Teledetekcja i fotogrametria (2018 r)

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów:6

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab inż. Regina Tokarczyk
Ćwiczenia / laboratoria:
  • dr inż. Antoni Rzonca
  • dr inż. Elżbieta Pastucha

Wymiar zajęć

  • Wykład: [18] godzin
  • Ćwiczenia: [27] godzin

Program wykładów

Harmonogram ćwiczeń

Kryterium oceniania studentów na zajęciach laboratoryjnych

Kryterium zaliczenia przedmiotu (w załączniku na stronie)

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > NiestKrTIF1
Topic revision: r30 - 2018-02-22 - ReginaTokarczyk
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback