Teledetekcja w Inżynierii Środowiska

Kierunek: przedmiot kierunkowy IŚ
Rok studiów: I mag
Semestr studiów:1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Tomasz Pirowski, dr inż. Andrzej Wróbel, dr inż. Monika Badurska
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Projekt: dr inż. Tomasz Pirowski
  • Laboratoria: dr inż. Andrzej Wróbel, dr inż. Natalia Borowiec, mgr inż. Agnieszka Moskal, mgr inż. Katarzyna Gabor, mgr inż. Katarzyna Bernat, mgr inż. Karolina Żurek-Oślizło

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Ćwiczenia: 15 godzin
  • Laboratoria: 15 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r14 | r11 < r10 < r9 < r8 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r9 - 2015-05-03 - KarolinaZurek
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback