-- BadurskaMonika - 2013-11-09

Kryteria oceny

Ocena z ćwiczeń jest średnią z 3 ocen cząstkowych: (O_proj1 + O_proj3 + O_kol) / 3
O_proj(1...n) - ocena z projektów podlegajacych ocenie
O_kol - ocena z kolokwium

Każdy student ma obowiązek terminowego oddania i zaliczenia tematów wyszczególnionych w harmonogramie. Wskazane projekty sa oceniane i ocena ta wliczana jest do końcowej oceny przedmiotu.

TERMINY NADSYŁANIA OPRACOWANYCH PROJEKTÓW:

  • Projekt 1 (T1_LPIS) - 28.11.2012
  • Projekt 3 (Numeryczny Model Terenu) - 23.12.2014

Tygodniowa zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie o pół stopnia oceny składowej O_proj. W przypadku braku obecności na zajęciach wymagane jest samodzielne wykonanie projektu i oddanie sprawozdania. W celu uzyskania numeru zestawu prosze się skontaktować z prowadzącym.

W przypadku problemów z przesyłaniem tematów za pomocą strony należy je nadsyłać drogą mailową na adres

Na ostatnich zajęciach odbędzie sie kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania zaliczenia każda składowa oceny koncowej z ćwiczen powinna byc wyzsza lub równa 2,5.

UWAGA:

Jeżeli ktoś jeszcze przeoczył warunki zaliczenia:<a target="_top" href="http://fotogrametria.agh.edu.pl/wiki/bin/view/Dydaktyka/KrSIT2MaterSt">http://fotogrametria.agh.edu.pl/wiki/bin/view/Dydaktyka/KrSIT2MaterSt</a>

Wykaz ocen - 2015/2016

Zwroty:

Temat1

Żaneta Nowak, Bartłomiej Słomski - wysłano tylko pliki shp bez pozostałych składowych

Artur Pilch, Paweł Pawlik - brak zestawienia dotyczącego procentowego udziału poszczególnych pól zagospodarowania (wysłane zestawienie jest niepoprawne), liczne błędy topologiczne

Monika Mandera - brak zestawienia dotyczącego procentowego udziału poszczególnych pól zagospodarowania oraz liczne błędy topologiczne

Katarzyna Chruściel, Łukasz Sztorc - brak zestawienia dotyczącego procentowego udziału poszczególnych pól zagospodarowania

Pęczek Michał - brak sprawozdania, wysłano tylko pliki shp bez pozostałych składowych

Temat 3

Nazwisko Imię Temat 1 Tem. 2 Tem. 3 Kolo
kwium
Ocena Data Wykł.
obecn.
SIT
I
SIT
II
egza
min
Ocena
końc.
Data
Wróblewski Łukasz 4.0 zal 5.0 5.0 5.0 24012016            
Wais Szymon 4.0 zal 5.0 5.0 5.0 24012016            
Bursztynowicz Sebastian 5.0 zal 5.0 3.0 4.0 24012015            
Tukaj Ewelina 5.0 zal 5.0 5.0 5.0 24012015            
Szymczak Milena 5.0 zal 5.0 5.0 5.0 24012016            
Kiełkowski Rafał 4.0 zal 4.5 4.0 4.0 24012016            
Omelko Mateusz 4.0 zal 4.5 5.0 4.5 24012016            
Warzecha Maciej 4.0 zal 4.0 4.5 4.0 24012016            
Mrożek Artur 4.0 zal   5.0                
Sztorc Łukasz   zal 4.0 4.0                
Chruściel Katarzyna   zal 4.0 4.0                
Pęczek Michał   zal 4.5 5.0                
Pilch Artur   zal 4.0 5.0                
Pawlik Paweł   zal 4.0 5.0                
Janiga Zbigniew   zal   3.0                
Mandera Monika   5.0 4.0 5.0                
Słomski Bartłomiej   zal 4.0 5.0                
Nowak Żaneta   zal 4.0 4.0                
Madzia Bożena 3.5 zal 5.0 5.0                
Hyc Aneta 3.5 zal 5.0 3.5 4.0 24012016            
Bywalec Michał 4.0 zal 4.0 5.0 4.0 24012016            
Koział Karol 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0 24012016            
Szmuk Aleksandra 5.0 5.0 4.5 4.0 4.5 24012016            

<nop>


This topic: Dydaktyka > WebHome > NiestRSSIT2 > OcenyRSSIT22013
Topic revision: r16 - 2016-01-24 - BadurskaMonika
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback