Inwentaryzacja Obiektów Metodą Skaningu Laserowego

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Antoni Rzonca
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr inż. Antoni Rzonca
  • dr inż. Jakub Kolecki
  • mgr inż. Elżbieta Pastucha
  • mgr inż. Agnieszka Moskal

Wymiar zajęć

  • Wykład:15 godzin
  • Ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

Program wykładów

Program ćwiczeń laboratoryjnych

Kryterium oceny przedmiotu

Literatura

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > GIS4D
Topic revision: r2 - 2014-10-17 - AntoniRzonca
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback