Technologia mobilnego pozyskiwania danych

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów: 5, fakultet

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • xxxx
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • mgr inż. Agnieszka Moskal
  • mgr inż. Elżbieta Pastucha

Wymiar zajęć

  • Wykład: ?? godzin
  • Ćwiczenia laboratoryjne ?? godzin

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Oceny

Przesyłanie sprawozdań


This topic: Dydaktyka > WebHome > TechnologiaMobilnegoPozyskiwaniaDanych
Topic revision: r1 - 2015-10-21 - JakubKolecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback