Definicja GIS w kontekście SIP, CAD i kartografii. Rola rastrowego modelu danych GIS i jego porównanie z mo delem wektorowym. Problem integracji danych w systemach GIS ze względu na różne skale, formaty danych i układy współrzędnych. Konwersje wektora na raster i odwrotnie. Rodzaje analiz rastrowych. Reklasyfikacja i algebra map. Generowanie stref zagrożenia powodziowego na podstawie DTM. Analiza obiektów zagrożonych. Operatory odległości, operatory sąsiedztwa (analizy na DTM, mapy nachyleń, ekspozycji, symulowanie oświetlenia powierzchni terenu, wizualizacje 3D). Wybór lokalizacji nowej inwestycji. Analizy sąsiedztwa (generowanie map tarcia, kosztów, wybór najkrótszej drogi). Projektowanie nowego połączenia komunikacyjnego. Analizy sąsiedztwa (analizy widoczności). Wymiana danych pomiędzy programami GIS. Optymalizacja analiz GIS, wybór odpowiedniego modelu danych. Analizy wektorowo-rastrowe. Prezentacje kartograficzne wyniku analizy przestrzennej.

Podział na wykłady:

 1. 03.10. KP: Definicja SIG/GIS w kontekście SIT i kartografii. Pojęcie Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
 2. 10.10. KP: Układy współrzędnych w GIS. NMT w GIS - metody pozyskiwania danych, postacie NMT, produkty pochodne.
 3. 17.10. TP: Systematyka rastrowych analiz przestrzennych cz.1 (rastrowa i gridowa postać danych, zapytania przez lokalizację i zapytania atrybutowe, algebra map). GIS w zarządzaniu środowiskiem i zarządzaniu kryzysowym - przykłady.
 4. 24.10 TP: Systematyka rastrowych analiz przestrzennych cz.2 (operatory odległości - odległość, bufor, koszt). GIS w biznesie - przykłady.
 5. 07.11. TP: Systematyka rastrowych analiz przestrzennych cz.3 (operatory sąsiedztwa, wstęp do wspomagania decyzji). GIS w zarzadządzaniu i planowaniu przestrzennym - przykłady.
 6. 14.11. SM: wykład odwołany
 7. 21.11. SM: Mobile GIS, odbiorniki GPS-GIS, importowanie danych z GPS-GIS do Google Earth, Google Earth Pro
 8. 28.11. KP: Metody pozyskiwania danych do NMT/NMPT
  Podsumowanie wykładów i ćwiczeń
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r23 | r21 < r20 < r19 < r18 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r19 - 2011-11-21 - SlawomirMikrut
 
 • Edit
 • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback