Systemy Informacji Przestrzennej

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Kierunek: Z i IP / Z w IŚ
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6 ♦ 2014/2015

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Krystian Pyka

Wymiar zajęć

  • Wykład:s. 102
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15 godzin ♦ C4 s. 214

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > SystemyInformacjiPrzestrzennejZw
Topic revision: r20 - 2015-03-01 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback