-- TWikiAdminUser - 09 Mar 2009

Numer badań statutowych: 11.11.150.949

Temat: Innowacyjne technologie w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, udostępniania informacji o środowisku i wykorzystanie biotechnologii środowiskowej dla zrównoważonego rozwoju

Zadania 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
C4: Wykorzystanie fotogrametrii, teledetekcji i GIS w wieloskalowym i wieloczasowym monitoringu środowiska
D11:Innowacyjne metody monitoringu biologicznego in situ oraz bioremediacji wybranych zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego.

Zadania 2008
C4: Integracja technik fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i GIS dla poprawy efektywności pozyskiwania i doskonalenia jakości geodanych
D11: Zastosowanie biotechnologii laserowej dla zrównoważonego rozwoju wybranych regionów z uwzględnieniem rekultywacji oraz produkcji biomasy

Sprawozdania z badań statutowych

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012


This topic: Badania > WebHome > BadaniaStatutowe
Topic revision: r16 - 2014-06-24 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback