Systemy informacji o terenie II

Kierunek: G i K
Rok studiów: IV
Semestr studiów:7
dotyczy roku. akad. 2012/13

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Mariusz Twardowski
mail grupowy

Wymiar zajęć

  • Wykład: 10 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 18 godzin ćw. projektowych

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów - przekierowanie na SIT II -Kraków

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > NiestNSSIT2
Topic revision: r10 - 2012-10-18 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback