Teledetekcja

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Tomasz Pirowski (7h), dr hab. inż. Alina Wróbel (4h), dr inż. Monika Badurska (4h)
Ćwiczenia:
  • dr inż.Tomasz Pirowski
Projekt:
  • dr inż.Tomasz Pirowski (9h), dr hab. inż. Alina Wróbel (2h), dr inż. Monika Badurska (4h)

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15 godzin
  • Projekt: 15 godzin

Program wykładów

Program_wykładów Wykład 1-5, sem. 1; wykład 6-15, sem. 2.

Program ćwiczeń

Program_ćwiczen

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > Teledetekcja
Topic revision: r17 - 2013-11-06 - TomaszPirowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback