Systemy Informacji Geograficznej

Kierunek: GiK
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Beata Hejmanowska
  • Sławomir Mikrut
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Wojciech Drzewiecki
  • Tomasz Pirowski
  • Sławomir Mikrut
  • Mariusz Twardowski

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15

Opis przedmiotu

Systemy Informacji Geograficznej

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2014-10-17 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback