Cyfrowe przetwarzanie obrazu - aspekty praktyczne

Kierunek: Geodezja i Kartografia - studia niestacjonarne, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Sławomir Mikrut
Laboratoria:
  • Sławomir Mikrut
  • Katarzyna Bernat
  • Elżbieta Pastucha

Wymiar zajęć

  • Wykład: 9 godzin
  • Projekt: 18 godzin

Materiały dla studentów

Cwiczenie 1: Konspekt

Cwiczenie 1: Dane: Obraz - test.jpg

Topic attachments
I Attachment History ActionSorted descending Size Date Who Comment
PDFpdf CPO-AP_NSTAC_cw_1_wer_130301.pdf r1 manage 109.8 K 2013-03-02 - 05:30 SlawomirMikrut  
JPEGjpg Test.jpg r1 manage 990.4 K 2013-03-02 - 05:31 SlawomirMikrut  

This topic: Dydaktyka > WebHome > ZaoFakCyfrowePrzetwarzenieObrazu
Topic revision: r3 - 2013-03-02 - SlawomirMikrut
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback