Kryteria oceny

Egzamin

termin 1 egzaminu, 2.02.2016, g. 12-14, sala 106.

termin 2 egzaminu, 16.02.2016, g. 11-13.

Zakres problematyki na egzamin:

Definicja teledetekcji, prawa fizyczne, ścieżka energetyczna. Cechy obrazów teledetekcyjnych. Mechanizmy oddziaływania energii z materią. Zakresy promieniowania wykorzystywane w teledetekcji. Krzywe spektralne. Kompozycje barwne – addytywne i substraktywne łączenie barw. Systemy obrazowania – aktywne i pasywne. Obrazy wielospektralne. Korekcje. Systemy satelitarne Landsat, Spot, Irs, Ikonos, Quickbrd, Eros, Aster. Cechy obrazowania radarowego - wady, źródła danych. Cechy obrazowania termalnego*. Wzmacnianie treści kanałów spektralnych i obrazów wielospektralnych – wagowania, indeksy wegetacji, integracja danych (zasady, podstawowe metody), transformacja PCA (zasada transformacji, zastosowania). Fotointepretacja. Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana - reguły decyzyjne, etapy klasyfikacji, macierz błedów proporcjonalnych. Wykrywanie zmian - idea, etapy, metody.

* zakres zagadnień z termografii - został podany na zajęciach przez prowadzącego to zagadnienie

Kolokwium zaliczeniowe (styczeń 2016): zakres: praca na histogramie, progowanie, kwantyzacja, analiza pojemności informacyjnej kompozycji barwnych, korekta wpływu atmosfery, korekta prążkowania, transformacja PCA, integracja danych o różnej rozdzielczości, wykrywanie zmian, klasyfikacja nienadzorowana, indeksy wegetacji.

Przykładowe zadania:

- dokonaj przejścia na rozdzielczość 8 bitów obrazu Ikonos, aby maksymalnie wykorzystać dostępne 256 poziomów szarości

- prostą metoda pracy na pojedynczych kanałach wyodrębnij zabudowę zwartą i rozproszoną

- udowodnij, że KB xyz jest lepsza/gorsza niż.....

- wzmocnij przestrzennie KB 234 metodą IHS

- usuń szumy z obrazu wielospektralnego metodą stratną / bezstratną

- pokaż na obrazie 10%, dla których notuje się największą ilość biomasy (wczesna wiosna, teren rolniczy)

- poprzez klasyfikację nienadzorowaną wyodrębnij lasy i wody

- wykryj zmiany w zabudowie, pomiędzy 1992 a 2000 rokiem bazując na danych Landsat, dowolną metodą

Projekt: związany z przebiegiem zajęć (do wyboru jeden z dwóch temetów*), wytyczne (nie dotyczy aktualnego rocznika):

- Klasyfikacja nienadzorowana obrazu wielospektralnego

- Wykrywanie zmian pokrycia/użytkowania terenu na obrazach wieloczasowych

* dane: \\klon\pracownicy\tpirowsk\Teledetekcja_GIFT_2\Sprawozdania_wytyczne_i_dane\

Ocena końcowa: 1/2 * ocena z egzaminu + 1/2 * ocena z projektu/ćwiczeń (ocena z kolokwium z modyfikacją +/- 1 ocena w oparciu o nadesłane sprawozdanie)

Wykaz ocen - 2013/2014

Wyniki egzaminu termin 1

Wyniki - oceny: egzamin, kolokwium, projekt, ocena końcowa


Nazwisko Imię Grupa Prowadzący O_proj O_kart O_kol Ocena końcowa Data
             

Topic attachments
I Attachment HistorySorted ascending Action Size Date Who Comment
PDFpdf Klas_nienadzorowana.pdf r1 manage 26.4 K 2013-11-07 - 16:47 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_TS_GIFT_egz_termin1_17_12_2013.pdf r1 manage 21.8 K 2014-01-13 - 13:30 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_TS_GIFT_egz_termin1_21_01_2013.pdf r1 manage 21.1 K 2013-01-29 - 12:37 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_TS_GIFT_egz_termin1_termin2_2013.pdf r1 manage 21.0 K 2013-02-14 - 17:33 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_v16_sem_II.pdf r1 manage 45.3 K 2014-02-28 - 14:49 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_v12_sem_II.pdf r2 r1 manage 46.8 K 2014-02-21 - 12:23 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_v14_sem_II.pdf r2 r1 manage 46.9 K 2014-02-21 - 13:56 TomaszPirowski  
PDFpdf Wykrywanie_zmian.pdf r2 r1 manage 24.2 K 2013-11-07 - 18:26 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_TS_GIFT_egz_termin1_termin2_sprawozd_2013.pdf r6 r5 r4 r3 r2 manage 34.6 K 2013-03-03 - 19:18 TomaszPirowski  

This topic: Dydaktyka > WebHome > Teledetekcja > OcenyTel
Topic revision: r35 - 2016-02-01 - TomaszPirowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback