Systemy Informacji Przestrzennej

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7 ♦ 2016/2017

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Urszula Marmol
  • Judyta Książek
  • Katarzyna Gabor

Wymiar zajęć

  • Wykład: 14 godzin ♦
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 14 godzin ♦ C4, sala 214

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r25 < r24 < r23 < r22 < r21 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r23 - 2016-10-06 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback