<!--
Je?eli dost?p do strony powinien zosta? ograniczony dla okre?lonej grupy u?ytkowników, nale?y u?y? dwóch parametrów: ALLOWTOPICVIEW - czyli lista u?ytkowników z uprawnieniami do dost?pu do strony, ALLOWTOPICCHANGE - czyli lista u?ytkowników, którzy mog? stron? modyfikowa?.
Uprawnienia mo?na ogranicza? do grup, tak?e do poszczególnych u?ytkowników. U?ytkownicy podzieleni s? na grupy. Dwie g?ówne grupy to: PracownicyGroup - czyli wszyscy pracownicy (np. MichalMajewski, TomaszPirowski, KrystianPyka) oraz StudenciGroup - czyli wszyscy studenci (np. StudentFoto, StudentSIT).
Poni?ej znajduje si? przyk?ad wykorzystania parametrów ograniczenia dost?pu. Je?eli nie zostan? one zmodyfikowane, to dost?p do strony b?d? mieli wszyscy pracownicy oraz wszyscy studenci. Wa?ne jest, ?eby nazwy wszystkich grup i u?ytkowników rozpoczyna? od "Main.". Je?eli stron? mia?by ogl?da? konkretny u?ytkownik studencki, a nie ca?a grupa wystarczy zamieni? StudenciGroup na np. StudentFoto. Je?eli stron? mogliby ogl?da? tylko pracownicy, to wystarczy usun?? StudenciGroup z parametru ALLOWTOPICVIEW.
Nazwy parametrów musz? by? poprzedzone trzema spacjami i gwiazdk?.
Uwaga: Powy?sza informacja nie b?dzie widoczna na stronie, wi?c nie trzeba jej usuwa?.

* Set ALLOWTOPICVIEW = PracownicyGroup,Main.TWikiAdminGroup, StudentKRAK

* Set ALLOWTOPICCHANGE = PracownicyGroup,Main.TWikiAdminGroup
-->

Materiały dydaktyczne

Materiały do wykładów

11_Fotografia12_Fotogrametria 2D13_Projektowanie i wykonywanie zdjęć lotniczych21_Stereoskopia22_kalibracja kamer23_Orientacja wzajemna31_Obraz cyfrowy32_Ortofoto_133_Ortofoto_2-uzupełnienie41_Aerotriangulacja42_Fotogrametryczne wcięcie w przód51_tele1: kanały spektralne, kompozycje, indeksy52_tele2a: klasyfikacja pokrycia terenu - autor dr Tomasz Pirowski53_tele2b: klasyfikacja - uzupełnienie54_tele3: korekcja radiometryczna, obrazowanie radarowe

Materiały pomocnicze do wykładów

techniki stereoanaglifyod autografów do stacji fotogrametrycznychfilm: ASPRS - aerotriangulacjaLandsat 8Sentinel onlineLuca Congedo - Your First Land Cover Classification

Przykładowe pytania do egzaminu 2018/2019

Materiały do ćwiczeń

Zasady oceniania

Wykaz tematów :

  1. Fotografia, kamery fotograficzne, kamery fotogrametryczne 1x3 godz.
  2. Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego 1x3 godz.
  3. Projekt lotu fotogrametrycznego 1x3 godz.
  4. Proste operacje na kanałach spektralnych oraz klasyfikacja pokrycia terenu na podstawie obrazu Sentinel-2 1x3 godz.
  5. Opracowanie modelu zdjęć lotniczych 2x3 godz.
  6. Kolokwium - 3 godz.

Temat 1: Fotografia

Temat 2: Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego

Temat 3: Projekt lotu fotogrametrycznegoDane do planu lotu

Temat 4a: Proste operacje na kanałach spektralnych

Temat 4b: Klasyfikacja pokrycia terenu na podstawie obrazu Sentinel-2

Temat 5a: Orientacja modelu w Photomod

Temat 5b: Pomiar modelu w Photomod

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf 1_Fotografia-konspekt-cwicz-zdalnie.pdf r1 manage 294.7 K 2021-03-13 - 13:06 AntoniRzonca  
PDFpdf 1_Fotografia-zdalnie.pdf r1 manage 294.7 K 2021-03-13 - 13:14 AntoniRzonca  
PDFpdf 2020_Orientacja_modelu_w_Photomod.pdf r5 r4 r3 r2 r1 manage 1205.7 K 2020-04-18 - 19:40 AntoniRzonca  
PDFpdf Badanie_kart_2011_z_wys.pdf r2 r1 manage 363.0 K 2011-08-30 - 17:18 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Badanie_kart_GIMP_z_wys_UCL.pdf r1 manage 584.3 K 2014-05-10 - 18:00 UlaCislo  
PDFpdf Badanie_kartometrycznnosci_2015_niestac.pdf r1 manage 329.8 K 2015-04-09 - 13:15 UlaCislo Bez wyznaczania wysokosci
PDFpdf Badanie_kartometrycznosci_GIMP_2015_niestac.pdf r1 manage 539.9 K 2015-04-09 - 13:16 UlaCislo Bez wyznaczania wysokosci
PDFpdf Fotografia-konspekt.pdf r1 manage 204.8 K 2020-05-20 - 20:27 AntoniRzonca  
PDFpdf Fotografia_2015.pdf r1 manage 9492.7 K 2015-03-15 - 14:20 UlaCislo nowa, poprawiona i uzupełniona wersja
PDFpdf Konspekt_kartometrycznosc_2019.pdf r1 manage 1131.6 K 2020-05-20 - 20:27 AntoniRzonca  
PDFpdf Obraz_wielospektralny_klasyfikacja_ILWIS.pdf r1 manage 225.5 K 2015-03-12 - 18:53 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Orientacja_stereogramu_w_DEPHOS-2014.pdf r1 manage 1754.9 K 2015-03-12 - 18:51 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Orientacja_stereogramu_w_DEPHOS-2015.pdf r1 manage 1766.0 K 2015-04-15 - 10:32 UlaCislo  
PDFpdf PLAN-LOTU.pdf r1 manage 534.0 K 2010-06-13 - 16:11 UlaCislo Projekt lotu fotogrametrycznego
PDFpdf Pomiar_NMT_DEPHOS-2014.pdf r1 manage 330.9 K 2015-03-12 - 18:53 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Pomiar_NMT_w_DEPHOS-2015.pdf r1 manage 258.2 K 2015-04-15 - 10:33 UlaCislo  
PDFpdf Pomiar_mapy_w_DEPHOS_i_wektoryzacja_ortofotomapy-2015.pdf r1 manage 652.9 K 2015-04-15 - 10:32 UlaCislo  
PDFpdf Pomiar_mapy_w_DEPHOS_i_wektoryzacja_ortofotomapy_2014-15.pdf r1 manage 652.9 K 2015-03-12 - 18:51 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Pomiar_modelu_w_Photomod.pdf r1 manage 262.0 K 2020-05-20 - 20:32 AntoniRzonca  
PDFpdf Proba_numerycznej_klasyfikacji.pdf r1 manage 110.2 K 2015-03-12 - 18:53 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Projekt_lotu_cyfrowe-2012.pdf r1 manage 340.2 K 2012-03-25 - 07:46 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Projekt_lotu_cyfrowe-2015.pdf r1 manage 1127.2 K 2015-04-21 - 10:10 UlaCislo 2015
PDFpdf Przydzial_zestawow_2014.pdf r1 manage 155.7 K 2014-05-17 - 14:47 UlaCislo  
PDFpdf Przydzial_zestawow_2015.pdf r1 manage 155.8 K 2015-04-15 - 10:29 UlaCislo  
PDFpdf Przydzial_zestawow_z_planu_lotu_2017.pdf r2 r1 manage 290.7 K 2017-04-10 - 10:14 JudytaKsiazek  
PDFpdf Przydzial_zestawow_z_planu_lotu_ZAO_TIF_2016.pdf r1 manage 246.9 K 2016-05-23 - 10:46 AgnieszkaMoskal  
PDFpdf Stereogram_normalny_AB_UCL_.pdf r1 manage 249.9 K 2014-03-21 - 09:38 UlaCislo  
PDFpdf Wciecie_w_przod_naz.pdf r1 manage 56.6 K 2010-05-31 - 08:04 UlaCislo Wcięcie w przód - zdjęcia naziemne
PDFpdf Zagadnienia_2015.pdf r1 manage 57.2 K 2015-06-24 - 10:05 UlaCislo zagadnienia na kolokwium
PDFpdf dzu_2011_263_1571.pdf r1 manage 848.8 K 2012-03-25 - 07:51 ReginaTokarczyk  
PDFpdf fotografia_cw_zao..pdf r1 manage 435.3 K 2011-03-06 - 09:10 ReginaTokarczyk  
PDFpdf zasady_wykonywania_zdjec_lotniczych.pdf r1 manage 478.7 K 2011-05-23 - 07:54 ReginaTokarczyk  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r61 < r60 < r59 < r58 < r57 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r61 - 2021-03-13 - AntoniRzonca
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback