Wybrane zagadnienia geodezyjne w środowisku MATLAB

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: V
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Natalia Borowiec
  • dr inż. Urszula Marmol
  • mgr inż. Jakub Kolecki

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • dr inż. Natalia Borowiec
  • dr inż. Urszula Marmol
  • mgr inż. Jakub Kolecki

Wymiar zajęć

  • Wykład 15h
  • Ćwiczenia30h

Program wykładów

Program ćwiczeń

Literatura

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > WybraneZagadnieniaMatlab
Topic revision: r2 - 2010-10-04 - NataliaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback