Materiały dydaktyczne

Materiały do wykładów

KP: wprowadzenie, układy wsp., formaty - wektorKP: geo-rastry i chmuryKP: IIP, UML,GML zagadnienia do testu z wykładów KP

BH: Integracja danych, UA i SRTM
BH: Analizy w modelu rastrowym ♦ Lokalizacja_ILWISLokalizacja_IDRISI

Materiały do ćwiczeń

2018 wprawka KP: Układy wsp. - transformacje danych rastrowych
2018 projekt KP/1: Wykorzystanie TFW do zgrubnej georeferencji zdjęć lotniczych
2018 projekt KP/2: Wykorzystanie chmury punktów w GIS - ALS2GIS
2018 projekt KP/3: Analiza jakości danych przestrzennych na przykładzie BDOT i OSMmodele pojęciowe BDOT vs OSM

Projekt 1 BH
IDP_przygotowanie_danych_IDRISI_ILWIS

IDP_przygotowanie_danych_ILWIS_NOWE

BH: Ćwiczenia 1 Wykonanie podstawowej analizy przestrzennej w największej liczbie programów
Celem analizy jest wybór lokalizacji spełniającej następujące warunki: 1. Obszary nieantropogeniczne. 2. Obszary niezalesione. 3. Odległość od wody: dalej niż 250 m. 4. Odległość od istniejącej zabudowy bliżej niż 500m.
dane_SHPdane_ILWISdane_IDRISIdane_Geomedia

BH: Ćwiczenia 2. Przygotowanie danych w IDRISI
Wstęp do IDRISI, TP przeczytać początek reszta na teledetekcjiPrzykładowy NMT SRTMIntegracja danych w IDRISI

BH: Ćwiczenia 3. Przygotowania danych w ILWIS ♦ dane Cw3

Topic attachments
I Attachment History ActionSorted ascending Size Date Who Comment
Compressed Zip archivezip Dane-trans-wektor.zip r1 manage 465.9 K 2016-02-19 - 21:00 KrystianPyka  
PDFpdf sprawozdanie_wytyczne.pdf r1 manage 41.7 K 2014-03-26 - 08:31 BeataHejmanowska  
PDFpdf szablon_raportu.pdf r1 manage 133.3 K 2014-03-26 - 08:31 BeataHejmanowska  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r71 | r67 < r66 < r65 < r64 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r65 - 2019-04-02 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback