Wybrane zagadnienia geodezyjne w środowisku MATLAB

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: V
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

Ćwiczenia / Laboratoria:

Wymiar zajęć

  • Wykład
  • Ćwiczenia

Program wykładów

Program ćwiczeń

Literatura

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > WybraneZagadnieniaMatlab
Topic revision: r1 - 2010-09-16 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback