Obrazowe techniki pomiarowe

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab inż. Sławomir Mikrut
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr inż. Natalia Borowiec
  • dr inż. Antoni Rzonca

Wymiar zajęć

  • Wykład: 7 godzin
  • Ćwiczenia projektowe 30 godz.

Syllabus

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > ObrazoweTechnikiPomiarowe
Topic revision: r3 - 2018-11-22 - AgnieszkaMoskal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback