Mobile Mapping Technology

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab. inż. Sławomir Mikrut
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr hab. inż. Sławomir Mikrut

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia projektowe 30 godz.

Syllabus

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > MobileMappingTechnology
Topic revision: r1 - 2018-11-28 - AgnieszkaMoskal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback