Seminarium Dyplomowe

Kierunek: G i K
Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Prowadzący zajęcia

  • Krystian Pyka
  • Beata Hejmanowska

Wymiar zajęć

  • 30 godzin

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > SeminariumDyplomowe1
Topic revision: r6 - 2018-03-01 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback