Lotniczy skaning laserowy i NMT

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II

Rok studiów: II
Semestr studiów: 2
Rok akademicki 2014/15

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Natalia Borowiec
Ćwiczenia:
  • Laboratoria: dr inż. Natalia Borowiec
  • Projektowe: dr inż. Natalia Borowiec

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Laboratoria: 15 godzin
  • Projektowe: 30 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > GeomodGeowiz
Topic revision: r6 - 2014-09-29 - NataliaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback