Systemy Informacji Geograficznej (GIS)

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Wojciech Drzewiecki (10 godz.)
  • Sławomir Mikrut (4 godz.)
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Wojciech Drzewiecki
  • Katarzyna Bernat
  • Judyta Książek

Zasady zaliczenia

1. Sposób obliczenia oceny końcowej: wykonanie projektu (20%), kolokwia zaliczeniowe z ćwiczeń (2x25%), kolokwium z wykładów (30%), obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne dwie nieobecności, każda następna powinna zostać odrobiona lub będzie wymagała zaliczenia w formie uzgodnionej z prowadzącym ćwiczenia).

2. Skala ocen: a) 91 - 100% bardzo dobry (5.0), (skrót słowny: bdb); b) 81 - 90% plus dobry (4.5), (skrót słowny: +db); c) 71 - 80% dobry (4.0), (skrót słowny: db); d) 61 - 70% plus dostateczny (3.5), (skrót słowny: +dst); e) 50 - 60% dostateczny (3.0), (skrót słowny: dst)

Wymiar zajęć

  • Wykład: 14 godzin
  • Ćwiczenia projektowe 28 godz.

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r21 < r20 < r19 < r18 < r17 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r21 - 2016-02-01 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback