PracownicyGroup

  • Member list (comma-separated list):
    • Set GROUP = TWikiAdminUser,MichalMajewski,AdamBoron,AndrzejWrobel,KatarzynaBernat,BadurskaMonika,BarbaraZabrzeskaGasiorek,BeataHejmanowska,CzechowiczAnna,JakubKolecki,JerzyBernasik,JozefJachimski,KrystianPyka,LukaszKulesza,NataliaBorowiec,AgnieszkaMoskal,JudytaKsiazek,ReginaTokarczyk,SlawomirMikrut,TomaszPirowski,EwelinaRupnik,MalgorzataSlota,UlaCislo,UrszulaMarmol,WladyslawMierzwa,WojciechDrzewiecki,MartaBorowiec,AndrzejKmiecinski,StefanRadziszewski,MartynaPoreba,MiroslawMarciniak,MariuszTwardowski,BarbaraPatula,AntoniRzonca,ElzbietaPastucha,WojciechAdamczyk
  • Persons/group who can change the list:
Related topics: TWikiUsers, TWikiGroups, TWikiAccessControl


This topic: Main > TWikiGroups > PracownicyGroup
Topic revision: r13 - 2013-07-24 - TWikiAdminUser
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback