Naziemny skaning laserowy

Kierunek: Geodezja i Kartografia - studia niestacjonarne, stopień I
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Antoni Rzonca
Ćwiczenia:

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Laboratoria: 30 godzin

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > ZaoFakNaziemnySkaningLaserowy
Topic revision: r2 - 2013-03-03 - TWikiAdminUser
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback