Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty geoinformacji

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka
Ćwiczenia:
  • Krystian Pyka

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia: 30 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > StandardyGeoinf
Topic revision: r6 - 2018-03-01 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback