Systemy Informacji Przestrzennej

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Wojciech Drzewiecki
  • dr hab inż. Sławomir Mikrut
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr inż. Wojciech Drzewiecki
  • dr hab. inż. Sławomir Mikrut

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 30 godzin

Syllabus

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > SystemyInformacjiPrzestrzennej
Topic revision: r15 - 2018-11-28 - AgnieszkaMoskal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback