Teledetekcja w Inżynierii Środowiska

Kierunek: przedmiot kierunkowy IŚ
Rok studiów: I mag
Semestr studiów:1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Tomasz Pirowski
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Projekt: dr inż. Tomasz Pirowski
  • Laboratoria: dr inż. Wojciech Drzewiecki, dr inż. Ewa Głowienka

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia: 15 godzin
  • Laboratoria: 15 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > TeledetekcjaInzSrod
Topic revision: r14 - 2019-08-28 - EwaGlowienka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback