Informatyczne Systemy Katastralne

Kierunek: G i K
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 8 - rok akad. 2009/10

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Józef Maślanka (6)
  • Władysław Mierzwa (6)
  • Krystian Pyka (3)

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Józef Maślanka
  • Władysław Mierzwa
  • Monika Badurska

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15 godzin (2 grupy)

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > InformatyczneSystemyKatastralne
Topic revision: r5 - 2010-02-19 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback