Program ćwiczen i wykładów

nr data ćwiczenia nr data wykłady
1 27.02.2017 Microstation - wprowadzenie 1 28.02.2017 Wprowadzenie ogólne do przedmiotu - KP
2 06.03.2017 Microstation - wykonanie projektu aerotriangulacji 2 07.03.2017 Projekt fotogrametryczny, osnowa – KP
3 13.03.2017 Kolokwium 1, Aerotriangulacja Photomod 3 14.03.2017 Aerotriangulacja z niezależnych modeli – KP
4 20.03.2017 Aerotriangulacja Photomod 4 21.03.2017 Aerotriangulacja z niezależnych wiązek (1) – KP
5 27.03.2017 Aerotriangulacja Photomod 5 28.03.2017 Aerotriangulacja z niezależnych wiązek (2) – KP
6 03.04.2017 Aerotriangulacja Photomod 6 04.04.2017 Aerotriangulacja z obserwacjami GPS i INS – KP
7 10.04.2017 Aerotriangulacja Photomod\Bundlab 7 11.04.2017 Detekcja błędów w aerotriangulacji – KP
8 24.04.2017 BUNDLAB - 18.04.2017 ----------------------------
9 08.05.2017 BUNDLAB 8 25.04.2015 Aero - praktyka – KP
10 15.05.2017 Aerotriangulacja SocetSet - 02.05.2017 ----------------------------
11 22.05.2017 Aerotriangulacja SocetSet 9 09.05.2017 KP - Modele geometrii obrazów lotniczych i satelitarnych
12 29.05.2017 Aerotriangulacja SocetSet 10 16.05.2017 KP - VHRS, kamery
13 05.06.2017 Kolokwium 2\ SocetSet 11 23.05.2017 KP - kamery cd, metryki
14 12.06.2017 Zaliczenia 12 30.05.2017 KP -niski pułap vs "duża" fotogrametria plus zaległości
      13 06.06.2017 EP
      14 13.06.2017 EP
           

KP=Krystian Pyka, EP=Elżbieta Pastucha,

Opis ćwiczeń

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci smodzielnie wykonują aerotriangulację metodą niezależnych wiązek dla niewielkiego bloku lotniczych zdjęć cyfrowych. Aerotriangulacja wykonywana jest w w dwóch wariantach. W pierwszym, po wykonaniu projektu aerotriangulacji, wybór i pomiar punktów wiążących oraz fotopunktów realizowany jest manualnie na autografie DEPHOS, a obliczenie i wyrównanie aerotriangulacjiw w programie Aerosys. W drugim wariancie, na tym samym bloku, z wykorzystaniem cyfrowej stacji fotogrametrycznej Socet Set, pomiar fotopunktów wykonywany jest manualnie lub półautomatycznie natomiast pomiar punktów wiążących w pełni automatycznie. Obliczenie i wyrównaie aerotriangulacji wykonywane są w module tej stacji. Na zakończenie wykonywane jest porównanie wyników aerotriangulacji uzyskanych obu metodami.

Topic attachments
I Attachment History ActionSorted ascending Size Date Who Comment
PDFpdf Harmonogram_CFL_2013_2014.pdf r1 manage 12.1 K 2014-03-11 - 10:05 ElzbietaPastucha  
PDFpdf harmonogram-CFL.pdf r1 manage 11.0 K 2013-03-08 - 08:40 ElzbietaPastucha  

This topic: Dydaktyka > WebHome > Cyfrowa1 > ProgramWykladowCF1
Topic revision: r16 - 2017-05-15 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback