-- KrystianPyka - 2009-10-10

wyk┬│ady z semestru poprzedniego (sem. 6)

 1. Podstawowe definicje (1,5 godz.)
  Definicja SIP, GIS, SIT, cechy wspˇlne i rˇ┐nice. Dane przestrzenne, geograficzne, dane o terenie. Pojŕcie infrastruktury informacji przestrzennej (SDI).
 2. Rodzaje GIS (1,5 godz.)
  Geoportale, GIS obywatelski, GIS mened┐erski analityczny i operacyjny. Podzia│y wg. kilku kryteriˇw. Przyk│ady
 3. Zasady modelowania rzeczywistoÂci (1 godz.)
  Modelowanie pojêciowe, logiczne, fizyczne. DLM, DCM.
 4. Wektorowy i rastrowy model reprezentacji danych przestrzennych (2 godz.)
  Prosty, obiektowy, topologiczny model wektorowy. Definicja i cechy modelu rastrowego. Porˇwnanie pojŕŠ: raster, grid, model komˇrkowy. Zalety i wady poszczegˇlnych modeli
 5. Metody pozyskiwania danych do SIT/GIS (2 godz.)
  Pomiar bezpoÂredni, dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, digitalizacja sto│owa, wektoryzacja ekranowa. Problemy wektoryzacji automatycznej. Rodzaje skanerˇ│w, rozdzielczoŠ skanowania, formaty i objŕtoÂci plik├│w, kompresja. B│ŕdy wektoryzacji.
 6. Kalibracja map o postaci rastrowej (2 godz.)
  Wp┬│yw rozdzielczo┬Âci skanowania na jako┬Â├Ž obrazu. Uzyskanie obrazu binarnego. Algorytmy kalibracji. Przyk┬│ady.
 7. Cechy danych. Narzêdzia informatyczne w SIT/GIS (1 godz.)
  Por├│wnanie funkcjonalno┬Âci program├│w graficznych, program├│w CAD i program├│w SIT/GIS.
 8. Bazy danych. (2 godz.)
  Podzia┬│ baz wg. kryterium informatycznego: bazy hierarchiczne, sieciowe, relacyjne, obiektowe. Cechy relacyjnej bazy danych..
 9. Rodzaje analiz w SIT/GIS (2-3 godz.)
  Zapytania do bazy danych. Algebra map. Analizy odleg┬│o┬Âci. Analizy s┬▒siedztwa. Analizy sieciowe.
 10. Przyk┬│adyanaliz przestrzennych (1-2) godz.

Wyk┬│ady w semestrze 7

 1. Definiowanie uk³adów wspó³rzêdnych w SIP . (3 godz.)
  Parametry uk³adów wspó³rzêdnych prostok±tnych p³askich. Przyk³ady definiowania uk³adów w wybranych narzêdziach GIS. Baza uk³adów EPSG. Georeferencje map o postaci rastrowej, transformacje w locie. Transformacje nieparametryczne i parametryczne. Problem transformacji uk³adów Polsce.
 2. Metadane w SIT/GIS. (1 godz.)
  Cechy danych przestrzennych. Definicja metadanych, przyk┬│ady z innych dziedzin. Rodzaje metadanych: wyszukania, rozpoznania, stosowania. Serwery katalogowe. Specyfikacja metadanych geoinformacyjnych dla Polski..
 3. Numeryczny Model Terenu w SIP. (4 godz.)
  Definicja NMT, rozr├│┬┐nienie poj├¬├Ž: dane i model. Miejsce NMT w GIS. Podstawowe postacie NMT: siatka regularna (GRID), siatka tr├│jk┬▒t├│w (TIN), postacie hybrydowe. Produkty pochodne do NMT: spadki, azymut zboczy, krzywizna, formy wkl├¬s┬│e i wypuk┬│e. Algorytmy liczenia spadk├│w dla modelu GRID. Przyk┬│ady analiz przestrzennych z wykorzystaniem NMT. Poj├¬cia GIS 2.5D, GIS 3D. Standaryzacja reprezentacji obiekt├│w 3D
 4. Formalne aspekty infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce . (5 godz.)
  Krajowy System Informacji o Terenie. Wybrane systemy przestrzenne innych bran┬┐. Implikacje projektu UE INSPIRE dla informacji przestrzennej w Polsce. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nowe standardy w zakresie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej, bazy danych obiekt├│w topograficznych, bazy danych og├│lnogeograficznych, bazy danych zobrazowa├▒ lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.graficznych.
 5. System Identyfikacji Dzia┬│ek Rolnych . (1 godz.)
  Ortofotomapa jako podstawowe ┬╝r├│d┬│o danych do budowy LPIS. Definicja p├│l zagospodarowania. Dzia┬│ka rolna a dzia┬│ka ewidencyjna. Przyk┬│ady wykonanych projekt├│w.
 6. Podsumowanie (2 godz.)
  Analizy przestrzenne – uzupe┬│nienie (analizy wielokryterialne). Przedstawienie zagadnie├▒ egzaminacyjnych..


This topic: Dydaktyka > NiestKrSIT > ProgramWyk│adowKrSIT
Topic revision: r2 - 2009-10-10 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback