Konsultacje na studiach stacjonarnych, semestr letni 2011/12

Imię i NAZWISKO termin sala uwagi
Adam BOROŃ środa 12:30 - 14:00 207  
       
Natalia BOROWIEC piatek 10.00 - 11.15 214a  
       
Wojciech DRZEWIECKI środa 9.45-11.15 210  
       
Beata HEJMANOWSKA wtorek 11:15-12:15 212  
       
Jakub KOLECKI wtorek 11:15-12:15 209  
       
Urszula MARMOL wtorek 11.00-12.00 214a  
       
Sławomir MIKRUT czwartek 8.00-9.30 212  
       
Tomasz PIROWSKI środa 11.30-13.00 211  
       
Martyna PORĘBA ------------------- --------------- --------
       
Krystian PYKA środa 12-13 208a  
       
Antoni RZONCA wtorek 14-15 214A  
       
Małgorzata SŁOTA ------------    
       
Andrzej WRÓBEL wtorek 9.30 - 11.00 207  
       
Mariusz TWARDOWSKI ---------------- -----------------  
       
Regina TOKARCZYK wtorek 13-14.30 210  
       

TWikiAdminUser - 09 Mar 2009


This topic: Ogloszenia > WebHome > ZajeciaNaStudiachStacjonarnych
Topic revision: r126 - 2012-03-23 - UrszulaMarmol
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback