<!--
Je?eli dost?p do strony powinien zosta? ograniczony dla okre?lonej grupy u?ytkowników, nale?y u?y? dwóch parametrów: ALLOWTOPICVIEW - czyli lista u?ytkowników z uprawnieniami do dost?pu do strony, ALLOWTOPICCHANGE - czyli lista u?ytkowników, którzy mog? stron? modyfikowa?.
Uprawnienia mo?na ogranicza? do grup, tak?e do poszczególnych u?ytkowników. U?ytkownicy podzieleni s? na grupy. Dwie g?ówne grupy to: PracownicyGroup - czyli wszyscy pracownicy (np. MichalMajewski, TomaszPirowski, KrystianPyka) oraz StudenciGroup - czyli wszyscy studenci (np. StudentFoto, StudentSIT).
Poni?ej znajduje si? przyk?ad wykorzystania parametrów ograniczenia dost?pu. Je?eli nie zostan? one zmodyfikowane, to dost?p do strony b?d? mieli wszyscy pracownicy oraz wszyscy studenci. Wa?ne jest, ?eby nazwy wszystkich grup i u?ytkowników rozpoczyna? od "Main.". Je?eli stron? mia?by ogl?da? konkretny u?ytkownik studencki, a nie ca?a grupa wystarczy zamieni? StudenciGroup na np. StudentFoto. Je?eli stron? mogliby ogl?da? tylko pracownicy, to wystarczy usun?? StudenciGroup z parametru ALLOWTOPICVIEW.
Nazwy parametrów musz? by? poprzedzone trzema spacjami i gwiazdk?.
Uwaga: Powy?sza informacja nie b?dzie widoczna na stronie, wi?c nie trzeba jej usuwa?.

* Set ALLOWTOPICVIEW = PracownicyGroup,Main.TWikiAdminGroup,Main.StudentKRAK
* Set ALLOWTOPICCHANGE = PracownicyGroup,Main.TWikiAdminGroup
-->

Kryteria oceny

Ocena z ćwiczeń jest średnią z ocen cząstkowych: (O_proj + O_kol) / 2
O_proj - ocena z projektów podlegajacych ocenie
O_kol - ocena z kolokwium

Każdy student ma obowiązek terminowego oddania i zaliczenia tematów wyszczególnionych w harmonogramie. Wskazane projekty sa oceniane i ocena ta wliczana jest do końcowej oceny przedmiotu.

Termin oddania tematów - 2 tygodnie od zakonczenia tematu na cwiczeniach. Tygodniowa zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie o pół stopnia oceny składowej O_proj. Po terminie 2 tygodni od ostatnich w semestrze zajęć tematy nie będą przyjmowane.

Na ostatnich zajęciach odbędzie sie kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach i wykładach. W celu uzyskania zaliczenia każda składowa oceny koncowej powinna byc wyzsza lub równa 2,5.

Kolokwium zaliczeniowe - termin dodatkowy, dla osób ze zwolnieniem lekarskim

15.09 2017 piątek, godz. 16:00, pokój 209, C-4

Wykaz ocen - 2017

Oceny z egzaminu z TiF 2017

Nazwisko i imię

I termin

2.07

II termin

9.07

III termin

9.09

Ocena
Michał Baliga 3     3
Klaudyna Bizoń 2,5     2,5
Dariusz Bojko 3,5     3,5
Krzysztof Borzęcki 4     4
Sebastian Bursztynowicz - 2 2,5 2,5
Mariola Cader 2,5     2,5
Maria Cebulska 3,5     3,5
Dominik Dudek 3     3
Diana Dudkiewicz 2 2 2,5 2,5
Adrian Głowa - 2,5   2,5
Magdalena Góratowska - 2 2 2
Michał Górowski - - 2 2
Magdalena Grabowska - 2,5   2,5
Sylwia Grabowska uspr 2 2 2
Weronika Gubała uspr 3   3
Andżelika Halbiniak 3,5     3,5
Jacek Jarosz -     3,5
Eryk Jurkiewicz uspr uspr 2/2 2
Kajetan Kajfasz 4     4
Marcin Kardaś -     2
Elżbieta Kocoń- Kurek 2,5     2,5
Barbara Kojs 4,5     4,5
Aleksandra Kolasa 2,5     2,5
Elżbieta Kostilek - - 2 2
Ewa Krawiec 2 2,5   2,5
Paulina Krężołek 2 - 2 2
Maciej Matras - 2 2 2
Michał Mazur 2 2,5   2,5
Mateusz Miranowicz 3,5     3,5
Sylwia Nikiel 2,5     2,5
Paulina Olbrych - - 2 2
Elżbieta Oleś 2,5     2,5
Edyta Pasiek 3,5     3,5
Marcin Poloczek 4,5     4,5
Patrycja Przeklasa 2 2,5   2,5
Karol Rachel 2 3,5   3,5
Dominik Radwan 3,5     3,5
Grzegorz Rozkocha uspr 2 2/2 2
Krzysztof Sajka 3     3
Rafał Stęga - - 2,5 2,5
Mateusz Stuglik 2 2,5   2,5
Justyna Tokarska -     2
Szymon Tracz 2 3   3
Mariusz Uniszewski 3,5      
Ilona Wierciak 3     3
Weronika Wrzecionek 2 3   3
Katarzyna Zabdyrska 3,5     3,5
Aleksander Żurawski 3      
Barbara Błotnicka - - 2 2
Dorota Durczok -     2
Karolina Hadrys uspr 2 2/2,5 2,5
Agata Nowak - - 2 2
Martyna Pawełkiewicz - - 2 2
Wioleta Świerczyna - - - 2
Dariusz Uchto - - uspr/2 2
Piotr Zachlod 2 3   3
Ocena 2,5 oznacza zdany egzamin, ale ocena końcowa nie będzie wyższa niż dostateczny (3,0). Ocenę 2,5 można poprawiać!

Kolokwium zaliczeniowe - termin dodatkowy, dla osób ze zwolnieniem lekarskim

15.09 2017 piątek, godz. 16:00, pokój 209, C-4

Nazwisko Imię Nieobecności T2 Kartom   Proj lotu   T4 Dephos   T5 Telede   Kolokwium   Ocena końcowa
Grupa 1                          
Baliga Michał   3.5   4   4   4.5   3.0   4
Bizoń Klaudyna   3.5   3.0   5   4.5   3.0   3.5
Bojko Dariusz   4.0   4.5   5   5   4.5   4.5
Borzęcki Krzysztof   4.0   4   4   4.5   2.0/4.0   3.5
Cader Mariola   3.5   4   4   4.5   -3.0   3.5
Cebulska Maria   4.0   4.5   5   5   4.5   4.5
Dudek Dominik   4.0   4   5   5   2.0/4.0   4.0
Dudkiewicz Diana   3.5   3.5   5   4.5   2.0/3.0   3.5
Głowa Adrian   3.5   3.5   3   4.5   2.0/3.5   3.0
Góratowska Magdalena   4.0   4   4   4   2.0/3.5   3.5
Grupa 2                          
Grabowska Magdalena   3.5   4.5   4   5   -3.0   3.5
Grabowska Sylwia   3.5   3   3   4.5   nb/4   3.5
Gubała Weronika   3.5   4   4.5   5   2.0/3.5   3.5
Halbiniak Andżelika   4.0   4.5   5   5   3.5   4.0
Jarosz Jacek   3.5   4   5   4   3.5   4.0
Kajfasz Kajetan   4.0   4.5   4.5   4.5   3.5   4.0
Kardaś Marcin                   2.0    
Kocoń-Kurek Elżbieta   4.0   4.5   4.5   5   3.5   4.0
Kojs Barbara   4.0   5   5   5   4.5   4.5
Kolasa Aleksandra   3.5   3.5   5   4.5   3.0   3.5
Krawiec Ewa   5.0   4.5   4.5   5   2.0/4.0   4.0
Krężołek Paulina   3.0   4   5   5   2.0/3.0   3.5
Matras Maciej   4.5   3   3   3   3   3
Mazur Michał   5.0   3   brak orta, 3   3   2.0/3.5   3.0
Grupa 3                          
Miranowicz Mateusz   5.0   4   5   5   4.0   4.5
Nikiel Sylwia   4.0   4.5   brak orta, 3   5   -3.0   3.0
Nowak Agata   4.0   3.5   brak orta, 4.0   4.5   2.0/2.0/3   3.0
Olbrych Paulina   4.0   3.5   5   4   2.0/2.0/3.5   3.5
Oleś Elżbieta   4.0   4.5   5   5   3.5   4.0
Pasiek Edyta   3.5   3   5   4   2.0/4.0   3.5
Poloczek Marcin   4.5   4.5   5   5   3.5   4.0
Przeklasa Patrycja   5.0   4   5   5   2.0/3.5   4.0
Rachel Karol   4.0   4   4   5   3.5   4.0
Radwan Dominik   4.0   4.5   5   5   2.0/3.5   3.5
Rozkocha Grzegorz   5.0   4.5   4   4.5   2.0/4   4.0
Sajka Krzysztof   4.0   4   4.5   4.5   2.0/3.0   3.5
Grupa 4                          
Błotnicka Barbara   zwrot(30.06.2017)   zwrot(niezgodny zestaw z przydzielonym)   4.5   zwrot (brak klasyfikacji, brak krzywych spektralnych, błędnie zrobione tebele - nie liczymy %, proszę przeczytać konspekt)   nb/2.0/2    
Okrzos Justyna       3       3        
Stęga Rafał   4.0   4   4   3.0   2.0/3.5   3.5
Stuglik Mateusz   3.0   3   3.5   3.5   2.0/3.5   3.0
Świerczyna Wioleta   3.5   3   3.0   3.0   3.5   3.0
Tokarska Justyna   3.0   4   4            
Tracz Szymon   4.5   3   brak orta, 3   4   3.0   3.0
Uchto Dariusz   3.5   4   4.5   3.5   2.0/2.0/4   3.5
Uniszewski Mariusz   5.0   4.5   4   3.5   3.5   4.0
Wierciak Ilona   4.0   4   brak orta, 3   4.5   3.0   3.5
Wrzecionek Weronika   4.0   4.5   5   5   3.0   4.0
Zabdyrska Katarzyna   5.0   4.5   4   4.5   4.5   4.5
Zachlod Piotr   3.5   4.0   5   4   3.5   4.0
Żurawski Aleksander   3.5   4   5   3.5   2.0/4.0   3.5

Oceny z egzaminu - 2016

Lp Imię i nazwisko Termin I Termin II Termin III Ocena
1 Sylwia Bańcarz 2 2,5   2,5
2 Damian Barciaga - 2 2 2
3 Łukasz Barnaś - 2 2,5 2,5
4 Bartosz Biskup 4     4
5 Katarzyna Błaszczyk 2 2 2 2
6 Kinga Bobro 2 2 4,5 4,0
7 Krzysztof Bochenek 3     3
8 Piotr Bogusz 5!     5
9 Jarosław Brusiński - 2 2,5 2,5
10 Małgorzata Czarniak 2 2 2,5 2,5
11 Magdalena Czul - - 2,5 2,5
12 Renata Dobrzańska 2 2 2 2
13 Mateusz Drąg - 2 3 2,5
14 Agnieszka Drużbicka 4     4
15 Katarzyna Duch 2 2 4 3,5
16 Marcin Duch - 2 2 2
17 Sylwia Dudzik - - 3 2,5
18 Ryszard Dyrda 2 2 2 2
19 Patryk Dziurski - 2 3 2,5
20 Agnieszka Filuś 2 2,5   2,5
21 Maciej Francuz 2 2 2,5 2,5
22 Monika Fraś 2 - 2,5 2,5
23 Marek Gach 3     3
24 Mateusz Gawor 2 4   4
25 Michał Górowski - 2 2 2
26 Bożena Górska - -   -
27 Krzysztof Grabias 4,5     4,5
28 Wioleta Gurgul 3,5     3,5
29 Jadwiga Jagodzińska 3,5     3,5
30 Angelika Janas 2 - 2,5 2,5
31 Aneta Jarosińska - - - -
32 Jacek Jarosz 3     3
33 Eryk Jurkiewicz - - 2 2
34 Konrad Kapusta 4     4
35 Adam Kawulok 3,5     3,5
36 Anna Kidoń 3     3
37 Marcin Kidoń - 2 3 2,5
38 Łukasz Korzeniowski 2 - - 2
39 Elżbieta Kostilek 2 - 2 2
40 Wojciech Kowaliczek - - - -
41 Radosław Kożuch 2 2 2 2
42 Przemysław Krupczak 3     3
43 Julita Krysiak 4     4
44 Mateusz Kubiakowski 2 2,5   2,5
45 Michał Kulis 2 3   3
46 Klaudia Kwaczała 3     3
47 Kamil Lassak 3     3
48 Julia Lewińska 2 2 2,5 2,5
49 Magdalena Lis 4,0 (29.06)     4
50 Grzegorz Łytek 4,5     4,5
51 Bożena Madzia - 2 2 2
52 Paulina Makowska - - - -
53 Michał Marszałek 2 2 4 3,5
54 Maciej Matras - - - -
55 Justyna Matusiak - 2,5   2,5
56 Szymon Mazur 2 2 2,5 2,5
57 Paweł Mirocha - 2 4 3,5
58 Piotr Miziołek 5     5
59 Beata Młynarska 2 3   3
60 Maciej Mróz - 2 2 2
61 Marek Najman 4     4
62 Gabriela Niewidok-Węglarz - 2 2 2
63 Rafał Nowak - - - -
64 Weronika Nowak 5!!     5
65 Dariusz Pabian - - 2 2
66 Edyta Pasiek - - - -
67 Paweł Pawlik - 2 2 2
68 Mateusz Pęczek 2 3,5   3,5
69 Michał Pęczek 3,5     3,5
70 Ewelina Piętoń 2 2,5   2,5
71 Arkadiusz Piksa 2 2 2 2
72 Grzegorz Piktas 5!     5
73 Przemysław Poradzisz 2 - 2 2
74 Agnieszka Prochownik 2 3   3
75 Patrycja Rabiej - 2 3,5 3,0
76 Katarzyna Rokiciańska 2 2 2,5 2,5
77 Robert Skóra 2 - - 2
78 Agata Smorga - - 2,5 2,5
79 Tomasz Stasik 5     5
80 Joanna Stec - - - -
81 Mateusz Stępka - - 2 2
82 Karolina Styrna 2 2 4 3,5
83 Agnieszka Szelachowska 5!     5
84 Bartłomiej Szlachetka 3     3
85 Aleksandra Szot 2 2 3,5 3,0
86 Anna Szot 5     5
87 Łukasz Sztorc 2 2 3 2,5
88 Patrycja Szumna - 2 - 2
89 Agnieszka Szymczuk 2 2 3 2,5
90 Paweł Szymusiak 5!     5
91 Klaudia Ścigalska 2 2 3,5 3,0
92 Patryk Torba 4,5     4,5
93 Andrzej Wąsik 5     5
94 Paweł Wieczorek - - 2,5 2,5
95 Ilona Wojcieszak 2 2,5   2,5
96 Adrian Wójcik 3,5     3,5
97 Kinga Wrońska 2 3   3
98 Magdalena Wudarska 5!     5
99 Sabina Zagrobelna 5!     5
100 Malwina Zając 2 2,5   2,5
101 Dominika Zygo - 2,5   2,5
102 Krzysztof Żywczak 3     3
1 Bażant Ilona 2 2 3 2,5
2 Becher Dawid - 2 5 4,5
3 Błotnicka Barbara 2 - - 2
4 Bogocz Kamil - - - -
5 Chwastek Aleksandra 3,5     3,5
6 Czech Dawid - - 2,5 2,5
7 Dąbrowska Daria - 2,5   2,5
8 Dołhan Adam - - - -
9 Filus Ryszard 2 2 3,5 3,0
10 Fizia Adrian - 3   3
11 Gruszka Karol - 3   3
12 Hadrys Karolina 2 - - 2
13 Hrehorowicz Przemysław - 2 3,5 3,0
14 Kaleta Wojciech 3     3
15 Mandera Monika 2 2 3 2,5
16 Miklas Patryk 2 2 3 3
17 Nowicki Mariusz 2 - 2,5 2,5
18 Okrzos Justyna - - - -
19 Pasek Grzegorz - - 2,5 2,5
20 Pawełkiewicz Martyna - - - -
21 Rak Krzysztof - 3   3
22 Salawa Kinga - 3   3
23 Sieradzka Aleksandra - 2 3 2,5
24 Stankiewicz Paweł 2 - 3 3
25 Szuraj Adam - - - -
26 Szymczyk Tomasz - 3   3
27 Bursztynowicz Sebastian 2 - - 2
Ocena z egzaminu 2,5 oznacza ocenę końcową 3,0, bez względu na ocenę z zaliczenia. Oczywiście zaliczenie musi być.

Wykaz ocen - 2016

Nr Nazwisko ImięSorted ascending nb T2_data oddania t2_ocena T3_data oddania T3_ocena T4_data oddania T4_ocena T5_data oddania T5_ocena Kol./popr. Oc. końcowa
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7
Grupa 8
1 Kawulok Adam   17-06-2016 4.0 28-06-2016 3.0   4,5 29.06.2016 5.0 nb/3,0 3,5
8 Dołhan Adam   05-06-2016 4.5 15-06-2016 4.5   4,5 18-06-2016 4.0 2.0/3.0 3.5(3.688)
13 Szuraj Adam 3                    
9 Wójcik Adrian 0 2016-05-19 4,5 15.06.2016 5 2016-06-22 3,0 2016-04-16 4,5 3 3,5
11 Fizia Adrian   03-06-2016 4.5 16-06-2016 5.0   4,5 24-06-2016 5.0 4.0 4.5 (4.375)
7 Smorga Agata   20-06-2015 zw/5.0 30-06-2016 3.0   4,5   3.0 NB/2.0/4.0 3.5
13 Drużbicka Agnieszka   04-06-2016 5.0 18-06-2016 3.5   4,5 23-06-2016 4.5 2,0 (8/29)/3,0 3,5
4 Filuś Agnieszka 1 2016-05-23 3   5 2016-06-21 3,5 2016-04-21 3,5 2/3,0 3,5
3 Prochownik Agnieszka   03-06-2016 4.5 17-06-2016 4.0   4,0 22-06-2016 5.0 2.0/3.0 3.5
11 Szelachowska Agnieszka   02-06-2016 5.0 15-06-2016 4.5   4,0 18-06-2016 4.5 4.0 4.0
16 Szymczuk Agnieszka   09-06-2016 4.5 18-06-2016 3.0   4,5 17-06-2016 4.0 2.0/4.0 4.0
14 Szot Aleksandra   04-06-2016 5.0 17-06-2016 4.0   4,5 3-07-2016 3.5 3.0 3.5
5 Chwastek Aleksandra   04-06-2016 5.0 16-06-2016 3.0   4,0 21-06-2016 3.5 2.0/3.0 3.5(3.438)
11 Sieradzka Aleksandra 0 2016-05-20 3,5   5 2016-06-28 4,5 2016-04-24 4 3 3,5
4 Wąsik Andrzej 0 2016-05-26 4   4 2016-06-28 4,5 2016-04-21 5 3 4,0
13 Jarosińska Aneta 5 2016-05-20 zw1             nb  
12 Janas Angelika 0 2016-05-22 4   5 2016-06-29 4 2016-04-13 4,5 3,5 4,0
3 Kidoń Anna   03-06-2016 5.0 15-06-2016 5.0   4,0 15-06-2016 4.5 4,5 (20/26) 4,5
13 Szot Anna   03-06-2016 5.0 17-06-2016 5.0   3,0 21-06-2016 4.5 3.5 4.0
15 Piksa Arkadiusz 5 2016-06-10 4.0 2016-06-10 5,0 2016-06-10 4,5 2016-06-10 4,0 2/3.0 3,5
3 Błotnicka Barbara       21-06-2016 3.5   zwrot     NB/2.0/3.0  
3 Biskup Bartosz   04-06-2016 4.0 16-06-2016 5.0   4,5 6-07-2016 3.0 5,0 (26/26) 5,0
12 Szlachetka Bartłomiej   04-06-2016 4.5 15-06-2016 3.0   4,0 22-06-2016 3.5 4.0 4.0
7 Młynarska Beata 0 2016-05-22 4   5 2016-06-30 3,5 2016-04-25 3,5 3 3,5
17 Madzia Bożena   5.09.2015 3.0 4.05.2015 4.5 22.05.2015 4.5 10.06.2015 5.0 2.0/2.0/3.5 4.0
7 Dąbrowska Daria   04-06-2016 5.0 17-06-2016 4.0   3,5 14-06-2016 4.0 2.0/3.0 3.5(3.563)
12 Pabian Dariusz 1 2016-07-03 3 1.07.2016 3 2016-07-01 3,5 2016-07-02 3 2 / 3- 3,0
2 Becher Dawid   26-06-2016 4.5 09-06-2016 4.5   4,0 15-06-2016 4.0 2.0/3.0 3.5 (3.625)
6 Czech Dawid   09-06-2016 4.0 17-06-2016 4.0   4,0 21-06-2016 4.0 2.0/2.0/3.0 3.5
15 Zygo Dominika 0 2016-06-04 3,5   4 2016-07-12 3,0 2016-05-08 3 2 / 2.0 /3.0 3,0
9 Durczok Dorota                      
5 Kostilek Elżbieta   06-06-2016 4.5 30-06-2016 3.0   4,0 30-06-2016 3.0 2,0 (3/28)/3,0 3,0
15 Jurkiewicz Eryk 1 2016-07-03 3 27.06.2016 4 2016-07-03 3,5 2016-05-23 3 2/2.0/2.0/3,0  
14 Piętoń Ewelina 0 2016-05-29 3,5   5 2016-06-27 4,5 2016-04-26 3 2 / 3.0 3,5
5 Węglarz Gabriela 2 2016-06-07 3   5 2016-06-22 3 2016-04-23 3 2 / 2.0/3.0 3,0
1 Łytek Grzegorz 0 2016-07-03 3 4.07.2016 3 2016-06-28 4,5 2016-07-01 3 3,5 3,5
1 Piktas Grzegorz   03-06-2016 5.0 17-06-2016 5.0   4,5 30-06-2016 4.0 5.0 5.0
5 Pasek Grzegorz 0 2016-05-29 3   5 2016-06-28 4 2016-04-23 4 3 3,5
8 Wojcieszak Ilona 0 2016-05-29 4   5 2016-06-28 3 2016-04-24 4 2/3.0 3,5
1 Bażant Ilona   27-06-2016 3.0 27-06-2016 2.8 (zal)   3,0 27-06-2016 3.5 3.0 3.0 (3.288)
14 Jarosz Jacek 0             2016-04-19 4 3,5  
11 Jagodzińska Jadwiga 1 2016-07-03 3 3.07.2016 3 2016-07-01 3 2016-06-30 3 3,5 3,0
8 Brusiński Jarosław   24-06-2016 3.5 30-06-2016 3.0 20.06.2016 3,0   3.0 2,0 (4/29) / 3.0 3,0
16 Stec Joanna   16-07-2016 3.0 20-06-2016 3.5 7.07.2016 3,0 24-06-2016 4.5 2,0 (10/29)/4,0 3,5
14 Lewińska Julia   05-06-2016 5.0 30-06-2016 3.0   4,5   3.0 3,5 (17/26) 3,5
9 Krysiak Julita   02-06-2016 5.0 16-06-2016 5.0   4,5 18-06-2016 5.0 4,5 (21/26) 5,0
4 Matusiak Justyna 0 2016-05-25 4   5 2016-07-01 3,5 2016-04-22 4,5 2/4.0 4
4 Okrzos Justyna 1 2016-07-03 3 2.07.2016 3     2016-05-31 3 2  
13 Lassak Kamil   05-06-2016 4.0   3.5   4,0 16-06-2016 4.0 2,0 (7/26)/3,5 3,5
4 Bogocz Kamil                      
  Kapusta Kanrad                   3  
13 Gruszka Karol   26-05-2016 zw/5.0 17-06-2016 4.0   4,0 21-06-2016 4.0 3.0 3.5 (3.625)
10 Siemieniec Karol 3                    
10 Styrna Karolina   02-06-2016 5.0 13-06-2016 4.5   4,0 25-06-2016 4.5 2.0/2.0/3.0 3.0
14 Hadrys Karolina   07-09-2016 3.0   3.0 6.09.2016 3,0   3.0 NB/2.0/3.5 3.0
4 Błaszczyk Katarzyna   03-06-2016 4.0 18-06-2016 3.5   3,0 27-06-2016 4.0 2,0 (7/26)/3,0 3,5
15 Duch Katarzyna   03-06-2016 5.0 17-06-2016 4.0   3,5 17-06-2016 4.0 2,0 (3/29)/3,5 3,5
5 Rokiciańska Katarzyna   03-06-2016 zw/zw2/5.0 20-06-2016 3.5   3,0 1-07-2016 4.0 2.0/2.0/3.0 3.0
5 Bobro Kinga   04-06-2016 5.0 15-06-2016 5.0   4,0 29-06-2016 3.0 2,0 (7/26)/3,5 4,0
10 Wrońska Kinga 0 2016-05-23 4   4 2016-06-29 3,5 2016-04-23 4,5 nb/3.5 4
9 Salawa Kinga 0 2016-05-22 3,5   5 2016-06-30 4,5 2016-04-23 4 3 3,5
12 Kwaczała Klaudia   02-06-2016 5.0 17-06-2016 4.0   4,5 16-06-2016 4.5 3,0 (15/28) 3,5
2 Ścigalska Klaudia 0 2016-05-19 4,5   5 2016-06-30 3 2016-04-23 4 2/3,0 3,5
6 Bochenek Krzysztof                      
9 Grabias Krzysztof 0 2016-05-20 4   5 2016-06-27 4 2016-04-21 4,5 4,5 4,5
7 Wilkowski Krzysztof 5                    
16 Żywczak Krzysztof 0 2016-05-22 3,5   5 2016-07-02 4 2016-04-23 4,5 3 3,5
7 Rak Krzysztof 0 2016-05-23 3   5 2016-06-30 3,5 2016-04-23 3,5 3 3,5
5 Francuz Maciej 2 2016-06-13 3 4.07.2016 3 2016-07-03 4,5 2016-04-23 3 nb/3.5 3,5
3 Matras Maciej 1                 2 / 2.0 / 2.0/2.0  
8 Mróz Maciej 0 2016-05-22 3   5 2016-06-30 3,5 2016-04-23 4 2 / 2.0 / 3.0 3
10 Czul Magdalena   03-06-2016 zw/5.0 22-06-2016 4,0   3,0 4-07-2016 3.5 2,0 (3/29) / 3.0 3,5
15 Lis Magdalena   06-06-2016 4.5 17-06-2016 5.0   4,5 16-06-2016 5.0 nb/3,0 3,5
11 Wudarska Magdalena 0 2016-05-19 4   5 2016-06-21 4 2016-04-20 4 4 4,0
13 Zając Malwina 0 2016-05-20 4,5   5 2016-06-28 3 2016-04-24 4 2 / 3.0 3,5
  Mandera Mandera   2015-05-23 3,5   3   5   5 3,5 4,0
14 Duch Marcin   04-06-2016 5.0 30-06-2016 3.0   4,5   3.0 2,0 (3/29)/2,0/2.0/3,5 3,0
2 Kidoń Marcin   03-06-2016 5.0 16-06-2016 5.0   4,5 16-06-2016 4.5 3,0 (11/28) 4,0
7 Gach Marek 0 2016-05-29 3,5   5 2016-07-05 3 2016-04-20 4,5 3 3,5
9 Najman Marek 2 2016-05-22 4,5   5 2016-07-04 4 2016-04-21 4,5 2/3,5 4
3 Nowicki Mariusz 2 2016-06-19 3   4   4,0   4 2/3.5 3,5
6 Pawełkiewicz Martyna 0 2016-06-29 3   5 2016-06-29 3,5 2016-05-09 3 2/3,5 3.,5
12 Drąg Mateusz   03-06-02016 zw/5.0 15-06-2016 4.5   4,5 28-06-2016 4.5 2,0 (9/26)/2,0 / 3.5 3,5
8 Gawor Mateusz 0 2016-05-20 3,5   5 2016-06-28 4 2016-04-21 4,5 3 3,5
10 Kubiakowski Mateusz                   4,5 (20/26)  
13 Pęczek Mateusz 0 2016-05-22 5 30.06.2016 4 2016-06-28 4,5 2016-04-24 5 3,5 4,0
9 Stępka Mateusz   09-06-2016 4.5 17-06-2016 4.0   4,5 2-07-2016 4.5 2.0/3.0 3.5
14 Zębik Mateusz 5                    
9 Czarniak Małgorzata   03-06-2016 zw/5.0 17-06-2016 3.5   4,0   3.0 3,0 (12/26) 3,5
11 Kulis Michał       27-06-2016 2.8(zal)   4,5 6-07-2016 4.0 3,0 (12/28)  
  Pęczek Michał     3   4   3   4,5 3 3,5
6 Fraś Monika 1 2016-05-28 4   5 2016-06-30 4,5 2016-04-18 4 nb/3.5 4
4 Rabiej Patrycja   04-06-2016 5.0 19-06-2016 4.5   4,0 29-06-2016 4.5 3.0 4.0
15 Szumna Patrycja   16-06-2016 3.0 2-07-2016 3.0   3,0 17-06-2016 3.0 2.0/2.0/-3.0 3.0
3 Dziurski Patryk 0 2016-06-01 3 2.07.2016 3 2016-06-27 4 2016-04-22 3 2/2.0/3- 3,0
3 Torba Patryk 1 2016-05-22 4,5   5 2016-06-23 3,5 2016-04-23 3,5 4 4,0
2 Miklas Patryk 3   4,5   3   3,5   3,5 3 3,5
2 Makowska Paulina przepisana ocena                    
6 Mirocha Paweł 1 2016-05-22 4   5 2016-06-29 4 2016-04-23 5 2/2.0/4.0 4
1 Szymusiak Paweł 0 2016-05-22 4   5 2016-06-24 4,5 2016-04-23 5 4 4,5
6 Wieczorek Paweł 0 2016-05-30 3   5 2016-06-29 3 2016-04-16 4,5 2 / 3,0 3,5
12 Fliegel Paweł                      
12 Stankiewicz Paweł 0 2016-06-17 3   5 2016-07-03 4 2016-05-20 3 2/3.0 3,5
  Pawlik Paweł     4   3,5   3   4 2 / 2.0 / 3- 3,5
7 Bogusz Piotr   gr 6     4.0         3,5 gr 6
17 Bogusz Piotr 2 2016-06-17 3   4,0 2016-07-03 3,5 2016-04-26 3,5 nb/3,5 3,5
8 Rudzki Piotr 3                    
8 Krupczak Przemysław   24-06-2016 3.5 24-06-2016 3.5   4,5 25-06-2016 4.0 2,0 (10/26)/4,5 4,5
2 Poradzisz Przemysław   05-06-2016 4.5 17-06-2016 3.0   4,5 16-06-2016 4.5 2.0/3.0 3.5
15 Hrehorowicz Przemysław 7     16-06-2016 3.0   3,5     4 3.5
7 Kożuch Radosław   06-06-2016 4.5   3.0   3,0   3.5 2,0 (4/26)/2,0 / 3.0  
10 Nowak Rafał 6                    
11 Dobrzańska Renata   03-06-2015 5.0 17-06-2016 3.5   4,5 22-06-2016 zw/4.5 3,0 (13/26) 3,5
6 Skóra Robert   10-06-2016 4.5 19-06-2016 4.0   4,0 23-06-2016 4.5 3.5 4.0
2 Dyrda Ryszard 1 2016-06-13 3   5 2016-06-27 3 2016-04-21 4 2/3,5 3,5
10 Filus Ryszard   05-06-2016 4.5 27-06-2016 3.0   3,0 27-06-2016 3.5 2.0/3.0 3(3.25)
12 Zagrobelna Sabina 1 2016-05-23 3,5   5 2016-06-29 3,5 2016-04-24 5 nb/4.0 4
16 Bursztynowicz Sebastian 3 2017-02-16 3,5 2017-02-16 4,5 2017-02-16 4 2017-02-16 4 3 3,5
1 Bańcarz Sylwia   31-05-2016 5.0 14-06-2016 4.5   4,5 1-07-2016 4.0 2,0 (9/29)/4,0 4,0
1 Dudzik Sylwia 1 2016-06-07 3,5 27.06.2016 4 2016-06-29 3 2016-04-25 3,5 2 / 2.0 / 3.5 3,0
5 Mazur Szymon 0 2016-05-23 4   5 2016-07-17 4,0 2016-04-23 4,5 2 / 3.5 4
8 Stasik Tomasz   01-06-2016 5.0 14-06-2016 4.5   4,5 14-06-2016 4.5 3.5 4.0
14 Szymczyk Tomasz 3   3,5   5 2016-06-14 3   3,5 2/2.0 / 3.5 3,5
11 Nowak Weronika 0 2016-05-19 4,5   5 2016-05-19 4,5 2016-04-22 5 3,5 4,0
10 Gurgul Wioleta 0 2016-05-17 3   5 2016-06-21 3,5 2016-04-21 4 4 4,0
15 Świerczyna Wioleta 3                    
6 Kowaliczek Wojciech             4,5        
1 Kaleta Wojciech 0 2016-05-22 3,5   5 2016-06-29 4 2016-04-23 4,5 3,5 4,0
2 Barnaś Łukasz   05-06-2016 5.0 19-06-2016 4.0   3,5   4.0 3,0 (14/26) 3,5
4 Korzeniowski Łukasz                   3,0 (11/28)  
  Sztorc Łukasz     3   4   3   2,8 3 3
T2. Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego + wyznaczenie wysokości budynku

T3. Projekt lotu fotogrametrycznego

T4. Fotogrametryczne opracowanie elementów mapy zasadniczej na podstawie modelu zdjęć lotniczych

T5. Histogram obrazu cyfrowego, obrazy wielospektralne, kompozycje barwne, krzywa spektralna, komputerowa klasyfikacja obrazów wielospektralnych, klasyfikacja obrazów wielospektralnych

<nop>


This topic: Dydaktyka > WebHome > NiestKrTIF1 > OcenyKrTIF1
Topic revision: r501 - 2017-09-26 - AgnieszkaMoskal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback