Cyfrowe przetwarzanie obrazu

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab. inż Sławomir Mikrut
Laboratoria:
  • dr hab. inż. Sławomir Mikrut
  • mgr inż. Agnieszka Struś

Wymiar zajęć

  • Wykłady: 9 godzin
  • Laboratoria: 9 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > CyfrowePrzetwObrazuZao
Topic revision: r5 - 2017-11-19 - SlawomirMikrut
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback