Mail  
Phone  
Mobile  
Skype  

Info:
Title:
Department:
Organization:
URL:  
Location:
Region:
Country:
Watchlist Changes of :
Info None (empty watchlist)
Arrow right Watchlist details
Tag Cloud of :
Unrecognized action

Projekt Inżynierski rok 4 zaoczni: "Wektoryzacja i analiza przestrzenna bazy pól zagospodarowania terenu LPIS."

Ogólne warunki projektów

Warunki specyficzne do projektu:

Zakres prac: temat 1 wektoryzacja LPIS (200-300 pól) i temat 2 część pierwsza - analiza przestrzenna pól zagospodarowania.

Sprawozdanie do opracowania: ok. 15 stron. Przebieg prac, powody tworzenia i zastosowanie LPIS, informacje nt. budowy LPIS ARiMR.

Wiedza z zakresu tworzenia i zastosowania LPIS.

Prace inzynierskie odbieram tak jak zaliczenia przez formularz zaliczeń SIT_II_PInz. Proszę w komentarzu zaznaczyc Kraków lub Nowy Sącz.


This topic: Main > MariuszTwardowski
Topic revision: r9 - 2014-01-23 - MariuszTwardowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback