Godziny konsultacji dla studentów stacjonarnych, sem. letni 2009/10

Nazwisko i imię Termin konsultacji Numer saliSorted ascending Uwagi
Boroń Adam wtorek, 14:00 - 15:00 207  
Wróbel Andrzej ¶roda, 11:30-13:00 207  
Pyka Krystian wtorek, 12.00-13.00 208a od 2.03 co 2 tyg.
Pyka Krystian ¶roda, 12-13 208a 10.03, 24.03
Badurska Monika poniedziałek, 14:00 - 15:00 209  
Borowiec Natalia ¶roda, 9:30 - 10:30 209  
Cisło Urszula --- 209  
Kolecki Jakub ¶roda, 15:45 - 16:45 209  
Kulesza Łukasz --- 209  
Poręba Martyna ¶roda, 12:00-13:00 209  
Drzewiecki Wojciech czwartek, 11:45-13:15 210  
Tokarczyk Regina ¶roda, 15.30-17.00 210  
Mierzwa Władysław --- 211  
Pirowski Tomasz poniedz. 13.15 - 14.45 211  
Bernasik Jerzy czwartek, 12:15 - 13:15 212  
Hejmanowska Beata --- 212  
Marmol Urszula ¶roda, 13.30-14.30 214a  
Mikrut Sławomir ¶roda, 9:00 - 11:00 214a  
Czechowicz Anna ---    
Zabrzeska-G±siorek Barbara ---    


This topic: Ogloszenia > DydaktykaWebHome > GodzinyKonsultacji
Topic revision: r54 - 2010-05-17 - TWikiAdminUser
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback