TWiki> Pracownicy Web>WebHome (revision 14)

pas.jpg

Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji ¦rodowiska * WGGiI¦ * AGH

Welcome to the Pracownicy web


Kierownik Katedry
dr hab. in¿. Krystian Pyka, prof. AGH ♦ pok. 208a, C-4 ♦ tel. 617-44-85, 617-38-26 ♦ e-mail: krisfoto@agh.edu.pl ♦ strona www

Profesorowie
Prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski - Samodzielny Zespó³ Biotechnologii ¦rodowiskowej i Ekologii
Prof. dr hab. in¿. Jerzy Bernasik ♦ pok. 212, C-4 ♦ tel. 617-22-72 ♦ e-mail: jber@agh.edu.pl
dr hab. in¿. Beata Hejmanowska, prof. AGH ♦ pok. 212, C-4 ♦ tel. 617-22-72 ♦ galia@agh.edu.pl ♦ strona www


Adiunkci
dr in¿. Adam Boroñ ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-44-85, 617-38-26 ♦ e-mail: aboron@agh.edu.pl
dr in¿. Wojciech Drzewiecki ♦ pok. 210, C-4 ♦ tel. 617-22-88 ♦ e-mail: drzewiec@agh.edu.pl
dr in¿. Urszula Marmol ♦ pok. 214a, C-4 ♦ tel. 617-23-02 ♦ e-mail: entice@agh.edu.pl
dr in¿. S³awomir Mikrut ♦ pok. 214a, C-4 ♦ tel. 617-23-02 ♦ e-mail: smikrut@agh.edu.pl ♦ strona www
dr in¿. Tomasz Pirowski ♦ pok. 211, C-4 ♦ tel. 617-22-88 ♦ e-mail: pirowski@agh.edu.pl
dr in¿. Regina Tokarczyk ♦ pok. 210, C-4 ♦ tel. 617-22-88 ♦ e-mail: tokarcz@agh.edu.pl ♦ strona www
dr in¿. Andrzej Wróbel ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-44-85, 617-38-26 ♦ e-mail: awrobel@agh.edu.pl ♦ strona www
dr Robert Mazur - Samodzielny Zespó³ Biotechnologii ¦rodowiskowej i Ekologii
dr in¿. Ma³gorzata ¦liwka - Samodzielny Zespó³ Biotechnologii ¦rodowiskowej i Ekologii
dr Aleksandra Wagner - Samodzielny Zespó³ Biotechnologii ¦rodowiskowej i Ekologii

Asystenci

mgr. in¿. Micha³ Majewski ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-44-85, 617-38-26 ♦ e-mail: mimajew@agh.edu.pl
mgr in¿. Barbara Zabrzeska-G±siorek ♦ pok. 211, C-4 ♦ tel. 617-22-88 ♦ e-mail: basiafit@agh.edu.pl


Pozostali pracownicy
mgr in¿ Marta Borowiec ♦ pok. 211, C-4 ♦ tel. 617-22-88 ♦ e-mail: martabor@agh.edu.pl
Andrzej Kmieciñski ♦ pok. 208, C-4 ♦ tel. 617-39-93, 617-38-26 ♦ e-mail: akfotart@agh.edu.pl
mgr Stefan Radziszewski ♦ pok. 211, C-4 ♦ tel. 617-39-93, 617-38-26 ♦ e-mail: radzisz@agh.edu.pl
dr in¿. Mariusz Twardowski ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-44-85, 617-38-26 ♦ e-mail: misiek@kpg.pl
mgr Barbara Patu³a - Samodzielny Zespó³ Biotechnologii ¦rodowiskowej i Ekologii


Doktoranci
mgr. in¿. Monika Badurska ♦ pok. 209, C-4 ♦ tel. 617-39-93 ♦ e-mail: monika.badurska@gmail.com
mgr. in¿. Natalia Borowiec ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-39-93 ♦ e-mail: nboro@agh.edu.pl
mgr. in¿. Urszula Cis³o ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-39-93 ♦ e-mail: cislo@agh.edu.pl
mgr. in¿. Anna Czechowicz ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-39-93 ♦ e-mail: eire02@op.pl
mgr. in¿. Anna Gawin ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-39-93 ♦ e-mail: agawin@nss.pl
mgr. in¿. Ewa G³owienka ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-39-93 ♦ e-mail: eglo@agh.edu.pl
mgr. in¿. Jakub Kolecki ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-39-93 ♦ e-mail: kolecki@agh.edu.pl strona www
mgr. in¿. £ukasz Kulesza ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-39-93 ♦ e-mail: lukakule@gmail.com
mgr. in¿. Piotr Tokarczyk ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-39-93 ♦ e-mail: adres
mgr. Katarzyna Gowin - Samodzielny Zespó³ Biotechnologii ¦rodowiskowej i Ekologii
mgr. in¿. Mateusz Jakubiak - Samodzielny Zespó³ Biotechnologii ¦rodowiskowej i Ekologii


Pracownicy emerytowani
mgr in¿. Roman Bielec
dr in¿. Ryszard Florek-Paszkowski
Prof. dr hab. in¿. Józef Jachimski ♦ pok. 208a, C-4 ♦ tel. 617-44-85 ♦ e-mail: jachimski.jozef@wp.pl
dr in¿. W³adys³aw Mierzwa ♦ pok. 211, C-4 ♦ tel. 617-22-88 ♦ e-mail: wmierzwa@agh.edu.pl
Prof. dr hab. in¿. Zbigniew Sitek ♦ pok. 212, C-4 ♦ tel. 617-22-72 ♦ e-mail: sitek@agh.edu.pl
Zygmunt Starek

Pracownicy Web Utilities

Topic attachments
I Attachment History ActionSorted descending Size Date Who Comment
JPEGjpg pas.jpg r1 manage 55.5 K 2009-10-01 - 09:31 MartaBorowiec  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r93 | r16 < r15 < r14 < r13 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r14 - 2009-10-05 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback