Teledetekcja w Inżynierii Środowiska (moduł wybieralny z zakresu teledetekcji)

Kierunek: przedmiot kierunkowy IŚ
Rok studiów: 2
Semestr studiów:3

Prowadzący zajęcia

Wykłady: * dr inż. Tomasz Pirowski (6h), dr inż. Andrzej Wróbel (2h), dr hab. inż. Alina Wróbel (2h)

Ćwiczenia / Laboratoria: * Ćwiczenia:mgr inż. Agnieszka Moskal * Laboratoria:mgr inż. Agnieszka Moskal

Wymiar zajęć

* Wykład: 10 godzin * Ćwiczenia: 10 godzin * Laboratoria: 8 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny


This topic: Dydaktyka > WebHome > TeledetekcjaInzSrodZao
Topic revision: r7 - 2013-12-05 - AndrzejWrobel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback