TWiki> StronaGlowna Web>WebHome (revision 45)
pas.jpg

Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska * WGGiIŚ * AGH

Teledetekcja i fotogrametria w języku angielskim!!! Zapisy na semestr letni 2011/12
For detailed program, lecture, laboratories see below

STUDY IN ENGLISH: Photogrammetry and Remote Sensing

study.jpg

rozklad.jpg sta.jpg nie.jpg

Witamy w dziale StronaGlowna

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Geodezja i Kartografia

Inżynieria Środowiska

Fakultety

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (magisterskie)

Kierunki G i K i IŚ - II stopień Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2011/12

Geodezja i Kartografia

Specjalność GIFT siatka godzin

Inżynieria Środowiska

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - KRAKÓW

Geodezja i Kartografia KR

Inżynieria Środowiska KR

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - NOWY SĄCZ

Geodezja i Kartografia NS

Inżynieria Środowiska NS

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - RUDA ŚLĄSKA

Geodezja I Kartografia RS

Inżynieria Środowiska RS

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA KRAKÓW

Geodezja i Kartografia

Specjalność GIFT

Inżynieria Środowiska

STUDIA DOKTORANCKIE

STUDIA PODYPLOMOWE "Lotniczy i naziemny skaning laserowy"

STUDY IN ENGLISH: Photogrammetry and Remote Sensing


Edit | Attach | Watch | Print version | History: r49 | r47 < r46 < r45 < r44 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r45 - 2012-04-04 - MartaBorowiec
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback