Metody informatyczne w kształtowaniu przestrzeni

Kierunek: Inżynieria Środowiska - Systemowe Zarządzanie Środowiskiem
Rok studiów: V
Semestr studiów: IX

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

 • Wojciech Drzewiecki

Ćwiczenia / Laboratoria:

 • Wojciech Drzewiecki

Wymiar zajęć

 • Wykład: 15 godzin
 • Ćwiczenia / Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów

Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS):

Definicje, Trochę historii, Odwzorowania i układy współrzędnych, Konceptualizacja rzeczywistości, Modele danych, Źródła danych, Infrastruktura danych przestrzennych (SDI), Analizy przestrzenne, Modelowanie przestrzenne.

GIS jako narzędzie wspomagania decyzji przestrzennych. GIS a partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego. Przykłady wykorzystania GIS w praktyce planistycznej.

Inne metody i narzędzia (geo)informatyczne w kształtowaniu przestrzeni.

Program ćwiczeń

 1. Wprowadzenie do programu GeoMedia.
 2. Analizy przestrzenne na danych wektorowych
 3. jw.
 4. Integracja danych z baz tematycznych, prezentacja kartograficzna.
 5. Wprowadzenie do programu Idrisi.
 6. Analizy przestrzenne na danych rastrowych
 7. jw.
 8. jw.
 9. jw.
 10. Moduł wspomagania decyzji
 11. jw.
 12. jw.
 13. Opracowanie zadanych problemów projektowych
 14. jw.
 15. jw. – prezentacja wyników opracowania.

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > DydaktykaWebHome > MetodyInformatyczneWKsztaltowaniuPrzestrzeni
Topic revision: r8 - 2010-05-17 - TWikiAdminUser
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback