* WGGiIŚ * AGH *

Witamy w dziale Publikacje

* 2016

przejdź do wykazu Biblioteki Głównej AGH

* 2015

Kolecki J.: Combined bundle adjustment with distances and GPS observations. Geomatics and Environmental Engineering, vol.9/1 2015 LINK

Kolecki J., Rzonca A., Accuracy analysis of automatic distortion correction, Geodesy and Cartography, Vol. 64, No 1, 2015, Pages 3-14

Kopciowski K., Pirowski T.: Determination of Geological Linear Structures of the Low Beskids - Assessment of Suitability of Landsat 8 Satellite Images and Products of the Image Processing, Geomatics and Environmental Engineering 9/4 (2015), 57-71 LINK

Kwiatek K., Tokarczyk R.: Immersive photogrammetry in 3D modelling. Geomatics and Environmental Engineering, vol.2, 2015- statutowe

Słota M.: Full-waveform data for building roof step edge localization. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Volume 106, August 2015, Pages 129–144 LINK

Wawrzaszek A., Krupiński M., Drzewiecki W., Aleksandrowicz S.: Multifraktalna analiza zobrazowań satelitarnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.27, 163-173 LINK

przejdź do wykazu Biblioteki Głównej AGH

* 2014

Bernat K., Drzewiecki W.: Two-stage subpixel impervious surface coverage estimation: comparing classification and regression trees and artificial neural networks. Proc. SPIE 9244, Image and Signal Processing for Remote Sensing XX, 92441I (October 23, 2014); doi:10.1117/12.2067308 (SaLMaR)

Bernat K., Drzewiecki W., Twardowski M.: Two-stage subpixel impervious surface coverage estimation: comparing C 5.0/cubist and random forest. W: SGEM 2014 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Photogrammetry and remote sensing cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., 343-350. (SaLMaR)

Borowiec N.: Ekstrakcja elementów infrastruktury kolejowej na podstawie danych z loticzego skaningu laserowego, Logistyka nr6/2014, numer ISSN 1231-5478 (statutowe)

Cisło-Lesicka U., Borowiec N., Marmol U., Pyka K.: Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją INSPIRE. AFKiT, LINK

Drzewiecki W. (red.): Modelowanie ładunków zawiesiny ogólnej w zlewni Zbiornika Dobczyckiego, Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0574 (Grant MNiSW)

Drzewiecki W., Wężyk P., Pierzchalski M., Szafrańska B.: Quantitative and Qualitative Assessment of Soil Erosion Risk in Małopolska (Poland), Supported by an Object-Based Analysis of High-Resolution Satellite Images. Pure and Applied Geophysics, Vol. 171, Issue 6, pp. 867-895 DOI: 10.1007/s00024-013-0669-7 (inne)

Gabor K., Rzonca A., Development of a system for monitoring of technical condition of a historical site on the example of barracks in the former Auschwitz-Birkenau camp - Opracowanie systemu monitoringu obrazowego stanu technicznego obiektu zabytkowego na przykładzie baraków byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2014 vol. 60 nr 2, s. 122-125. (statutowe)

Krupiński M., Wawrzaszek A., Drzewiecki W., Aleksandrowicz S.: Usefulness of the fractal dimension in the context of hyperspectral data description. W: SGEM 2014 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Photogrammetry and remote sensing cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., 367-374 (Grant MNiSW)

Kwiatek K., Tokarczyk R.: Photogrammetric Applications of Immersive Video Cameras, ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 1, pp. 211-218.

Lenda G., Ligas M., Marmol U. Determining the shape of the surface of shell structures using splines and alternative methods: kriging and fourier series. KSCE Journal of Civil Engineering 2014 vol. 18 no. 2, s. 625–633 (statutowe)

Marmol U., Wykrywanie dróg z wykorzystaniem transformaty falkowej — Road detection using wavelet transform. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2014 vol. 60 nr 3, s. 144–147 (statutowe)

Pirowski T., Drzewiecki W.: Contributions to the methodology of the use of satellite remote sensing methods in studies on geothermal anomalies. W: SGEM 2014 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Photogrammetry and remote sensing cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., 109-120. (statutowe)

Pirowski T., Drzewiecki W., Orzińska E.: Simple method for incorporation of topographical factor into GIS-supported multi-variant rail route selection. W: SGEM 2014 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Photogrammetry and remote sensing cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., 841-851. (statutowe)

Pyka K., Drzewiecki W., Bernat K., Wawrzaszek A., Krupiński M.: Usefulness of wavelet-based features as global descriptors of VHR satellite images. Proc. SPIE 9244, Image and Signal Processing for Remote Sensing XX, 92441D (October 13, 2014); doi:10.1117/12.2067323 (statutowe)

Wawrzaszek A., Krupiński M., Aleksandrowicz S., Drzewiecki W.: Influence of Image Filtering on Land Cover Classification when using Fractal and Multifractal Features. PFG Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation Jahrgang 2014 Heft 2 (2014), p. 101 - 115, link do publikacji(Grant MNiSW)

Wróbel A., Kedzierski M.: Pomiary inwentaryzacyjne stalowych wież telekomunikacyjnych (Inventory measurements of steel telecommunication towers). Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2014 R. 86 nr 7, s. 9–12 (statutowe)

Wróbel Al., Wróbel A., Strojek J.: Wpływ nasłonecznienia na wyznaczane wychylenie kominów stalowych (Influence of Sun illumination on determined values of deviation of steel chimneys) Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2014 R. 86 nr 9, s. 3–8. (statutowe)

* 2013

Bernat K., Tokarczyk R.:Automation of measurements of selscted targets of photopoints in application to photogrammetric reconstruction of road accidents/Geomatics and Environmental Engineering-2013, vol.7, no 1, ISSN 1898-1135, s.15-23

Borowiec N., Hamerla A.: Comparison of sealing surface degree assessment based on orthophotomap and lidar data / Journal of Sustainable Mining ; ISSN 2300-3960. — 2013 vol. 12 no. 1, s. 20–26

Borowiec N.: Transformata Hough'a jako narzędzie wspomagające wykrywanie dachów budynków / Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 45–54.

Borowiec N.: Modelowanie kształtu dachów budynków na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego, Wydawnictwa AGH, cop. 2013 — 133 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Drzewiecki W., Bergier T., Flugel W., Fink M., Pfenning B., Bernat K.: Krajowa infrastruktura informacji przestrzennej jako źródło danych dla Systemu Informacji o Zlewni (RBIS). Roczniki Geomatyki, Tom XI, Zeszyt 1 (58), 45-56

Drzewiecki W., Wawrzaszek A., Aleksandrowicz S., Krupiński M., Bernat K.: Comparison of selected textural features as global content-based descriptors of VHR satellite image. Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2013 IEEE International, 4364 - 4366 link do publikacji

Drzewiecki W., Wawrzaszek A., Krupiński M., Aleksandrowicz S., Bernat K.: Comparison of selected textural features as global content-based descriptors of VHR satellite image - the EROS-A study. 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 43-49, link do publikacji

Drzewiecki W., Ziętara S.: Wpływ algorytmu określania dróg spływu powierzchniowego na wyniki oceny zagrożenia gleb erozją wodna w skali zlewni z zastosowaniem modelu RUSLE. Roczniki Geomatyki, Tom XI, Zeszyt 1 (58), 57-68

Hejmanowska B. Zastosowanie rozkładu Laplace'a do określania niepewności danych przestreznnych na przykładzie NMT i systemu IACS, Wydawnictwa AGH, ISBN 978-837464-649-9

Pirowski T., Szczasiuk G.: Selekcja i przetwarzanie wzmocnionych przestrzennie obrazów wielospektralnych Landsat TM - porównanie wyników opartych o dane scalone i źródłowe. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 25, s. 155-167, 2013 pobierz pdf

Pyka K., Mikrut S., Moskal A., Pastucha E.,Tokarczyk R.: Problemy automatycznego modelowania i teksturowania obiektów opisujących skrajnię linii kolejowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 25, s. 177-188, 2013

Pyka K.: Mozaikowanie ortoobrazów z zastosowaniem transformacji falkowej. Wydawnictwa AGH, pozycja KU0518, s.100

Wawrzaszek A., Krupiński M., Aleksandrowicz S., Drzewiecki W.: Formalizm multifraktalny w analizie zobrazowań satelitarnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 25, s.261–272, 2013

Wawrzaszek A., Krupiński M., Aleksandrowicz S., Drzewiecki W.: Fractal and multifractal characteristics of very high resolution satellite images. Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2013 IEEE International, 1501-1504 link do publikacji

* 2012

Cisło-Lesicka U.: Opracowanie schematu aplikacyjnego GML dla potrzeb trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej. - Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 23, Wrocław 2012. s.61-70. pobierz pdf

Drzewiecki W., Jenerowicz M., Aleksandrowicz S., Krupiński M.: Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów. Roczniki Geomatyki, Tom X, Zeszyt 4 (54), 49-64. pobierz pdf

Drzewiecki W., Orzińska E., Pirowski T.: Analizy przestrzenne jako wsparcie projektowania przebiegu infrastrukturalnych obiektów liniowych. Roczniki Geomatyki, Tom X, Zeszyt 4 (54), 65-76. pobierz pdf

Drzewiecki W., Wawrzaszek A., Aleksandrowicz S., Krupiński M.: Initial Evaluation of the Applicability of Multifractal Measures as Global Content-Based Image Descriptors. Proc. of ESA-EUSC-JRC 8th Conference on Image Information Mining, DOI: 10.2788/49465.

Kohut P., Mikrut S., Pyka K., Tokarczyk R., Uhl T.: Research on the Prototype of Rail Clearance Measurement System. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXIX-B4, 2012, pp. 385-389. pobierz pdf

Mikrut, K. Pyka, R. Tokarczyk: Systemy do pomiaru skrajni kolejowej – przegląd i tendencje rozwojowe. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 23, Wrocław 2012. s.291-301. pobierzpdf

Pirowski T., Drzewiecki W.: Mapa gęstości zaludnenia Krakowa - propozycja metodyki opracowania oraz przykładowe zastosowania. Roczniki Geomatyki, Tom X, Zeszyt 3 (53), 95-106. pobierzpdf

Pyka K., Borowiec N., Poręba M., Słota M., Kundzierewicz T.: Airborne laser scanning data for railway line survey. Wydawnictwo PAK (Pomiary, Automatyka, Kontrola). Nr 03/2012, s. 260-263

Pyka K., Rzepka A., Słota M.: Porównanie fotogrametrii i lotniczego skaningu laserowego jako źródeł danych do opracowania NMT dla celów projektowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 24 s.311–321, 2012

Pyka K., Słota M., Twardowski M.: Usage of Stereo Orthoimage in GIS: Old Concept, Modern Solution. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXIX-B4, 2012, pp. 379-383. pobierz pdf

Pyka K.: Możliwości wykorzystania stereo-ortoobrazów w GIS. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 23, Wrocław 2012. s.347-354. pobierz pdf

Tokarczyk R., Kohut P., Kolecki J.: Sensory wizyjne stosowane w systemach do pomiaru skrajni kolejowej i analiza metod ich doboru. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 23, Wrocław 2012. s.429-441. pobierz pdf

Twardowski M., Marmol U.: Wizualizacja i przetwarzanie chmury punktów lotniczego skaningu laserowego - Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 23, Wrocław 2012. s.457-466. pobierz pdf

Wężyk P., Drzewiecki W., Wójtowicz-Nowakowska A., Pierzchalski M., Mlost J.: Mapa zagrożenia erozyjnego gruntów rolnych w Małopolsce na podstawie klasyfikacji OBIA oraz analiz przestrzennych GIS. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 24, s.403-420

Wróbel Al,Wróbel A.: Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych kominów przemysłowych cz I - Inżynier budownictwa nr 2/2012, 60-64.

Wróbel Al,Wróbel A.: Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych kominów przemysłowych cz II - Inżynier budownictwa nr 3/2012, 61-63

* 2011

Badurska M.: Orthorectification and Geometric Verification of High Resolution TERRASAR-X Images. Geomatics and Environmental Engineering, Volume 5, Number 3/2011. pobierz pdf

Bułka D., Tokarczyk R.: Błędy rektyfikacji zdjęć z miejsca wypadku drogowego i metody ich eliminacji. Paragraf na drodze, Numer specjalny/2011: Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. Instytut Ekspertyz Sądowych. s. 57-70

Dworak T.Z., Hejmanowska B., Pyka K.: Problemy teledetekcyjnego monitoringu środowiska, tom II: Teledetekcja wód i powierzchni ziemi. Wydawnictwa AGH, Kraków 2011. s.186

Hejmanowska B., Kay S.: A new approach to DTM error estimation basing on Laplacian probability distribution function. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 22, Kraków 2011. s.201-214. pobierz pdf

Kolecki J.: Small and Low-Cost Mobile Mapping Systems, Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 5, Number 2/2011. pobierz pdf

Kolecki J., Kuras P.: Low Cost Attitude and Heading Sensors in Terrestrial Photogrammetry - Calibration and Testing, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 22, Kraków 2011. s.249-260. pobierz pdf

Kopacz M., Drzewiecki W., Twardy S.: Badania nad zawartością zawiesiny ogólnej w wodach powierzchniowych zlewni Raby zasilających Zbiornik Dobczycki. Nauka Przyroda Technologie, Tom 5, Zeszyt 4, # 36. pobierz pdf

Marmol U.: Use of Gabor filters for texture classification of airborne images and LIDAR data - Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 22, Kraków 2011. s.325-336. pobierz pdf

Poręba M.: Use of Integrated GPS and INS Systems in Aerial Photogrammetry - Geomatics and Environmental Engineering, Volume 5, Number 3/2011. pobierz pdf

Pyka K.: Wykorzystanie transformacji falkowej do oceny spadku jakości radiometrycznej w procesie mozaikowania ortofotomapy. Biuletyn WAT, Vol LX, Nr 3. s. 353-364. pobierz pdf

Warchoł A.:, Hejmanowska B.: Example of the assessment of data integration accuracy on the base of airborne and terrestrial laser scanning. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 22, Kraków 2011. s.411-422. pobierz pdf

Wróbel A., Wróbel Al., Kadłubowski D.: Dystorsja obiektywów kamer termograficznych. Pomiary, Automatyka, Kontrola. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR, vol. 57 nr 10. s. 1116–1119

Wróbel A., Wróbel Al.: Uwagi o dokładności pomiarów termograficznych w budownictwie. Pomiary, Automatyka, Kontrola. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; vol. 57 nr 10. s. 1187–1190

Wróbel A., Wróbel Al.: Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych – cz. 1. Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 2011 nr 2. s. 34, 36, 38-39

Wróbel A., Wróbel Al.: Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych – cz. 2. Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 2011 nr 3. s. 14–16, 18

Wróbel A., Wróbel Al., Kisielwicz T., Ortyl Ł., Kwartnik-Pruc A., Szafarczyk A., Owerko T., Rakoczy A., Nowak K.: Ilościowe określanie cieplnych właściwości przegród budowlanych z wykorzystaniem techniki termograficznej. Monogr. pod red. Aliny Wróbel; Wydawnictwa AGH, Kraków 2011. s. 151

* 2010

Bujakowski K., Pyka K.: Sześć "Krakowskich Spotkań z INSPIRE" - próba podsumowania. Roczniki Geomatyki 2010, Tom VIII, Zeszyt 8(88). s. 7-22. pobierz pdf

Boroń A., Borowiec M, Pirowski T.: Fotoplan rozwinięcia trudnodostępnych polichromii bizantyńskich w absydzie katedry w Sandomierzu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s.33-42. pobierz pdf

Borowiec N.: Polyhedral building model from airborne laser scanning data. Geomatics and Environmental Engineering 4/2010. pobierz pdf

Borowiec N.: Budowa modelu budynku na podstawie zintegrowanych danych z ewidencji oraz z lotniczego skaningu laserowego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s.43-52. pobierz pdf

Cisło-Lesicka U.: Pozyskiwanie informacji 3D o budynkach dla potrzeb trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s.63-73. pobierz pdf

Drzewiecki W.: Sub-Pixel Classification of Middle-Resolution Satellite Images – Evaluation of Regression Trees Applicability to Monitor Impervious Surfaces Coverage. Geomatics and Environmental Engineering 4/2010. pobierz pdf

Kolecka N., Kolecki J.: Ocena przydatności programu Photosynth do Modelowania rzeźby terenu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s.169-177. pobierz pdf

Marmol U.: The two-stage filtering of airborne laser data in a frequency domain, Geodesy and Cartography, Vol. 59 No 2, s.83-97. pobierz pdf

Marmol U., Lenda G.: Filtry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektów, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s.235-243. pobierz pdf

Maryniak D., Drzewiecki W.: Zmiany pokrycia terenu Pustyni Błędowskiej w latach 1926-2005, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s.245-256. pobierz pdf

Michałowska K., Głowienka-Mikrut E.: Wieloczasowe dane obrazowe w badaniu zmian pokrycia terenu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s.281-289. pobierz pdf

Pirowski T.: Ranking metod integracji obrazów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości – ocena walorów fotointerpretacyjnych scalenia danych Landsat TM i IRS-PAN, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s.327-340. pobierz pdf

Pyka K.: Dopasowanie radiometryczne ortoobrazów z wykorzystaniem modelu barw Lab, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s.341-351. pobierz pdf

Tokarczyk R., Jędrzejek M.: Kalibracja kamer z zastosowanym warunkiem Scheimpfluga, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s.385-394. pobierz pdf

Tokarczyk R., Kwoczyńska B., Ujma M.: Przegląd i charakterystyka wybranego darmowego oprogramowania fotogrametrycznego do celów dydaktycznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s.395-404. pobierz pdf

Stelmaszczuk M., Drzewiecki W., Bielecki M.: Upowszechnianie wykorzystania informacji przestrzennej - propozycja specjalistycznego geoportalu. Roczniki Geomatyki, Tom VIII, z. 6(42), s. 121-130 pobierz pdf

Wróbel A., Wróbel Al.: Determinants of Thermal Insulating Properties of Walls Using Thermographic Method, Geomatics and Environmental Engineering, 4/1/1 (2010), 163-172. pobierz pdf

* 2009

Badurska M., Drzewiecki W., Tokarczyk P.: Mapy podstawowych form pokrycia i użytkowania terenu zlewni Raby powyżej Zbiornika Dobczyckiego – porównanie dokładności klasyfikacji pikselowej i obiektowej obrazów Landsat TM. Teledetekcja Środowiska, s.15-21 pobierz pdf

Boroń A., Borowiec M., Wróbel A.: Rozwój cyfrowej technologii w inwentaryzacji obiektów zabytkowych na przykładzie doświadczeń Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, s.11-22. pobierz pdf

Borowiec N.: Generowanie trójwymiarowego modelu budynku na podstawie danych lidarowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, s.47-56. pobierz pdf

Bujakowski K., Pyka K.: Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Roczniki Geomatyki 2009, Tom VII, Zeszyt 6(36). s. 35-44

Cisło U.: Próba opracowania symboli 3D wybranych obiektów trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, s.57-65. pobierz pdf

Czechowicz A., Tokarczyk R.: Lokalizacja punktów pomiarowych w systemie do trójwymiarowego pozycjonowania ciała wybranymi metodami sztucznej inteligencji. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, s.67-79. pobierz pdf

Drzewiecki W., Osak A.: Application of Landsat Imagery Based Vegetation Indices to Imperviousness Index Mapping. Geomatics and Environmental Engineering, AGH Quarterly, Vol. 3, No4, Cracow 2009, p.43-52. pobierz pdf

Hejmanowska B., Hnat E.: Wielokryterialna analiza lokalizacji zabudowy na przykładzie gminy Podegrodzie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, s.109-121. pobierz pdf

Hejmanowska B., Woźniak W.: Influence of the number of measured parcel boundary points on the accuracy of land parcel area calculation. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, s.123-133. pobierz pdf

Marmol U.: Wykrywanie pojedynczych drzew na podstawie zintegrowanychdanych lidarowych i fotogrametrycznych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, s.279-286. pobierz pdf

Marmol U.: Integracja danych lidarowych i fotogrametrycznych w procesie automatycznego wykrywania obiektów. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, s.275-284. pobierz pdf

Mikrut S.: Przydatność algorytmów podpikselowej detekcji cech w wybranych zagadnieniach fotogrametrycznych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, s.299-308. pobierz pdf

Mikrut S., Dużyńska U.: Próba rekonstrukcji nieistniejących obiektów architektonicznych na wybranym przykładzie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, s.285-293. pobierz pdf

Mikrut S., Guzik M., Dąbrowska A.: Zdjęcia lotnicze i ortofotomapy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru TPN. Wydawnictwo TPN

Mikrut S.: Photogrammetric and Laser Scanning Data Integration. Geomatics and Environmental Engineering, AGH Quarterly, Vol. 3, No4, Cracow 2009, p.53-63. pobierz pdf

Poręba M.: Nowoczesne metody pomiarów mas ziemnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.19, s.351-362. pobierz pdf

Pirowski T.: Ranking metod integracji obrazów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości – ocena formalna scalenia danych Landsat TM i IRS-PAN. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, s.343-358. pobierz pdf

Pirowski T., Baran J., Dzień M.: Initial Evaluation of Fuzed Satellite Images Aplicability to Vectorisation and Classification. Geomatics and Environmental Engineering, AGH Quarterly, Vol. 3, No4, Cracow 2009, p.65-77. pobierz pdf

Pyka K.: Jak ocenić jakość fotometryczną ortofotomapy? Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, s.363-372. pobierz pdf

Pyka K.: Mapowanie tonalne obrazów o podwyższonej rozdzielczości radiometrycznej z wykorzystaniem transformacji falkowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, s.359-366. pobierz pdf

Sitek Z., Jachimski J., Bernasik J., Pyka K.: Rys historyczny rozwoju katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, s.399-410. pobierz pdf

Soja J., Grzanka P., Sładek K., Okoń K., Ćmiel A. Mikoś M., Mikrut S., Pulka G., Gross-Sondej I., Niżankowska-Mogilnicka E., Szczeklik A.: The use of Endobronchial Ultrasonography in Assessment of Bronchial Wall Remodeling in Patients with Asthma. CHEST/136/3 SEPTETMBER 2009, pp.797-804.

Tokarczyk R.: Fotogrametryczne pomiary geometrii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy. AGH – Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009. stron 115 (monografia)

Tokarczyk R., Tokarczyk P.: Wykorzystanie analiz typu GIS do detekcji wybranych części anatomicznych ciała ludzkiego dla potrzeb badania wad postawy. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, s.423-436. pobierz pdf

Warchoł A.: Wykorzystanie wskaźnika intensywności odbicia w procesie pozyskiwania obrazu sieci drogowej z danych lidarowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, s.433-444. pobierz pdf

Wróbel Al., Wróbel A., Kwartnik-Pruc A., Ortyl Ł.: Kamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepła. Pomiary, Automatyka, Kontrola /ISSN 0032-4140. — 2009 vol. 55 nr 11 s. 938–941

Wróbel A., Wróbel Al., Rejowicz A.: Przestrzenna wizualizacja dobowych zmian rozkładu temperatury na zewnętrznej powierzchni budynku. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, s.367-375. pobierz pdf

* 2008

Bernasik J., Mikrut S.: Wyznaczanie imperfekcji kształtu wysmukłych budowli w oparciu o znane elementy orientacji kątowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18a, s.11-20, Szczecin 2008 pobierz pdf

Borowiec N.: Building extraction from ALS data based on regular and irregular tessellations. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII B6b pobierz pdf

Cisło U.: Zarys koncepcji trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.49-58, Szczecin 2008 pobierz pdf

Drzewiecki W.: Sustainable land-use planning support by GIS-based evaluation of landscape functions and potentials. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII B7, p.1497-1502 pobierz pdf

Drzewiecki W., Mularz S.: Simualtion of water soil erosion effects on sediment delivery to Dobczyce Reservoir. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII B8, p.787-794 pobierz pdf

Drzewiecki W., Mularz S., Twardy S., Kopacz M.: Próba kalibracji modelu RUSLE/SDR dla oceny ładunku zawiesiny wprowadzanego do zbiornika Dobczyckiego ze zlewni bezpośredniej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.83-98, Szczecin 2008 pobierz pdf

Drzewiecki W.: Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych. Roczniki Geomatyki, Tom VI, z.3, str. 131-142 pobierz pdf

Gaździcki J., Pyka K.: Geoinformation in Spatial Planning. Roczniki Geomatyki, Tom VI, z.3, str. 7-12 pobierz pdf

Głowienka E.: Przetwarzanie wstępne danych z hiperspektralnego sensora satelitarnego Hyperion. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.131-140, Szczecin 2008 pobierz pdf

Głowienka E.: Porównanie metod korekcji atmosferycznej dla danych z sensorów hiperspektralnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.121-130, Szczecin 2008 pobierz pdf

Hejmanowska B., Drzewiecki W., Wróbel A.: ISO5725-2 standard application to verification of orthophoto-based impervious surface area and imperviousness factor determination. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII B4, p. 1329-1334 pobierz pdf

Hejmanowska B., Grabowska J.: Porównanie możliwości aktualizacji bazy danych GIS z wykorzystaniem ortofotomap i odbiorników GPS typu: Mobile Mapper. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.177-188, Szczecin 2008 pobierz pdf

Hejmanowska B., Borowiec N., Badurska M.: Przetwarzanie lotniczych danych lidarowych dla potrzeb generowania NMT, NMP. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.151-162, Szczecin 2008 pobierz pdf

Hejmanowska B., Drzewiecki W., Kulesza Ł.: Zagadnienie jakości Numerycznych Modeli Terenu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s. 163-175, Szczecin 2008 pobierz pdf

Kisilewicz T., Wróbel Al., Wróbel A.: Inwentaryzacja rzeczywistych strat ciepła przez przegrody budynków z wykorzystaniem termografii. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.231-240, Szczecin 2008 pobierz pdf

Kolecki J., Wróbel A.: Wykorzystanie adaptacyjnej metody redukcji szumów na obrazach cyfrowych do detekcji krawędzi. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.263-272, Szczecin 2008 pobierz pdf

Kolecki J., Badurska M.: Redukcja efektu plamkowania na obrazach radarowych z wykorzystaniem propagacyjno-separacyjnego algorytmu metody największej wiarygodności. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.251-261, Szczecin 2008 pobierz pdf

Marmol U., Będkowski K: Dokładność określenia wysokości drzew na podstawie Numerycznego Modelu Koron Drzew z w wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.377-385, Szczecin 2008 pobierz pdf

Michałowska K., Hejmanowska B.: Możliwości wykorzystania wieloczasowych obrazów znormalizowanego indeksu wegetacji (NDVI) i archiwalnych orofotomap do badania zmienności wybranych elementów środowiska. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.397-407, Szczecin 2008 pobierz pdf

Michałowska K., Głowienka E.: Multi-temporal data integration for the changeability detection of the unique Slowinski National Park landscape. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII, part B7, WG VII/5, p.1017-1020 pobierz pdf

Mikrut S., Mikrut Z: Wykorzystanie sieci neuronowych w procesach fotogrametrycznych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.409-421, Szczecin 2008 pobierz pdf

Mikrut S., Mikrut Z: Neural networks in the automation of photogrammetric processes. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B4, p. 331-336 pobierz pdf

Mikrut S.: Experience from the Utilisation of Archival Aerial Image for the Needs of Databases Feeding. Wydawnictwa AGH. Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 2, No 2, p.69-8. pobierz pdf

Mularz S., Drzewiecki W., Głowienka E., Hejmanowska B.: Komisja VII - przegląd prac badawczych prezentowanych na XXI Kongresie MTF i T w Pekinie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.433-444, Szczecin 2008 pobierz pdf

Pyka K.: Porównanie jakości radiometrycznej zdjęć lotniczych wykonanych kamerą analogową i cyfrową. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.537-545, Szczecin 2008 pobierz pdf

Pyka K., Siedlik J.: The Use of Wavelets for Noise Detection in the Images taken by the Analog and Digital Photogrammetric Cameras. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol.XXXVII, part B1, p. 77-81 pobierz pdf

Pyka K.: Valorization of the noise content in photogrammetric images using wavelets. Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 2, no. 1, p.59-65. pobierz pdf

Tokarczyk R., Skoczek M.: Fotogrametryczne badanie kształtu elementów walcowanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, s. 589-600, Szczecin 2008 pobierz pdf

Tokarczyk R., Szczygieł M.: Analiza topografii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, s.601-612, Szczecin 2008 pobierz pdf

Twardowski M.: Wykorzystanie przeglądarki VGLFL do pozyskiwania i opracowania danych ze źródeł heterogenicznych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.625-632, Szczecin 2008 pobierz pdf

Wężyk P., Borowiec N., Szombara S., Wańczyk R.: Generowanie numerycznych modeli powierzchni oraz terenu w Tatrach na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (ALS). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.18, s.651-661, Szczecin 2008 pobierz pdf

* 2007

Badurska M.: Integracja obrazów radarowych i optycznych dla potrzeb tworzenia map pokrycia terenu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Bernasik J., Mikrut S.: Badurska M.: Integracja obrazów radarowych i optycznych dla potrzeb tworzenia map pokrycia terenu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Boroń A., Rzonca A., Wróbel A.: Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków. Roczniki Geomatyki 2007, Tom V, Zeszyt 8; pobierz pdf

Cisło U.: Standardy do trójwymiarowej wizualizacji informacji przestrzennej w Internecie – aspekty praktyczne. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Czechowicz A., Mikrut Z.: Selekcja podobrazów dla potrzeb dopasowywania zdjęć lotniczych oparta na histogramach gradientu i sieci neuronowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Drzewiecki W., Głowienka E., Tokarczyk P.: Ocena możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych systemu KH-7 do badań zmian użytkowania na terenach zurbanizowanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Drzewiecki W., Wróbel A.: Ocena wiarygodności fotointerpretacji powierzchni nieprzepuszczalnych na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Głowienka E., Michałowska K.: Możliwość monitorowania zmian środowiska z użyciem narzędzi GIS na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Gryboś P., Mikrut S.: Analiza doboru parametrów algorytmów dopasowania obrazów zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Hejmanowska B.: Analiza NMT w postaci GRID i TIN na przykładzie danych z OKI. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Hejmanowska B.: Porównanie wyników klasyfikacji obrazów satelitarnych HYPERION i ALI. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Kolecki J., Tokarczyk R.: Automatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLAB. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Kulesza Ł.: Automatyczna detekcja i modelowanie budynków przy pomocy programu Terrascan. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17a, Kraków 2007; pobierz pdf

Lis N., Mikrut S., Guzik M.: Możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania w budowie bazy danych GIS dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Michałowska K., Głowienka E.: Integracja i przetwarzanie danych wieloczasowych w środowisku GIS. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Michałowska K., Głowienka E., Mikrut S.: Opracowanie technologii przetwarzania archiwalnych materiałów fotogrametrycznych do badań zmienności krajobrazu na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Mikrut S., Mikrut Z.: Sieci neuronowe w procesach automatycznej korelacji zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Mikrut S., Tokarczyk R., Huppert M.: Koncepcja systemu VSD-WIN. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Mularz S., Drzewiecki W.: Ocena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowania. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Pawlik P., Mikrut S.: Porównanie dokładności wybranych metod dopasowania obrazów zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Pirowski T., Bobek G.: Podwyższanie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych IKONOS - statystyczne i wizualne porównanie wyników otrzymanych różnymi formułami. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Pyka K.: Zastosowanie transformacji falkowej do detekcji i usuwania szumów z danych rastrowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Pyka K., Twardowski M.: Miejsce wolnego oprogramowania w nauczaniu geoinformatyki. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Tokarczyk R., Kolecki J., Tokarczyk P.: Wykorzystanie aparatu cyfrowego telefonu komórkowego do wizualizacji 3D kapliczki. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Tokarczyk R.: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotogrametrycznym do badania wad postawy. Praca zbiorowa pod redakcją Reginy Tokarczyk, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne AGH, Kraków 2007.

Twardowski M.: Przeglądarka stereogramów utworzonych ze zdjęć pozyskiwanych z baz rozproszonych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Wróbel A., Blicharz M., Lisowska-Woś A., Kubica M.: Propozycja uproszczonego opracowania metrycznego obiektów zabytkowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

Zabrzeska-Gąsiorek B., Borowiec N.: Określenie zakresu wykorzystania danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego w procesie generowania ”prawdziwej” ortofotomapy. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007; pobierz pdf

* 2006

Bernasik J., Mikrut S.: Automatyzacja fotogrametrycznych pomiarów odkształceń dachowych dźwigarów hal przemysłowych, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik Geodezja (przyjęte do druku), Kraków 2006;

Bernasik J., Mikrut S.: Wykonywanie naziemnych zdjęć cyfrowych o ściśle określonej orientacji, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006;

Będkowski K., Mikrut S.: Skanowanie laserowe jako źródło informacji przestrzennych dotyczących lasów, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Błaszczyk M., Drzewiecki W.: Wstępna ocena możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych ASTER w monitoringu lodowców Svalbardu , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Boroń A., Dziedzic A.: Wirtualna kopia reliktów romańskich z kościoła św. Andrzeja w Krakowie , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Boroń A., Wróbel A.: Metoda wytwarzania barwnych fotoplanów rozwinęć malowideł z powierzchni kolebkowych z wykorzystaniem kamery fotogrametrycznej i aparatu cyfrowego , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Chwastek T., Mikrut S.: Problem automatycznego pomiaru znaczków tłowych na zdjęciach lotniczych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Czechowicz A., Mikrut S.: Analiza przydatności algorytmów detekcji krawędzi w zastosowaniach fotogrametrii bliskiego zasięgu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Borowiec M., Borowiec N., Wróbel A.: Influence of compression on results of Farmland Classification in Multispectral Satellite Images. Polish Academy of Sciences - Cracow Branch. Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission. Geodesy 42, p.79-96, 2006

Borowiec N.: Korekcja geometryczna wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych, Półrocznik AGH, Geodezja, T. 12, z.2 (przyjęte do druku), Kraków 2006; (pobierz pdf)

Borowiec N., Zabrzeska-Gąsiorek B.: Ortofotomapa w terenach miejskich, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006;

Dobrowolski J., Jachimski J., Hejmanowska B., Wagner A., Boroń A., Drzewiecki W., Mikrut S., Śliwka M., Mazur R., Jakubiak M., Patuła B.: Interdyscyplinarna współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy), Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006;

Drzewiecki W.: Analiza krajobrazowo-ekologiczna sposobu użytkowania terenu metodą

potencjałów częściowych krajobrazu z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej, Geoinformatica Polonika (przyjęte do druku), Kraków 2006; ( po bierz pdf)

Drzewiecki W.: Automaty komórkowe jako narzędzie modelowania i symulacji procesów przestrzennych w systemach informacji geograficznej, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006;

Drzewiecki W., Głowienka E., Hejmanowska B., Dżugaj M., Trybuś T.: Wpływ ilości fotopunktów i dokładności numerycznego modelu wysokościowego na dokładność wysokorozdzielczej ortofotomapy satelitarnej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Hejmanowska B.: Metodyka kalibracji pomiaru powierzchni działki rolnej na ortofotomapie, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik Geodezja (przyjęte do druku), Kraków 2006; (pobierz pdf)

Hejmanowska B.: Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem narzędzi GIS - ryzyko związane z dokładnością danych źródłowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006;
(pobierz pdf)

Hejmanowska B., Drzewiecki W., Głowienka E., Mularz S., Zagajewski B., Sanecki J.: Próba integracji satelitarnych obrazów hiperspektralnych z nieobrazowymi naziemnymi danymi spektrometrycznymi na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Jachimski J., Mikrut S.: Propozycja działań środowisk geoinformatyki obrazowej związanych z opracowaniem geoinformatycznego leksykonu i słownika terminologicznego PAU, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Jachimski J., Mikrut S., Majewski M.: Rozwój Geoinformatycznego Słownika PAU, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik Geodezja, Kraków 2006;

Klimkowska H., Wróbel A.: Uwagi o wykorzystaniu tachimetrów bezlustrowych w inwentaryzacji architektonicznej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Koprowski R., Tokarczyk R., Wróbel Z.: Zastosowanie metod analizy obrazów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; pobierz pdf

Marmol U.: Filtrowanie danych wysokościowych pochodzących z lotniczego skanera laserowego, (wystąpienie referatowe), Komisja Geoinformatyki PAU, Kraków 2006;

Mierzwa W.: Wykrywanie sygnalizowanych punktów na obrazach cyfrowych z wykorzystaniem analiz typu GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Mikrut S.: The influence of jpeg compression on the Automatic Extraction of Cropland Boundaries with subpixel accuracy using Multispectral Images. Polish Academy of Sciences - Cracow Branch. Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission. Geodesy 42, p.97-111, 2006 pobierz pdf

Mikrut S., Marmol U., Będkowski K.: Generowanie NMT i NMPT obszarów z pokrywą roślinną na podstawie danych lidarowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Mularz S., Drzewiecki W., Hejmanowska B., Pirowski T.: Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do badania procesu akumulacji zanieczyszczeń w rejonie Zbiornika Dobczyckiego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Mularz S., Pirowski T.: Aspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metodę IHS
i jej modyfikacje,
Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006; (pobierz pdf)

Pirowski T.: Integracja danych teledetekcyjnych pochodzących z różnych sensorów - propozycja kompleksowej oceny scalonych obrazów, Geoinformatica Polonika (przyjęte do druku), Kraków 2006; (pobierz pdf)

Pirowski T., Tokarczyk R.: Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5D, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006;

Pyka K., Jachimski J., Borowiec N., Marmol U., Wróbel A.: Impact of jpeg compression on Trustworthiness of Multispectral Images used for identification of Agricultural Boundaries. Polish Academy of Sciences - Cracow Branch. Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission. Geodesy 42, p.61-77, 2006

Pyka K., Rzonca A.: Badanie jakości radiometrycznej ortofotogramów sporządzonych na drodze integracji fotogrametrii bliskiego zasięgu i skaningu laserowego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Rzonca A.: Integracja wyników skanowania laserowego i pomiarów fotogrametrycznych na przykładzie inwentaryzacji nagrobka Anny Jagiellonki w Katedrze Wawelskiej, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006;

Sitek Z.: Profesor Józef Jachimski - zasłużony fotogrametra, naukowiec, promotor nauki, nauczyciel i wychowawca, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006;

Sitek Z., Mierzwa W., Pyka K., Wróbel A.: Rozwój metod opracowania i analiza przydatności ortofotomap - doświadczenia Zakładu Fotogrametrii AGH, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006;

Tokarczyk R., Huppert M.: Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006;

Tokarczyk R., Mazur T.: Fotogrametria, zasady działania i zastosowanie w rehabilitacji. Rehabilitacja Medyczna, Tom 10, Zeszyt 4, 2006

Wężyk P., Pyka K., Jędrychowski I.: Wpływ jakości numerycznego modelu terenu na wynik ortorektyfikacji wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych IKONOS-2, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

* Rok 2005

Drzewiecki W., Mularz S.: Model USPED jako narzędzie prognozowania efektów erozji i depozycji materiału glebowego, Roczniki Geomatyki, Tom III, Zeszyt 2, Warszawa 2005; (pobierz pdf)

Dworak T. Z., Hejmanowska B., Pyka K.: Bibliografia „Teledetekcyjnych metod kontroli środowiska” opublikowanych przez autorów w latach 1977-2005, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja, t. 11, z. 1, Kraków 2005;

Dworak T. Z., Hejmanowska B., Pyka K.: Wykorzystanie Teledetekcji i GIS w Monitoringu Środowiska. Cz. I. Teledetekcja środowiska atmosferycznego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005;

Hejmanowska B.: Wpływ jakości danych na ryzyko procesów decyzyjnych wspieranych analizami GIS, Rozprawy, monografie 141, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005;

Pyka K.: Falkowe wskaźniki zmian radiometrycznych zachodzących w procesie opracowania ortofotomapy, Rozprawy, monografie 152, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005;

Hejmanowska B.: Validation of methods for measurement of land parcel areas, CwRS Conference (wystąpienie referatowe), 23-25.10.2005, Kraków (prezentacja - pobierz pdf)

Hejmanowska B, Drzewiecki W.: WebGIS as a solution supporting Sound Tourism, w: From Smart History towards common European Heritage by a preservation model of Cinque Terre National Park - Italy – Joint International Project Handbook (ed. Andre De Naeyer), Internetowy międzynarodowy podręcznik wydany przez Parco Nazionle delle Cinque Terre, Riomaggiore – Italy 2005; (pobierz pdf) History Handbook.pdf

Hejmanowska B., Głowienka E., Fischer C.: Detection of soil contamination by sulphur using field and airborne hyperspectral data, (wystąpienie referatowe), 4th Workshop on Imaging Spectroscopy, Warszawa 2005 (prezentacja - pobierz pdf)

Jachimski J., Mikrut S., Majewski M.: Struktura Bazy Danych Wielojęzycznego, Interdyscyplinarnego Terminologicznego Słownika i Leksykonu Geoinformatycznego Komisji Geoinformatyki PAU, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.11, z.2 (przyjęte do druku), Kraków 2005; (pobierz pdf)

Jachimski J., Mikrut S., Twardowski M.: Metodyka korzystania z baz danych Wielojęzycznego Interdyscyplinarnego Terminologicznego Słownika i Leksykonu Geoinformatycznego Komisji Geoinformatyki PAU za pośrednictwem Internetu, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.1 Kraków 2005; (pobierz pdf)

Kosecka M., Tokarczyk R.: Propozycja metody ekonomicznej, fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytków polskiej wsi z wykorzystaniem do rejestracji cyfrowych aparatów fotograficznych, Zeszyty Naukowe AGH, półrocznik Geodezja, Kraków 2005;

Mikrut S.: Wpływ skanowania i kompresji metodą JPEG na wykrywanie obiektów liniowych i punktowych na obrazach cyfrowych, Geoinformatica Polonika, T. 7, Kraków 2005;

Mularz S.: Teledetekcyjny monitoring środowiska w rejonie wysadów solnych z wykorzystaniem obrazów satelitarnych systemu LANDSAT (ETM+), Geoinformatica Polonika, T. 7, Kraków 2005; (pobierz pdf)

Pyka K.: KAWK jako jedna z pierwszych prób integracji danych przestrzennych o znaczeniu regionalnym, Ogólnopolskie Sympozjum: Krakowskie Spotkania z INSPIRE”, Roczniki Geomatyki, Tom III, Zeszyt 3, Warszawa 2005; (pobierz pdf)

Pyka K.: Ocena działań administracji publicznej w kontekście wybranych problemów krajowej infrastruktury geoinformacyjnej, Geoinformatica Polonica, T. 7, Kraków 2005;

Pyka K.: Uwarunkowania fizjologiczne i techniczne wpływające na percepcję obrazu obserwowanego na ekranie monitora, Roczniki Geomatyki, Tom III, Zeszyt 1, Warszawa 2005; (pobierz pdf)

Pyka K., Świerczek P.: Doświadczenia Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej S.A. w wykorzystaniu zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych dla potrzeb kontroli rolniczych dopłat obszarowych, XVIII Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu: Aktualne zagadnienia w geodezji i kartografii nt. Unijne Fundusze Strukturalne, ich wpływ na rozwój przestrzeni rolniczej w kontekście szans i wyzwań dla geodezji”, Nowy Sącz 2005;

Pyka K., Świerczek P., Włodek J.: Ortofoto dla odważnych. Geodeta - magazyn geoinformacyjny, nr 7, Warszawa 2005; (pobierz pdf)

Tokarczyk R.: Fotogrametria cyfrowa w zastosowaniach medycznych do pomiaru ciała ludzkiego - przegląd i tendencje rozwojowe systemów pomiarowych, Geodezija, Kartografija i Aerofotoznimannia, Mizbidomczij Naukowo-Technicznij Zbornik, Wipusk 66, 2005; (pobierz pdf)

Tokarczyk R.: Fotogrametria. Krótki wykład: definicje, podstawy matematyczne, autografy, robimy mapę, cyfrowa ortofotomapa, rejestracja obrazu, fotogrametria cyfrowa, wykłady popularno-naukowe na stronie geoforum, 2005, " target="_blank">http://www.geoforum.pl/pages/index.php?page=definicje_foto]]

* Rok 2004

Bernasik J.: O zastosowaniach fotogrametrii inżynieryjnej w budownictwie, Inżynieria i Budownictwo, nr 12, Warszawa 2004;

Bernasik J., Ładecki B.: Rektyfikacja masztów i kominów stalowych z odciągami linowymi poprzez zmianę długości lin, Mechanika, kwartalnik AGH, Kraków 2004;

Bernasik J., Ziajka M.: Pomiary przekrojów wyrobisk podziemnych metodami fotogrametrii cyfrowej, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja t. 10, Kraków 2004; (pobierz pdf)

Będkowski K., Mikrut S.: Wstępna analiza przydatności wielospektralnych zdjęć lotniczych do fotogrametrycznej inwentaryzacji struktur przestrzennych w drzewostanach, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Boroń A.: Fotogrametryczna inwentaryzacja cyfrowa ruin monumentalnych obiektów (wystąpienie referatowe), w: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA - materiały szkoleniowe, Kraków 2004; (abstrakt - pobierz pdf)

Boroń A.: Specyfika technologii wykonania aerotriangulacji oraz opracowania ortofotomap dla terenów leśnych (wystąpienie referatowe), w: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA - materiały szkoleniowe, Kraków 2004; (abstrakt - pobierz pdf)

Boroń A., Borowiec M., Jachimski J., Wróbel A.: Fotogrametryczna inwentaryzacja zabytkowych murów budowli z czasów starożytnego Egiptu, Teledetekcja Środowiska z. 33, str. 125-132; Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Boroń A., Borowiec M., Wróbel A.: Kompleksowa, cyfrowa dokumentacja wzgórza zamkowego w Rabsztynie k. Olkusza, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Boroń A., Borowiec M., Wróbel A.: Uwagi o wykonywaniu cyfrowych ortofotomap terenów zalesionych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Bujakowski K., Chrobak T., Mierzwa W., Pyka K.: Kierunki rozwoju MSIP na najbliższe lata (wystąpienie referatowe), w: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA - materiały szkoleniowe, Kraków 2004;

Chojowska M., Mierzwa W.: Automatyczna interpretacja obrazów z kamery ADS40 dla celów kontroli teledetekcyjnej upraw w systemie IACS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Cieślar J.: Applying the line following algorithm in the calculation of the tension strenght of stay-ropes of towers, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXV/B5, Istambul, Turcja 2004; (pobierz pdf)

Florek R., Pyka K., Rachwał R.: ROPSIM – technologiczne i aplikacyjne aspekty wykonania i zastosowania ortofotomapy dla potrzeb inwentaryzacji terenów skażonych w Małopolsce oraz wnioski ogólne w: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA - materiały szkoleniowe, Kraków 2004; (abstrakt - pobierz pdf)

Gawin A.: Ocena możliwości zastosowania fotogrametrii cyfrowej do inwentaryzacji stanu robót górniczych w KWB Bełchatów, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Gawin A.: Technologia fotogrametrycznej inwentaryzacji stanu robót górniczych w kopalni odkrywkowej na przykładzie KWB ,,Bełchatów'' , w: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA - materiały szkoleniowe, Kraków 2004; (abstrakt - pobierz pdf)

Gola A., Marmol U.: Lotniczy skaning laserowy - zastosowania praktyczne (wystąpienie referatowe), w: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA - materiały szkoleniowe, Kraków 2004; (abstrakt - pobierz pdf)

Hejmanowska B.: Metody teledetekcyjne w kontroli powierzchni działek dla potrzeb systemu IACS, w: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA - materiały szkoleniowe, Kraków 2004;

Hejmanowska B., Głowienka E.: Wstępne wyniki pomiarów spektrometrycznych i klasyfikacji obrazów hiperspektralnych rekultywowanego obszaru Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego, Geoinformatica Polonica, t 6, Kraków 2004; (pobierz pdf)

Jachimski J.: Design of an Open Formulae for the Interdisciplinary Multilingual Terminological Dictionary for Geoinformatics, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXV/B6, 52-57, Istambul, Turcja 2004; (pobierz pdf)

Jachimski J.: Kształcenie kadr, międzynarodowa współpraca w zakresie nowych technologii oraz ocena rynków geoinformatyki obrazowej w świetle obrad Komisji VI na XXXV kongresie ISPRS w Istambule, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Jachimski J., Mikrut S., Pyka K., 2004: The Influence of Multispectral Image Compression On Linear And Point Feature Extraction, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. vol.XXXV, part B3, Istanbul, Turcja 2004; (pobierz pdf)

Marmol U., Jachimski J.: A FFT based method of filtering airborne laser scanner data, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXV/B3, 1147-1152, Istambuł, Turcja 2004; (pobierz pdf)

Mierzwa W., Huptys K., Dubikowska D., Jeleń K., Szłapa H., Kalemba K., Babicz T., Ryczek M.: Stan rozwoju SIT w wybranych powiatach województwa małopolskiego (wystąpienie referatowe), w: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA - materiały szkoleniowe, Kraków 2004;

Mikrut S., Głowienka E.: Przegląd prac Komisji VII na XX Kongresie ISPRS w Istambule, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Mikrut S., Jachimski J., Pyka K.: Współczesne tendencje w zakresie kompresji zdjęć lotniczych i obrazów teledetekcyjnych, Geoinformatica Polonica, nr 6, Kraków 2004;

Mularz S.: Podstawy Teledetekcji. Wprowadzienie do GIS, str. 1-67, skrypt, Politechnika Krakowska, Kraków 2004;

Piechocka (Borowiec) N., Marmol U., Jachimski J.: Stereometryczna weryfikacja DTM uzyskanego ze skaningu laserowego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Pirowski T.: Integracja obrazów satelitarnych o różnej rozdzielczości, w: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA - materiały szkoleniowe, Kraków 2004; (pobierz pdf)

Pyka K.: Czas na integrację danych przestrzennych – uwagi i wnioski na tle doświadczeń regionalnych, Konferencja pt. GIS w praktyce – integracja systemów i zasobów danych dla informacji geoprzestrzennej w Polsce, Warszawa 2004;

Pyka K.: MSIP w Internecie na przykładzie modułu MAPY-GIS-GPS w portalu Wrota Małopolski (wystąpienie referatowe), w: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA - materiały szkoleniowe, Kraków 2004;

Pyka K.: Ortofotomapa czyli cud mniemany. Geodeta - magazyn geoinformacyjny, nr 2, Warszawa 2004;

Pyka K.: Poszukiwanie falkowych miar potencjału informacyjnego obrazów cyfrowych jako wskaźników jakości wizualnej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Pyka K.: The new Orthorectification Strategy as a Way for Visual Quality Improvement, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. vol. XXXV, partB3, Istanbul, Turcja 2004; (pobierz pdf)

Pyka K.: Transformacja falkowa jako efektywna metoda kompresji internetowych publikacji kartograficznych, Roczniki Geomatyki, t. 2, Zeszyt 2, materiały XIV konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat Geoinformacja w Polsce, Warszawa 2004;

Rzonca A.: Współczesne metody kompleksowej inwentaryzacji zabytków na przykłądzie parafialnego kościoła w Michalicach, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Tokarczyk R., Ciach-Żelazko A.: Korekcja obrazów cyfrowych dla optymalizacji ich automatycznego pomiaru, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Tokarczyk R., Stanios I.: Kalibracja cyfrowego aparatu fotograficznego z wykorzystaniem darmowej wersji programu Aerosys, Przegląd Geodezyjny nr 6, 2004; (pobierz pdf)

Twardowski M.: System agentowy w geoinformatyce obrazowej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Wróbel Al., Wróbel A.: Stereoskopowa obserwacja termogramów, Mat. Konf.; VI Konferencja Krajowa pt. Termografia i Termometria w Podczerwieni, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, s. 309-313, Ustroń – Jaszowiec 2004

* Rok 2003

Bernasik J.: Elementy fotogrametrii i teledetekcji, str. 1-108, wyd. 2 zmienione: uzupełnione, zaktualizowane i poprawione, oraz rozszerzone o „Podstawowe definicje z zakresu fotogrametrii i teledetekcji”, skrypt, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Wydawnictwa Naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2003;

Bernasik J., Mikrut S.: Fotogrametria inżynieryjna, str 1-95 s, skrypt akademicki udostępniony na stronach internetowych Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH, Kraków 2003, " target="_blank">http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/obliczenia_inzynierskie/a_fotogrametria/index.pdf]]

Boroń A., Borowiec M.: Aerotriangulacja archiwalnego, nieregularnego bloku zdjęć zalesionych terenów górskich, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 13B, Wrocław – Polanica Zdrój 2003; (pobierz pdf)

Gawin A.: Dokumentacja i prezentacja obiektów zabytkowych w fotografii panoramicznej, Geodezja, Tom 9, Zeszyt 2/2, Kraków 2003; (pobierz pdf)

Grzesik I., Grońska J., Wróbel Al., Wróbel A.: Stereoskopia w interpretacji termogramów obiektów inżynierskich, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 13B, Wrocław – Polanica Zdrój 2003; (pobierz pdf)

Hejmanowska B.: An example of multi/hyperspectral data processing on the basis of the test site in sulphur mining area - Machów/Jeziorko - Przykład przetwarzania danych multi/hyperspektralnych na podstawie obszaru testowego w kopalni siarki – Machów/Jeziórko (ang), Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 40, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 2003;

Hejmanowska B.: Application of remote sensing imagery for environmental changes, Geokinematisches Tag, Freiberg, Niemcy 2003;

Hejmanowska B.: Data inaccuracy in geographic system - propagation of DTM and ortophotomaps in the spatial analysis - Niedokładność danych w systemach informacji przestrzennej (ang), Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 40, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 2003;

Hejmanowska B.: GIS-IACS. Działki do kontroli. Dokładność określania na ortofotomapie powierzchni działki rolnej, Geodeta Nr 12, Warszawa 2003;

Hejmanowska B., Głowienka E.: Application of GIS (Geographical Information System ) in wide-spread publishing of enviromental database for increasing consciousness of citizen, Archiviare Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale, Cagliari, Włochy 2003;

Hejmanowska B., Głowienka E.: Hyperspectral remote sensing – a new tool in soil degradation monitoring, Interdisciplinary International Journal “Agribusiness landscape and environment management”, Udine, Włochy 2003; (pobierz pdf)

Hejmanowska B., Głowienka E.: Pomiary spektrometryczne, przetwarzanie obrazów multi/hiperspektralnych na przykładzie rekultywowanego obszaru Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego (wystąpienie referatowe), Wrocław – Polanica Zdrój 2003; (abstrakt -pobierz pdf)

Maciejewska M., Mierzwa W., Jachimski J.: Natural ability of teenagers for perception of aerial and satellite images content - Naturalna zdolność percepcji treści zdjęć lotniczych i satelitarnych u dzieci i młodzieży (ang), Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 40, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 2003;

Marmol U.: Pozyskiwanie numerycznego modelu powierzchni topograficznej (NMPT) w oparciu o dane wysokościowe pochodzące z lotniczego skanera laserowego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 13B, Wrocław – Polanica Zdrój 2003; (pobierz pdf)

Mierzwa W.: Aerotriangulacja, w: Elementy fotogrametrii i teledetekcji (autor: Bernasik J.), wyd. 2 uzup., Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Wydawnictwa Naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2003;

Mierzwa W.: Fotogrametryczne skanery i obrazy cyfrowe, w: Elementy fotogrametrii i teledetekcji (autor: Bernasik J.), wyd. 2 uzup., Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Wydawnictwa Naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2003;

Mierzwa W.: Klasyfikacja treści cyfrowych obrazów satelitarnych, w: Elementy fotogrametrii i teledetekcji (autor: Bernasik J.), wyd. 2 uzup., Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Wydawnictwa Naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2003;

Mierzwa W.: Przetwarzanie teledetekcyjnych obrazów cyfrowych, w: Elementy fotogrametrii i teledetekcji (autor: Bernasik J.), wyd. 2 uzup., Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Wydawnictwa Naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2003;

Mierzwa W.: Skanery laserowe, w: Elementy fotogrametrii i teledetekcji (autor: Bernasik J.), wyd. 2 uzup., Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Wydawnictwa Naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2003;

Mierzwa W., Rzonca A.: Skanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 13B, Wrocław – Polanica Zdrój 2003;

Mikrut S., Jachimski J., Pyka K.: Współczesne tendencje w zakresie kompresji zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych (wystąpienie referatowe), Wrocław – Polanica Zdrój 2003;

Mularz S.: Analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych w detekcji anomalii termicznych towarzyszącym wysadom solnym, w: Termiczna charakterystyka Górotworu w rejonie wysadów solnych, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2003;

Mularz S.: Teledetekcyjny monitoring środowiska w rejonie wysadów solnych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych systemu Landsat ETM+ (wystąpienie referatowe), Wrocław – Polanica Zdrój 2003; (abstrakt - pobierz pdf)

Mularz S., Wróbel Al.: Badanie rozkładu temperatury powierzchni terenu z wykorzystaniem zobrazowań termowizyjnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 13B, Wrocław – Polanica Zdrój 2003; (pobierz pdf)

Mularz S., Wróbel Al.: Badania termowizyjne i powierzchniowe pomiary spektrometryczne, w: Termiczna charakterystyka Górotworu w rejonie wysadów solnych, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2003;

Pirowski T.: Integracja danych satelitarnych Landsat 7 ETM+ i IRS PAN dla obszarów zurbanizowanych (wystąpienie referatowe), Wrocław – Polanica Zdrój 2003; (abstrakt - pobierz pdf)

Pyka K.: Rola kompresji obrazów w internetowych publikacjach kartograficznych, Roczniki Geomatyki 2003, Tom I, Zeszyt 1, Warszawa 2003;

Selby R., Mikrut S.: Najnowsze narzędzia w „PCI Geomatica” do ortorektyfikacji i fuzji (wyostrzania) wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 13A, Wrocław – Polanica Zdrój 2003; (abstrakt - pobierz pdf)

Tokarczyk R., Brodzińska M.: Fotogrametryczna rekonstrukcja Odwachu na rynku w Krakowie na podstawie zdjęć archiwalnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 13A, Wrocław – Polanica Zdrój 2003; (pobierz pdf)

Twardowski M., Jachimski J.: Projekt wykorzystania systemu agentowego dla popularyzacji geoprzestrzennych informacji w postaci fotomap oraz stereogramów zdjęć lotniczych, w: Sztuczna inteligencja: organizacje wirtualne, WAT, Siedlce 2003;

Ziajka M.: Nowe możliwości pomiarów obiektów inżynierskich, Przegląd Geodezyjny nr 12, Warszawa 2003; (pobierz pdf)

* Rok 2002

Bernasik J.: Analiza porównawcza pośrednich metod określania sił naprężenia lin odciągowych, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja, t. 8, Kraków 2002;

Bernasik J., Kolondra L.: Analiza porównawcza pośrednich metod określania naprężenia lin odciągowych, Geodezja – rocznik AGH, str. 313-322, Kraków 2002; (pobierz pdf)

Boroń A., Borowiec M., Jachimski J., Wróbel A.: Inwentaryzacja fotogrametryczna murów Shunet el Zebib w Egipcie, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja t. 8, z. 2, str. 221-237, Kraków 2002; (pobierz pdf)

Borowiec M., Boroń A., Wróbel A.: Cyfrowa dokumentacja fotogrametryczna murów Shunet el Zebib, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja t. 8, str. 239-248, Kraków 2002;

Cieślar J.: Implementacja i testowanie procedury automatycznego śledzenia krawędzi na obrazach cyfrowych, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja t. 8, Kraków 2002; (pobierz pdf)

Gocał J., Jachimski J., Knothe S., Popiołek E., Odlanicki-Poczobutt M.: Komentarz redakcyjny, w: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 2002;

Hejmanowska B.: Badania zmian współczynnika emisyjności piasku kwarcowego w zależności od jego granulometrii w przedziale 2\div14\mum, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja t. 8, Kraków 2002;

Hejmanowska B.: Hiperspektralne pomiary zanieczyszczenia gruntów siarką na obszarze tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego (Machów/Jeziórko), w: Termografia i Termometria w Podczerwieni - V krajowa konferencja, Ustroń - Łódź 2002;

Hejmanowska B., Winiarczyk A., Głowienka E.: Systemy informacji przestrzennej w powiecie stawowowolskim w aspekcie możliwości jego wykorzystania przez administrację zespoloną, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 12, Białobrzegi - Warszawa 2002; (pobierz pdf)

Jachimski J., Mierzwa W.: Representation of historical frescos using digital photogrammetry — Dokumentowanie zabytkowych fresków z wykorzystaniem fotogrametrii cyfrowej, w: Geodezja 39, str. 65-73, Photogrammetry and monitoring of environment, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 2002; (pobierz pdf)

Jachimski J., Kasina Z.: Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych, Geoinformatica Polonica z. 3., PAU, Kraków 2002;

Marmol U.: Analiza częstotliwościowa jako metoda filtrowania profili powierzchni topograficznej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 12, Białobrzegi - Warszawa 2002; (pobierz pdf)

Marmol U.: Modelowanie reprezentacji powierzchni topograficznej z wykorzystaniem metody geostatystycznej, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja ,t.8, Kraków 2002; (pobierz pdf)

Mierzwa W.: Problemy modernizacji ewidencji gruntów na terenach byłego katastru austriackiego, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja , t.8, z. 2., Kraków 2002; (pobierz pdf)

Mularz S.: Deformacje podłoża gruntowego w rejonie Starego Miasta w Sandomierzu w świetle obserwacji geodezyjnych (wystąpienie referatowe), Sandomierz 2002;

Prochalska M., Wróbel A.: Opracowanie rozwinięcia obrazów termograficznych komina przemysłowego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 12, Białobrzegi - Warszawa 2002; (pobierz pdf)

Rzonca A.: Wizualizacja biblioteki byłego klasztoru OO. Cystersów w Lubiążu, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja ,t.8, Kraków 2002;

Tokarczyk R., Mitka M.: Badanie fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja, t.8, Kraków 2002; (pobierz pdf)

Twardowski M.: Możliwość wykorzystania sieci komputerowej do opracowań stereofotogrametrycznych na obrazach dostępnych zdalnie, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja, t.8, Kraków 2002; (pobierz pdf)

Twardowski M., Jachimski J.: Możliwość wykorzystania systemu agentowego do zdalnego pobierania wycinków stereoskopowych obrazów lotniczych, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja, t. 9, Kraków 2002; (pobierz pdf)

Wróbel A., Boroń A., Borowiec M., Jachimski J.: Informatyczny system udostępniania wyników cyfrowej inwentaryzacji fotogrametrycznej obiektów architektonicznych, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja t. 8, Kraków 2002; (pobierz pdf)

Wróbel Al., Wróbel A.: Badanie dokładności przestrzennego odwzorowania obiektów na podstawie stereopary zdjęć termograficznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 12, Białobrzegi - Warszawa 2002; (pobierz pdf)

* Rok 2001

Barycz S., Gruszczyński S., Hejmanowski R., Krawczyk A., Kulma R., Madej J., Mularsz S., Ostrowski J., Popiołek E. (praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Ostrowskiego): Ochrona środowiska na terenach górniczych, wyd. kolejne, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2001;

Bernasik J.: Realia i perspektywy pomiarów odkształceń, (referat na sesję naukową z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy zawodowej Profesora Wojciecha Janusza), Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, t. 48, str. 119-129, Warszawa 2001;

Bernasik J., Grzywacz K., Malicki J., Sobczyk Z.: Księga tytułów i stopni naukowych uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951–2001, Kraków 2001;

Bernasik J., Mierzwa W.: Fotogrametria inżynieryjna – dokonania i perspektywy, w: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska: konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, str. 714-716, Kraków 2001;

Drzewiecki W., Mularz S.: Modelowanie erozji wodnej gleb z wykorzystaniem GIS, w: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska: konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 2001;

Drzewiecki W., Mularz S.: Systemy informacji geograficznej jako narzędzie w modelowaniu procesu erozji wodnej gleb (wystąpienie referatowe), Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji: Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych, Wysowa 2001;

Florek R.: Geoinformacja pozyskana fotogrametrycznie wsparciem dla potrzeb katastru i gospodarki nieruchomościami, w: Kataster, fotogrametria, geoinformatyka - nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 11, Kraków - Osieczany 2001; (pobierz pdf)

Gabryś B., Wróbel Al., Wróbel A.: Pomiar przemieszczeń i odkształceń domu jednorodzinnego, w: X sesja naukowo-techniczna: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych, Piwniczna 2001;

Hycner R., Jachimski J.: Rozwój w zakresie kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Geodezja i Kartografia, w: Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii, Kraków 2001;

Jachimski J., Bujakiewicz A.: Fotogrametria i teledetekcja a geoinformatyka, Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji: Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych, Wysowa 2001; (pobierz pdf)

Jachimski J., Mierzwa W.: Możliwości rozpowszechniania metod fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i GIS poprzez szkolenie młodzieży, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja, 2001 (pobierz pdf)

Kotlarczyk J., Sitek Z., Odlanicki-Poczobutt M., Pachelski W., Mularz S., Widacki W., Olędzki J. R., Alexandrowicz S. W., Kasina Z., Marcak H., Jachimski J., Leśniak A., Mastej W., Namysłowska-Wilczyńska B., Bodziony J., Siemek J., Olajossy A., Szmuc T., Flasiński Marian, Flasiński Mariusz, Ślusarczyk R.: Dyskusja panelowa poświęcona zagadnieniom terminologicznym geoinformatyki, Geoinformatica Polonica nr 3., Kraków 2001;

Marmol U.: Analiza dokładności numerycznego modelu powierzchni topograficznej tworzonego z wykorzystaniem fotogrametrycznych stacji cyfrowych, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja t. 7, Kraków 2001; (pobierz pdf)

Mierzwa W. (red.): Kataster, fotogrametria, geoinformatyka - nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju, Materiały trzeciej międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 26–28 września 2001 w Krakowie i Osieczanach, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 11, Kraków - Osieczany 2001;

Mularz S.: Teledetekcyjny monitoring środowiska kopalń odkrywkowych , w: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska: Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 2001;

Mularz S.: Teledetekcyjny monitoring zwałowisk kopalń odkrywkowych (wystąpienie referatowe), Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji: Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych, Wysowa 2001;

Mularz S., Pirowski T.: Scalanie obrazów z różnych sensorów dla monitoringu kopalń odkrywkowych (prezentacja posterowa), Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji: Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych, Wysowa 2001; (poster - pobierz pdf)

Mularz S., Zdybicki T.: Możliwości wykorzystania danych cyfrowych w ochronie przyrody, w: Krajobrazy Ziemi Świeckiej: praca zbiorowa pod red. Jarosława Pająkowskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Świecie 2001;

Pyka K.: Kilka uwag w sprawie zakresu tematycznego baz danych przestrzennych prowadzonych przez marszałków – na podstawie województwa małopolskiego, w: Systemy informacji przestrzennej : XI konferencja naukowo-techniczna, Warszawa 2001;

Pyka K.: Ocena Mapy Sozologicznej Polski 1:50 000 w kontekście potrzeb regionalnego systemu informacji przestrzennej, Inżynieria Środowiska, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja t. 6. z. 1, Kraków 2001;

Pyka K.: System Informacji o Terenie, Materiały Szkoleniowe dla geodetów powiatowych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2001;

Pyka K.: System Informacji o Terenie, Materiały Szkoleniowe dla Starostów i Prezydentów Miast, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2001;

Pyka K.: Trudne początki infrastruktury geoinformacyjnej w Polsce, w: Kataster, fotogrametria, geoinformatyka - nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 11, Kraków - Osieczany 2001; (pobierz pdf)

Sitek Z., Jachimski J.: Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH (1951-2001), w: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska: konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 2001; (pobierz pdf)

Tokarczyk R., Mierzwa W.: Fotogrametryczny pomiar lin odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowych, w: Kataster, fotogrametria, geoinformatyka - nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 11, Kraków - Osieczany 2001; (pobierz pdf)

Wróbel A., Boroń A., Borowiec M., Jachimski J.: Fotogrametryczna inwentaryzacja monumentu Shunet ez-Zabib w Egipcie z 27 w. p.n.e. (prezentacja posterowa), Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji: Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych, Wysowa 2001;

Wróbel Al., Wróbel A.: Sposób wykonania opracowań termograficznych obiektów walcowych i stożkowych, w: Kataster, fotogrametria, geoinformatyka - nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 11, Kraków - Osieczany 2001; (pobierz pdf)

* Rok 2000

Bernasik J.: Elementy fotogrametrii i teledetekcji, str. 1-93, wyd. 1, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Wydawnictwa Naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2000;

Błaszczyk M., Pyka K.: Baza zdjęć lotniczych województwa małopolskiego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Borowiec W., Śmiałek J., Wróbel A.: Badanie kształtu szybowej wieży wyciągowej — An photogrammetric and surveying inventory of the mining tower, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Cieślar J.: Automatyzacja śledzenia linii na obrazach cyfrowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Ćwik J.: Badanie aktualnych i przyszłych możliwości przedstawienia przestrzennych danych i wykorzystania funkcji GIS w Internecie, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Dąbrowski S., Linsenbarth A., Mierzwa W.: Działalność produkcyjna z zakresu fotogrametrii w okresie 1990–1999, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Florek R.: Katastralne ortofotomapy dla zarządzania, ewidencji, obrotu ziemią i nieruchomościami w gospodarkach rozwijających się i będących w transformacji, w: Cadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives: proceedings of 2-nd international conference: Lwów - Kraków 2000; (pobierz pdf)

Florek R., Hejmanowska B., Pyka K.: Accessibility of the digital atlas of Kraków province, Poland as a GIS data through Intranet and Internet, w ISPRS 2000: Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Amsterdam 2000; (pobierz pdf)

Florek R., Rachwał R.: Sześć lat fotogrametrii cyfrowej w OPGK Kraków, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Hejmanowska B.: Komisja VII – GIS, mapa użytkowania terenu, metody klasyfikacji obrazów, wysokorozdzielcze obrazy satelitarne, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Hejmanowska B.: Polowy spektrometr pracujący w podczerwieni termalnej - wstępne wyniki pomiarów, IV Konferencja Krajowa: Termografia i Termometria w podczerwieni, Łódź 2000;

Hejmanowska B.: Wpływ niedokładności cyfrowego modelu rzeźby terenu na błąd nachyleń i azymutów, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Hejmanowska B., Mularz S.: Integration of multitemporal ERS 2 SAR and LANDSAT TM data for soil moisture assessment, w ISPRS 2000: Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Amsterdam 2000; (pobierz pdf)

Jachimski J.: Photogrammetry and remote sensing training toward the inforamtion, w EUROECO 2000: Holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human, Wydawnictwo ,,jak'' Andrzej Choczewski, 2000;

Jachimski J.: Współczesne programy nauczania fotogrametrii i teledetekcji w uczelniach wyższych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Jachimski J.: Zadania i cele Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Jachimski J., Kaczyński R., Mierzwa W.: Polish Society for Photogrammetry and Remote Sensing (PTFiT) w ISPRS 2000: Geoinformation for all: XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Amsterdam 2000; (pobierz pdf)

Jachimski J., Mierzwa W.: Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w: Cadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives: proceedings of 2-nd international conference: Lwów - Kraków 2000;

Mierzwa W.: Cadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives, proceedings of 2-nd international conference, Lwów - Kraków 2000;

Mierzwa W., Jachimski J.: Komisja IV na XIX kongresie ISPRS w Amsterdamie: Opracowanie map i systemy informacji geograficznej GIS — Commission IV at XIX congress of ISPRS in Amsterdam: Mapping and Geographic Information Systems, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Jachimski J., Mierzwa W.: Warping methods for producing a development of historical frescos, Geoinformation for all: XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Amsterdam 2000;

Mierzwa W., Mikrut S.: Automatyczna identyfikacja elementów liniowych na obrazach cyfrowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Mikrut S., Pyka K.: Poszukiwanie miar oceny degradacji obrazów wskutek kompresji metodą JPEG, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Mularz S.: Teledetekcja i Systemy Informacji Geograficznej (GIS) w badaniach geologicznych, hydrologicznych oraz monitorowaniu zjawisk i procesów geodynamicznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Mularz S., Dąbrowska-Zielińska K.: Using Radar Satellite Images ERS-2.SAR for Soil Moisture Mapping over the Flooded Areas, w: 28-th International Symposium on Remote Sensing of Environment, RPA, Cape Town 2000;

Mularz S., Drzewiecki W., Pirowski T.: Merging LANDSAT TM images and airborne photographs for monitoring of open-cast mine area, w: ISPRS 2000: Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Amsterdam 2000; (pobierz pdf, poster - pobierz pdf)

Mularz S., Drzewiecki W., Pirowski T.: Thematic information content assessment of aerial and satellite data fusion — Ocena zawartości informacji tematycznych fuzji danych lotniczych i satelitarnych, w: Cadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives: proceedings of 2-nd international conference, Lwów-Kraków 2000; (pobierz pdf)

Pirowski T., Drzewiecki W.: Wybrane problemy modelowania przestrzennych interakcji zachowań konsumentów z wykorzystaniem GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji ; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf, poster - pobierz pdf)

Sitek Z.: Referaty Komisji VI na XIX kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji w Amsterdamie i jej działalność w kadencji 1996–2000, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Sitek Z.: Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, 353 s., Wyd. 2 popr. i rozsz., Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000, Wydawnictwa Dydaktyczne, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2000;

Tokarczyk R., Boroń A.: Badanie cyfrowych aparatów fotograficznych dla zastosowań fotogrametrycznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Tokarczyk R., Mikrut S.: Close Range Photogrammetry System for Medicine and Railways, w: ISPRS 2000: Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Amsterdam 2000; (pobierz pdf)

Tokarczyk R., Mikrut S., Huppert M.: Fotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasięgu do pomiaru skrajni kolejowej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Wróbel Al., Wróbel A.: Termograficzne badanie budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

* Rok 1999

Bernasik J.: Egzamin inżynierski „Geodetów i Kartografów” po raz pierwszy. Rozważania: co nam dała „reforma”, jak ją zreformować i czy nadal jej chcemy?, Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej nr 64, Kraków 1999;

Bernasik J.: Zastosowanie fotogrametrii do badania odkształceń budowli i urządzeń przemysłowych na terenach górniczych, rozdział w podręczniku S. Szpetkowskiego „Pomiary deformacji na terenach górniczych”. Wyd. Śląsk, Katowice 1999;

Cieślar J.: Opracowanie fotoplanu malowideł fasety Klasztoru Cystersów w Lubiążu na podstawie kolorowych zdjęć niemetrycznych, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja t. 5, Kraków 1999; (pobierz pdf)

Drzewiecki W., Hejmanowska B., Pirowski T.: Przykładowe analizy przestrzenne w oparciu o komputerowy atlas Województwa Krakowskiego KAWK, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.9. Polska, Olsztyn 1999; (pobierz pdf)

Drzewiecki W., Mularz S., Pirowski T.: Generowanie map spadków i ekspozycji pod nadzorem różnych systemów GIS, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja t. 5, Kraków 1999; (pobierz pdf)

Florek-Paszkowski R.: Emergency Mapping for Informal Settlements as the Geoinformation Base for Planning Basic Services, United Nationas Economic and Social Council Addis Ababa, Etiopia 1999;

Florek-Paszkowski R., Rachwał R.: Ortofotomapa cyfrowa. Wybrane aspekty technologiczne i aplikacyjne na podstawiew pięcioletnich doświadczeń OPGK Kraków, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.9. Polska, Olsztyn 1999;

Hejmanowska B., Sikora G.: Udostępnianie Komputerowego Atlasu Województwa Krakowskiego w sieci Internet, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.9, Olsztyn 1999;

Jachimski J.: Działalność naukowo-badawcza Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH, w: Sesja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia AGH ,,Nauka i technika w rozwoju geodezji oraz inżynierii środowiska'', Kraków 1999; (pobierz pdf)

Jachimski J.: Popularyzacja zastosowań zdjęć lotniczych w procesie edukacji szkolnej (propozycja projektu pilotażowego), Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 9., str.11-15, Olsztyn 1999;

Jachimski J., Mierzwa W., Mularz S., Pyka K.: Cyfrowa fotogrametria i teledetekcja w Polsce, Geoinformatica Polonica, nr 1, 1999; (pobierz pdf)

Mierzwa W., Wróbel A.: Prace geodezyjne przy wytyczaniu elementów graficznych na chłodniach kominowych, Geodezja, z. 5, nr 2, Kraków 1999;

Mularz S., Jachimski J., Mierzwa W. Pyka K.: Pozyskiwanie danych do systemów GIS metodami fotogrametrii i teledetekcji /Data acquisition for GIS systems applying photogrammetric and remote sensing methods/, w: Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu /Spatial Information Management in the New Millenium/, Stow. SILGIS Center, Katowice 1999;

Mularz S., Rybicki S.: Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy Sandomierza, Przegląd Geologiczny, vol.47, nr 12, Kraków 1999;

Pyka K.: Integracja danych - wyzwanie dla WODGK?, IX Konferencja Naukowo-Techniczna: Systemy Informacji Przestrzennej, Warszawa 1999;

Sitek Z.: Satelitarne systemy obserwacyjne Ziemi i GIS w fotogrametrii cyfrowej, Przegląd Geodezyjny nr 7, Warszawa 1999;

Tokarczyk R., Boroń A.: Ocena dokładności rekonstrukcji obiektu z wykorzystaniem aparatu cyfrowego KODAK DC 260, Geodezja, t. 5, z.1, Kraków 1999; (pobierz pdf)

Tokarczyk R., Gul M.: Przestrzenna rekonstrukcja zabytkowego obiektu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.9, Olsztyn 1999;

Tokarczyk R., Mikrut S.: Fotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasięgu do pomiarów ciała ludzkiego dla potrzeb rehabilitacji leczniczej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.9, Polska, Olsztyn 1999;

* Rok 1998

Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych. Skrypt przygotowany na zamówienie Głównego Geodety Kraju w ramach projektu PHARE PL.92-02-04/II przez Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu:

Część I: Wprowadzenie do zdjęć lotniczych i ich wykorzystania; pobierz pdf

Część II: Fotointerpretacja zdjęć lotniczych i pomiary na zdjęciach; pobierz pdf

Część III: Szczegółowe aplikacje zdjęć lotniczych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej; pobierz pdf

Bernasik J.: Method of stay ropes tensity controlling and correction, Materiały Konferencyjne: 100-lecie Fotogrametrii w Chorwacji, str. 241-245, Zagrzeb 1998;

Bernasik J.: Zastosowanie fotogrametrii do badania odkształceń budowli i urządzeń przemysłowych na terenach górniczych, rozdział 7.2 w: Pomiary deformacji na terenach górniczych, Stanisław Szpetkowski. — Wyd. 3 zm. i uzup.: ,,Śląsk'' Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1998;

Blaschke W., Mularz S., Barycz S., Krawczyk A., Gruszczyński S., Kulma R., Madej J., Ostrowski J., Popiołek E., Hejmanowski R. (praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Ostrowskiego): Ochrona środowiska na terenach górniczych, Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Seria z Perlikiem; nr 1; Kraków 1998;

Boroń A.: Przydatność aparatu cyfrowego Minolta RD 175 w fotogrametrycznych opracowaniach cyfrowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Boroń A., Jachimski J.: Inwentaryzacja kaplicy świetokrzyskiej na Wawelu z wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Boroń A., Wróbel A.: Opracowanie fotoplanu malowidła ze sklepienia Kościoła O.O. Pijarów w Krakowie z wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum „Obrazy cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Borowiec M., Tokarczyk R.: Komputerowa prezentacja wyników inwentaryzacji architektonicznej, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum „Obrazy cyfrowe w fotogrametrii , teledetekcji oraz GIS”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Bujakowski K., Mierzwa W., Pyka K., Trafas K.: Komputerowy atlas Województwa Krakowskiego (KAWK) - stan aktualny i przyszłość, Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej: Systemy Informacji Przestrzennej, tom 2, Warszawa 1998;

Hejmanowska B.: Removal of topographical effect from remote sensing data for thermal inertia modelling, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing , Comm.VI, Stuttgart, 7-10. Sept., Germany 1998;

Jachimski J.1998: Fotogrametria w Polsce, Materiały Konferencyjne: 100-lecie Fotogrametrii w Chorwacji, Zagrzeb, Chorwacja 1998;

Jachimski J., Linsenbarth A.: Profesor Zbigniew Sitek – naukowiec, pedagog, działacz Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Materiały Ogólnopolskiego SympozjumL: Obrazy cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Jachimski J., Mierzwa W.: Metodyka sporządzania cyfrowego fotoplanu rozwiniecia sklepienia na przykładzie malowideł biblioteki opactwa Cystersów w Lubiążu, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum: Obrazy cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Jachimski J., Mierzwa W.: Representation of Historical Frescos Using Digital Photogrammetry, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing , vol.XXXI, part 5C1B, Goeteborg, Szwecja, 1998;

Jachimski J., Mikrut S.: Próba subpikselowej lokalizacji linii konturowych z wykorzystaniem drugiej pochodnej obrazu cyfrowego, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum: Obrazy cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Jachimski j., Zieliński J.: VSD w inwentaryzacji zabytków, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum: Obrazy cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Jędrychowski I., Pyka K., Sokołowski J.: Wykorzystanie danych teledetekcyjnych i kartograficznych dla potrzeb opracowania mapy użytkowania w Komputerowym Atlasie Województwa Krakowskiego, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum: Obrazy cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji oraz GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Mierzwa W., Tokarczyk R.: Wyrównanie sieci cyfrowych zdjęć naziemnych dla zastosowań inżynierskich i architektonicznych, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum: Obrazy cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Mularz S.: Satellite and airborne remote sensing data for monitoring of an open-cast mine, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Comm.IV, Stuttgart, Sept.7-10, Niemcy 1998;

Mularz S., Kurnicki R.: Dzikie wysypiska w komputerze;1998; Aura, nr 11/98, s.23-25.; (pobierz pdf)

Pyka K.: Przetwarzanie obrazów cyfrowych w pakiecie MGE Intergraph - uwagi użytkownika, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum: Obrazy cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji oraz GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol 8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Pyka K., Waluś: Doświadczenie firmy Compass S.A. w zakresie fotogrametrii cyfrowej, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum: Obrazy cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji oraz GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol 8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Zieliński J.: Strategia automatyzacji pomiarów na stereogramach cyfrowych z zastosowaniem metod korelacyjnych, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum: Obrazy cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji oraz GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol 8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

* Rok 1997

Bernasik J.: Fotogrametryczne określanie odchyleń od prostioliniowosci ukośnych elementów konstrukcyjnych, Zeszyty Naukowe AGH, nr 3, str. 143-148, Kraków 1997;

Bernasik J.: Wyjaśnienia zagadnień dotyczących artykułu „Fotogrametria narzędziem w diagnostyce ...” - artykuł polemiczny, Inżynieria i Budownictwo 8/97, str. 400, Warszawa 1987;

Bernasik J., Tokarczyk R.: Inżynieria i budownictwo, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Praca zbiorowa, Rozdział B3 pt. Inżynieria i Budownictwo, Kraków - Sieradz 1997; (prezentacja - pobierz pdf)

Boroń A., Florek-Paszkowski R., Mierzwa W.: Systemy do przetwarzania, analizy i prezentacji danych, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Pozyskiwnanie informacji przestrzennych na podstawie zobrazowań, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.7, Kraków 1997; (pobierz pdf)

Boroń A., Jachimski J.: Przeglądanie, interpretacja i pomiar cyfrowych zdjęć lotniczych i ortofotomap z wykorzystaniem fotogrametrycznej stacji cyfrowej VSD, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997;

Boroń A., Tokarczyk R.: Wykonywanie zdjęć lotniczych, podstawy fotografii i fotogrametrii, Rozdział w skrypcie: „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997;

Bujakowski K., Mierzwa W.: Administracja i zarządzanie, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997; (prezentacja - pobierz pdf)

Florek-Paszkowski R.: Potencjalne mozliwości wykorzystania zdjęć lotniczych i satelitarnych - przegląd przykładowych zastosowań, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997;

Florek-Paszkowski R.: Wprowadzenie do zajęć na temat „Wykorzystanie zdjęć lotniczych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej”, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997;

Florek-Paszkowski R., Pyka K.: Ortofotomapa jako kartometryczny produkt przetwarzania zdjęć lotnicyzych oraz jako element bazowy systemów geoinformacyjnych, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997;

Florek-Paszkowski R., Węgrzyn Z., Homa G.: Ortofotografia cyfrowa – wybrane aspekty wytwarzania i zastosowań w Polsce, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.6, Kraków 1997;

Hejmanowska B.: Fotointerpretacja zdjęć lotniczych i wniesienie wyników na mapę, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997;

Hejmanowska B.: Metody klasyfikacji obrazu. Mapy pokrycia/użytkowania terenu. Pomiary właściwości spektralnych obiektu, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Pozyskiwnanie informacji przestrzennych na podstawie zobrazowań, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.7, Kraków 1997; (pobierz pdf)

Hejmanowska B.: Proste metody odczytywania i pomiaru na zdjęciach lotniczych z wykorzystaniem stereoskopii oraz na ortofotomapie, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997;

Hejmanowska B., Mierzwa W., Pyka K.: Integracja danych ze zdjęć lotniczych w systemach GIS, Rozdział w sumplemencie skryptu „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997; (pobierz pdf)

Jachimski J.: Fotogrametryczna inwentaryzacja obiektów zabytkowych, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Pozyskiwnanie informacji przestrzennych na podstawie zobrazowań, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.7, Kraków 1997; (pobierz pdf)

Jachimski J.: Struktura organizacyjna i władze Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji po XVIII Kongresie ISPRS w Wiedniu, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Pozyskiwnanie informacji przestrzennych na podstawie zobrazowań, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.7, Kraków 1997; (pobierz pdf)

Jachimski J., Boroń A.: Interpretacja i pomiary obrazów stereoskopowych z użyciem fotogrametrycznej stacji cyfrowej VSD, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997; (prezentacja - pobierz pdf)

Jachimski J., Mierzwa W., Boroń A., Tokarczyk R, Wróbel A. Możliwości wykorzystania obrazów fotograficznych i cyfrowych w przemysłowej metrologii, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja, styczeń 1997; (pobierz pdf)

Jachimski J., Tokarski W.: Realizacja programu PHARE dotyczącego wykonania zdjęć lotniczych dla terenu całej Polski, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997;

Mularz S.: Badanie geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne oraz modelowanie procesów geodynamicznych, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Pozyskiwnanie informacji przestrzennych na podstawie zobrazowań, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.7, Kraków 1997; (pobierz pdf)

Mularz S.: Charakterystyka zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych pod względem ich treści informacyjnej oraz ich charakterystyka kartometryczna, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997; (pobierz pdf)

Mularz S., Furmańczyk K.: Monitoring i ochrona środowiska, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997; (pobierz pdf, prezentacja - pobierz pdf)

Pyka K., Bujakowski K.: Przegląd produktów przetwarzania zdjęć lotniczych Polski wykonanych w ramach programu PHARE, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997;

Pyka K., Hejmanowska B.: Dostępność do biblioteki obrazów cyfrowych poprzez sieć komputerową. Kompresja i dekompresja obrazów, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997; (prezentacja - pobierz pdf)

Pyka K., Mularz S.: Elementy cyfrowej fotointerpretacji i fotogrametrii w praktyce, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997; (pobierz pdf)

Pyka K., Sitek Z.: Obrazy cyfrowe i produkty ich przetwarzania, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997;

Sitek Z.: Komercyjne obrazy satelitarne Ziemi i GIS w fotogrametrii cyfrowej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 6, Kraków 1997; (pobierz pdf)

Sitek Z.: Sesje plenarne komisji technicznej MTFiT:: „Ekonomika, sprawy zawodowe i edukacyjne” na XVIII Kongresie w Wiedniu, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Pozyskiwnanie informacji przestrzennych na podstawie zobrazowań, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.7, Kraków 1997; (pobierz pdf)

Sitek Z., Mierzwa W.: Przegląd rodzajów zdjęć lotniczych i satelitarnych, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997;

Tokarczyk R.: Fotogrametryczne badanie przebiegu śladów hamowania samochodu, Przegląd Geodezyjny Nr 3, Warszawa 1997;

Trafas K., Pyka K.: The future of the regional atlas: computer or GIS Atlas, Proceedings Vol. Ivth ICA/ACI International Cartographic Conference, ICC 97, Sztokholm, Szwecja 1997;

Wróbel A., Dzionek D.: Weryfikacja terenowa rozpoznania kameralnego zdjęć oraz pomiar uzupełniający za pomocą techniki GPS, Rozdział w skrypcie „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych” przygotowanym na zamówienie Głównego Geodety Kraju, Kraków - Sieradz 1997; (pobierz pdf)

* Rok 1996

Bernasik J.: Fotogrametria narzędziem w diagnostyce żelbetowych kominów przemysłowych, Inżynieria i Budownictwo, nr 12, str. 714-716, Warszawa 1996;

Bernasik J.: Habilitowany doktorat i galimatias profesorski. W rocznicę marca 1968, Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, Nr. 25. str. 11, Kraków 1996;

Bernasik J.: Racjonalizacja kontrolnych pomiarów hal fabrycznych, Przegląd Geodezyjny, nr 2, str. 22-24, Warszawa 1996;

Bernasik J., Sołtysik A., Skorupa A.: Ocena stanu technicznego i wytrzymałości stalowych czwórnogów do wierceń za wodą, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej nt. Nowe tendencje w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie, str. 217-233, Kraków 1996;

Boroń A.: Calibration of Digital Images Produced with the Use of UMAX 1200 SE Scanner, XVIII Kongres ISPRS, International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.XXXI, Part B1. Wiedeń 1996;

Bujakowski K., Mierzwa W., Pyka K.: Komputerowy atlas województwa krakowskiego jako zalążek reginalnego systemu informacji geograficznej, Materiały konferencji „GIS w zastosowaniach”, Infofestiwal, Kraków 1996;

Florek-Paszkowski R.: Ortofotomapa cyfrowa jako źródło danych o terenie dla gmin i miast w geoinformacyjnym systemie wspomagania decyzji, Materiały na II spotkanie Wójtów gmin województwa krakowskiego z Wojewodą Krakowskim, Kraków 11.VI.1996;

Florek-Paszkowski R, Głogowski Z.: Ortofotomapa dla każdej gminy, Magazyn samorządowy, 1996, 2 (50);

Hejmanowska B., Mularz S.: Thermal Inertia Modelling for Soil Moisture Assessment Based on Remotely Sensed Data, XVIII Kongres ISPRS. International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.XXXI, Part B7, Wiedeń 1996;

Hejmanowska B., Mularz S., Sroka R., Stencel M.: Pomiary temperatury kinetycznej powierzchni gruntu przy użyciu cyfrowego termometru matrycowego, Materiały XXVIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów, Częstochowa 1996;

Jachimski J., Kaczyński R., Bonarowska D., Borowiec M.: National report 1992-1996 for the ISPRS-Congress 1996 in Vienna, XVIII Kongres ISPRS. International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.XXXI, Part B6. Wiedeń 1996;

Jachimski J., Waldhausl P.: Obiectives and Guidelines for „ISPRS Member Reports” XVIII Kongres ISPRS, International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.XXXI, Part B5. Wiedeń, 1996; (pobierz pdf)

Jachimski J., Zieliński J.: Digital Stereoplotter for Historic Monuments Recording, XVIII Kongres ISPRS. International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.XXXI, Part B5. Wiedeń 1996; (pobierz pdf)

Mierzwa W., Tokarczyk R.: Photogrammetric Set for Architectonic Evaluation on Video Stereo Dogitizer, XVIII Kongres ISPRS, International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.XXXI, Wiedeń, 1996;

Mularz S.: Monitoring and Mapping the Belchatow Minning Complex in Poland, Raster Imagery in Geographic Information Systems, Rozdział 8: Environment and Mineral Exploration, ONWORD Press, Santa Fe, NM, USA 1996;

Pyka K., Borowiec M.: SCOP as an All-Purpose Tool for Elaboration of Digital Terrain Model-the User’s Comments, XVIII Kongres ISPRS. International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.XXXI, Part B4, Wiedeń 1996;

Sitek Z.: Experience with Environment Monitoring of Cracow Region (Poland) Based on GIS, XVIII Kongres ISPRS. International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.XXXI, Part B7, Wiedeń, 1996; (pobierz pdf)

Sitek Z.: O potrzebie zmiany nazwy „Fotogrametria” - naszej dyscypliny, specjalności i profesji, Geodezja i Kartografia, t.XLV, z.2, 1996;

Wróbel Al., Wróbel A.: Wykorzystanie termografii przy sporządzaniu bilansu cieplnego urządzeń przemysłowych, III Ogólnopolska Konferencja Termografii i Termometrii w Podczerwieni, Warszawa 1996;

* Rok 1995

Bernasik J.: Fotogrametryczne badanie konstrukcji wież i wieżomasztów wiertniczych, Sympozjum „Skomputeryzowane systemy pomiarowe w geodezji inżynieryjnej”, str. 367-380, Kraków 1995;

Bernasik J.: Modernizacja kształcenia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Materiały Seminarium Uczelnianego w AGH, str. 67-77, Kraków 1995;

Bernasik J., Sołtysik A.: Fotogrametryczne badania wież wiertniczych po awarii, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie, AGH, str. 28-35, Kraków 1995;

Bernasik J., Sołtysik A.: Korekcja napięć lin odciągowych wież i wieżomasztów wiertniczych, Materiały Międzynarodowego Sympozjum n.t. Application of Mathematical Methods in Science and Technique, Kraków 1995;

Boroń A.: Homogenity of geometry of images scanned using UMAX 1200 SE - Błędy geometrii skanera UMAX 1200 SE, Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN (ang.), Geodezja 38, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 1995;

Gabryś B., Sobczyk Z., Wróbel Al., Wróbel A.: Badanie kształtu czaszy satelitarnej anteny telewizyjnej, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Skomputeryzowane Systemy Pomiarowe w Geodezji Inżynieryjnej”, Kraków 1995;

Hejmanowska B.: Beseitigung des topographisches Effektes - praktisches Ergebnisse, Vortrage 15. Wissenschaftich-Technische Jahrestagung der DGPF Hannover, Niemcy 1995;

Jachimski J.: Video Stereo Digitizer – mała cyfrowa stereofotogrametryczna stacja robocza dla potrzeb SIT i innych zastosowań (ang.) / Video Stereo Digitizer - a small digital Stereophotogrammetric Working Station for the needs of SIT and other Application/, Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 38, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 1995; (pobierz pdf)

Jachimski J., Boroń A., Miratyński A.: Prototypy urządzeń mechanicznych dla Video Stereo Digitizera (ang.) / Prototypes of mechanical equipment for the Video Stereo Digitizer/, Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 38, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 1995;

Jachimski J., Piwowarczyk M.: Konstrukcja autografu analitycznego na bazie mechaniczno-optycznych zaspołów Topocartu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 3, Kraków 1995;

Mierzwa W.: Fotogrametryczny pomiar kształtu i deformacji chłodni kominowych, Konferencja Naukowo-Techniczna: Naprawa i modernizacja chłodni kominowych, Bełchatów 1995;

Mularz S.: System monitoringu geodezyjnego w rejonie Starówki Sandomierskiej (wystąpienie referatowe), Seminarium Naukowe, Sandomierz 1995;

Mularz S.: Wprowadzenie do GIS. Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych, CPPGSMiE, Kraków 1995;

Mularz S.: Zastosowanie GIS do oceny zagrożenia erozyjnego pokrywy glebowej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Kraków, vol 3, Kraków 1995; (pobierz pdf)

Mularz S., Rutkowski J.: Zastosowanie teledetekcji w ochronie środowiska. Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych, CPPGSMiE PAN, Kraków 1995; (pobierz pdf)

Pyka K.: Integracja danych wektorowych i rastrowych na potrzeby map miejskich, Materiały konferencji pt. Kartografia miejska, str. 35-37, Kraków 1995;

Pyka K.: VSD as a Tool for Source Data Acquisition for Eleboration of a Digital Terrain Model Using SCOP Program - VSD jako narzędzie do pozyskiwania danych źródłowych dla opracowania Numerycznego Modelu Terenu przy pomocy programu SCOP (ang.), Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 38, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 1995;

Sitek Z.: Modele w Geograficznych Systemach Informacyjnych dla wybranych zadań monitoringu rolniczego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 3, Kraków 1995;

Sitek Z.: Ogólnopolskie Seminarium nt. „Systemy Informacji Przestrzennej dla obszarów wiejskich z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, Geodezja i Kartografia, t.XLIV, z.4, Warszawa 1995;

Sitek Z., Tokarczyk R.: The chosen photogrammetric techniques used in medicine, Supplement to Polish Journal of Medical Phisics and Engineering. Vol. 1(No1) 1995;

Zieliński J.: Konstrukcja wewnętrzna programu VSD (ang.), Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 38, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 1995;

* Rok 1994

Bernasik J.: Modernizacja kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej, Moniterra nr. 1-2-3, str. 28-29, Kraków 1994;

Bernasik J., Barycz S., Mierzwa W.: Metodyka pomiarów wieloprzęsłowych stalowych galerii nawęglania., Moniterra nr. 1-2-3, str. 21-27, Kraków 1994;

Boroń A.: Wpływ skanowania na geometrię obrazów cyfrowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków 1994;

Borowiec M., Pyka K.: Doświadczenia Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH w Zakresie NMT, Konferencja naukowo-techniczna, Numeryczny Model Terenu i jego wykorzystanie, Katedra Urz. Lasu, SGGW, Warszawa 1994;

Hejmanowska B.: Usuwanie zakłócającego wpływu topografii z obrazów satelitarnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków 1994;

Hejmanowska B.: Zur Beseitigung des topographischen Effektes von Satellitenbildern, (wystąpienie referatowe), Drezno, Niemcy 1994;

Hejmanowska B., Borowiec M.: Metodyka klasyfikacji nadzorowanej – próba korekcji zakłócającego wpływu topografii – uwagi praktyczne, przykłady, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 2, Kraków 1994; (pobierz pdf)

Jachimski J.: Analytical versus Digital Stereoplotter in Historic Monument Recording, Materiały międzynarodowego kolokwium “La Fotogrametria per il Restauro e la Storia”, Bari, Włochy 1994;

Jachimski J.: Dwoistość rangi dyplomu Inżyniera, Materiały Seminarium „Systemy i zakres kształcenia w AGH. Stan aktualny i prognozy przekształceń”, Kraków 1994;

Jachimski J.: Remarks on the National Reports Standardization regarding the Photogrammetry and Remote Sensing Education on the Air Born Imagery availability, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol.30., part 6, p. 71-73. ISPRS, Beijing (Pekin), Chiny 1994;

Jachimski J., Boroń A., Piłat A.: Empiryczna ocena dokładności wymiarowania obiektów zabyt kowych z wykorzystaniem aparatów fotograficznych i systemu Orient, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków 1994;

Jachimski J., Boroń A., Zieliński J.: Video Stereo Digitizer i wstępna ocena dokładności pomiaru wielkoskalowych zdjęć lotniczych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków 1994;

Mularz S.: Automatyczne kartowanie zagrożenia gleb erozją z wykorzystaniem GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 2, Kraków 1994; (pobierz pdf)

Mularz S.: Mapping Soil Erosion by GIS. GIS in Ecological Studies & Environmental Management , Conference organised by Global Resource Information Database - Warsaw, str.137 – 148, Warszawa 1994;

Mularz S., Mierzwa W.: P róba zastosowania GIS do oceny skażenia gleb metalami ciężkimi, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 2, Kraków 1994;

Piwowarczyk Maria: Badania stabilności geometrii nośników zdjęć Topocartu z wykorzystaniem liniałów optoelektrycznych, 1994

Pyka K.: GRASS – program GIS z sieci komputerowej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków 1994;

Pyka K.: Opracowanie cyfrowego modelu terenu dla części województwa krakowskiego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 2, Kraków 1994; (pobierz pdf)

Pyka K., Steinnocher K.: Aswahl eines optimalen Datensatzes fur die multispektrale Klassifizierung unter Einbeziehung von Texturmerkmalsbildern. Zeitschrift fur Photo- grammetrie und Fernerkundung No 4/94, str.116-122., Austria 1994;

Pyka K., Steinnocher K.: Optymalizacja danych w klasyfikacji wielospektralnych obrazów satelitarnych z uwzględnieniem tekstury, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 2, Kraków 1994; (pobierz pdf)

Sitek Z.: Bieżąca działalność Komisji VI MTFiT, Geodezja i Kartografia - Kwartalnik PAN, t.XLIII, z.3, str.203-207, Warszawa 1994;

Sitek Z.: GIS and Remote Sensing at two Surveying and Environmental Engineering Faculties of Cracow Universities, GIS in Ecological Studies & Envirnmental Management - Conference organised by Global Resource Information Database- Warsow, str.137-148, Waszawa 1994;

Sitek Z.: Elementy projektowania zintegrowanego GIS dla potrzeb monitoringu środowiska, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 2, Kraków 1994; (pobierz pdf)

Sitek Z.: On the ISPRS History of Photogrammetry (Invited Poaper), Intrernat. Archives of Photogram. and RS., Vol.30, part 6, Beijing, p.134-138, Chiny 1994;

Sitek Z.: Zintegrowany GIS w monitoringu skażonego środowiska naturalnego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków 1994;

Tokarczyk A., Tokarczyk R.: Dokładność, precyzja i obciążenie w metodach samokalibracji opracowanych w AGH, Przegląd Geodezyjny nr 3, Warszawa 1994;

Tokarczyk R., Mierzwa W.: Porównanie metod rozwiązania sieci fotogrametrycznych stosowanych do pomiarów obiektów inżynierskich, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków 1994;

Tokarczyk R., Piłat A.: SCAT i ORIENT - porównanie wyników samokalibracji, Przegląd Geodezyjny, Warszawa 1994;

Wróbel A.: Cyfrowa rejestracja w kamerze termowizyjnej AGA 780 i możliwości jej wykorzystania, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków, 1994;

Zabrzeska-Gąsiorek B., Wróbel A.: Wykorzystanie systemu zarządzania bazami danych FoxPro do gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu monitoringu środowiska, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 2, Kraków 1994; (pobierz pdf)

Zieliński J.: Przygotowanie obrazów barwnych dla VSD, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków 1994;


Publikacje Web Utilities
Dworak T.Z., Hejmanowska B., Pyka K.: Problemy teledetekcyjnego monitoringu środowiska, tom II: Teledetekcja wód i powierzchni ziemi. Wydawnictwa AGH, Kraków 2011. s.186
Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf 23_Cislo-Lesicka.pdf r2 r1 manage 1009.9 K 2012-06-05 - 10:09 MartaBorowiec  
PDFpdf 23_Mikrut_Pyka_Tokarczyk.pdf r1 manage 1302.6 K 2012-06-05 - 10:03 MartaBorowiec  
PDFpdf 23_Pyka.pdf r1 manage 236.6 K 2012-06-05 - 10:03 MartaBorowiec  
PDFpdf 23_Tokarczyk_Kohut_Kolecki.pdf r1 manage 696.0 K 2012-06-05 - 10:03 MartaBorowiec  
PDFpdf 23_Twardowski_Marmol.pdf r1 manage 646.4 K 2012-06-05 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Badurska_2007.pdf r1 manage 209.3 K 2009-05-18 - 09:39 MartaBorowiec  
PDFpdf Bernasik_Mikrut_2007.pdf r1 manage 658.9 K 2009-05-18 - 10:01 MartaBorowiec  
PDFpdf BoronRzoncaWrobel.pdf r1 manage 367.3 K 2012-01-03 - 10:56 MartaBorowiec  
PDFpdf Borowiec_N_Pekin.pdf r1 manage 729.7 K 2009-06-30 - 10:37 MartaBorowiec  
PDFpdf Cislo_2007.pdf r1 manage 428.6 K 2009-05-18 - 10:02 MartaBorowiec  
PDFpdf Czechowicz_Mikrut_2007.pdf r1 manage 782.7 K 2009-05-18 - 10:02 MartaBorowiec  
PDFpdf Drzewiecki_Glowienka_Tokarczyk_2007.pdf r1 manage 1407.3 K 2009-05-18 - 10:02 MartaBorowiec  
PDFpdf Drzewiecki_Pekin.pdf r1 manage 444.5 K 2009-06-30 - 10:37 MartaBorowiec  
PDFpdf Drzewiecki_Wrobel_2007.pdf r1 manage 123.1 K 2009-05-18 - 10:02 MartaBorowiec  
PDFpdf Geomatics_2010_4_NB.pdf r1 manage 3290.3 K 2011-09-28 - 08:57 MartaBorowiec  
PDFpdf Geomatics_2010_4_WD.pdf r1 manage 665.1 K 2011-09-28 - 08:58 MartaBorowiec  
PDFpdf Geomatics_Badurska_2011.pdf r1 manage 368.6 K 2012-06-18 - 10:07 MartaBorowiec  
PDFpdf Geomatics_Drzewiecki_2009.pdf r1 manage 7048.4 K 2011-06-28 - 11:08 MartaBorowiec  
PDFpdf Geomatics_Kolecki_2011.pdf r1 manage 90.2 K 2012-06-18 - 10:06 MartaBorowiec  
PDFpdf Geomatics_Mikrut_2008.pdf r1 manage 275.7 K 2011-06-28 - 11:23 MartaBorowiec  
PDFpdf Geomatics_Mikrut_2009.pdf r1 manage 6001.5 K 2011-06-28 - 11:08 MartaBorowiec  
PDFpdf Geomatics_Pirowski_2009.pdf r1 manage 9287.8 K 2011-06-28 - 11:08 MartaBorowiec  
PDFpdf Geomatics_Poreba_2011.pdf r1 manage 158.0 K 2012-06-18 - 10:07 MartaBorowiec  
PDFpdf Geomatics_Pyka_2008.pdf r1 manage 100.3 K 2011-06-28 - 11:23 MartaBorowiec  
PDFpdf Geomatics_Wrobel_2010.pdf r1 manage 316.6 K 2011-06-28 - 10:46 MartaBorowiec  
PDFpdf Glowienka_Michalowska_2007.pdf r1 manage 3151.5 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Glowienka_Pekin.pdf r1 manage 538.7 K 2009-06-30 - 10:39 MartaBorowiec  
PDFpdf Grybos_Mikrut_2007.pdf r1 manage 147.6 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Hejmanowska_1_2007.pdf r1 manage 509.5 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Hejmanowska_2_2007.pdf r1 manage 403.2 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Hejmanowska_Kay_MMT.pdf r1 manage 1802.9 K 2012-05-21 - 10:48 MartaBorowiec  
PDFpdf Hejmanowska_Pekin.pdf r1 manage 5102.2 K 2009-06-30 - 10:39 MartaBorowiec  
PDFpdf Kolecki_Kuras_MMT.pdf r1 manage 482.2 K 2012-05-21 - 10:47 MartaBorowiec  
PDFpdf Kolecki_Tokarczyk_2007.pdf r1 manage 390.9 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Kulesza_2007.pdf r1 manage 190.7 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Lis_Mikrut_Guzik_2007.pdf r1 manage 438.3 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Marmol_MMT.pdf r1 manage 770.0 K 2012-05-21 - 10:47 MartaBorowiec  
PDFpdf Michalowska_Glowienka_2007.pdf r1 manage 1524.2 K 2009-05-18 - 10:04 MartaBorowiec  
PDFpdf Michalowska_Glowienka_Mikrut_2007.pdf r1 manage 1680.9 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Mikrut_Mikrut_2007.pdf r1 manage 162.7 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Mikrut_Pekin.pdf r1 manage 1305.4 K 2009-06-30 - 10:39 MartaBorowiec  
PDFpdf Mikrut_Tokarczyk_Huppert_2007.pdf r1 manage 105.9 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Mularz_Drzewiecki_2007.pdf r1 manage 297.0 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Mularz_Pekin.pdf r1 manage 663.8 K 2009-06-30 - 10:38 MartaBorowiec  
PDFpdf Pawlik_Mikrut_2007.pdf r1 manage 1222.8 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Pirowski_Bobek_2007.pdf r1 manage 892.9 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Pirowski_Szczasiuk_2013.pdf r1 manage 516.8 K 2015-03-19 - 11:16 TomaszPirowski  
PDFpdf Pyka_2007.pdf r1 manage 945.7 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Pyka_2011.pdf r1 manage 195.0 K 2011-11-22 - 09:23 MartaBorowiec  
PDFpdf Pyka_Pekin.pdf r1 manage 1208.5 K 2009-06-30 - 10:40 MartaBorowiec  
PDFpdf Pyka_Twardowski_2007.pdf r1 manage 86.8 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf RG2008z3-Drzewiecki.pdf r1 manage 6166.5 K 2013-02-28 - 12:37 WojciechDrzewiecki  
PDFpdf RG2010z6-StelmaszczukDrzewieckiBielecki.pdf r1 manage 759.8 K 2013-02-28 - 12:37 WojciechDrzewiecki  
PDFpdf RG2012z3-PirowskiDrzewiecki.pdf r1 manage 1757.7 K 2013-02-28 - 12:37 WojciechDrzewiecki  
PDFpdf RG2012z4-Drzewiecki-inni.pdf r1 manage 2194.2 K 2013-02-28 - 12:37 WojciechDrzewiecki  
PDFpdf RG2012z4-DrzewieckiOrzinskaPirowski.pdf r1 manage 1590.3 K 2013-02-28 - 12:37 WojciechDrzewiecki  
PDFpdf SMikrut_PAN_42.pdf r1 manage 4793.7 K 2012-05-17 - 11:57 MartaBorowiec  
PDFpdf Tel_sr_Badurska.pdf r1 manage 453.8 K 2011-06-17 - 11:45 MartaBorowiec  
PDFpdf Tokarczyk_Kolecki_Tokarczyk_2007.pdf r1 manage 789.1 K 2009-05-18 - 10:05 MartaBorowiec  
PDFpdf Twardowski_2007.pdf r1 manage 346.3 K 2009-05-18 - 10:06 MartaBorowiec  
PDFpdf UM_2010.pdf r1 manage 481.9 K 2011-09-29 - 12:23 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Bern_Mikr.pdf r1 manage 404.4 K 2010-08-27 - 09:51 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Cislo.pdf r1 manage 355.9 K 2010-08-27 - 09:51 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Drzew_Mularz.pdf r1 manage 439.0 K 2010-08-27 - 09:51 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Glow1.pdf r1 manage 479.6 K 2010-08-27 - 09:51 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Glow2.pdf r1 manage 615.6 K 2010-08-27 - 09:51 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Hejm_Bor_Bad.pdf r1 manage 623.7 K 2010-08-27 - 09:52 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Hejm_Drzew_Kule.pdf r1 manage 430.2 K 2010-08-27 - 09:52 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Hejm_Grab.pdf r1 manage 591.8 K 2010-08-27 - 09:52 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Kisil_Wrob_Wrob.pdf r1 manage 688.7 K 2010-08-27 - 09:52 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Kol_Bad.pdf r1 manage 824.9 K 2010-08-27 - 09:53 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Kol_Wrob.pdf r1 manage 1168.5 K 2010-08-27 - 09:53 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Marm_Bedk.pdf r1 manage 347.7 K 2010-08-27 - 09:53 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Mich_Hejm.pdf r1 manage 433.4 K 2010-08-27 - 09:53 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Mikr_Mikr.pdf r1 manage 478.3 K 2010-08-27 - 09:53 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Mularz_inni.pdf r1 manage 410.0 K 2010-08-27 - 09:54 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Pyka.pdf r1 manage 355.6 K 2010-08-27 - 09:54 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Tok_Fra.pdf r1 manage 537.2 K 2010-08-27 - 09:54 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Tok_Sko.pdf r1 manage 403.9 K 2010-08-27 - 09:54 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Tok_Sz.pdf r1 manage 434.7 K 2010-08-27 - 09:54 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Tward.pdf r1 manage 329.7 K 2010-08-27 - 09:55 MartaBorowiec  
PDFpdf V18_Wezyk_inni.pdf r1 manage 710.6 K 2010-08-27 - 09:55 MartaBorowiec  
PDFpdf V20_Borowiec.pdf r1 manage 488.4 K 2011-01-05 - 10:45 MartaBorowiec  
PDFpdf V20_Cislo.pdf r1 manage 1070.2 K 2011-01-05 - 10:46 MartaBorowiec  
PDFpdf V20_Czechowicz_Tokarczyk.pdf r1 manage 609.4 K 2011-01-05 - 10:46 MartaBorowiec  
PDFpdf V20_Hejmanowska.pdf r1 manage 491.6 K 2011-01-05 - 10:46 MartaBorowiec  
PDFpdf V20_Hejmanowska_Hnat.pdf r1 manage 797.9 K 2011-01-05 - 11:25 MartaBorowiec  
PDFpdf V20_Marmol.pdf r1 manage 601.4 K 2011-01-05 - 10:46 MartaBorowiec  
PDFpdf V20_Mikrut.pdf r1 manage 474.9 K 2011-01-05 - 10:46 MartaBorowiec  
PDFpdf V20_Pirowski.pdf r1 manage 1109.2 K 2011-01-05 - 10:54 MartaBorowiec  
PDFpdf V20_Pyka.pdf r1 manage 218.9 K 2011-01-05 - 10:54 MartaBorowiec  
PDFpdf V20_Warchol.pdf r1 manage 1083.8 K 2011-01-05 - 10:54 MartaBorowiec  
PDFpdf V20_Wrobel.pdf r1 manage 266.4 K 2011-01-05 - 10:54 MartaBorowiec  
PDFpdf V21_Boron_Borowiec_Pirowski.pdf r1 manage 1677.9 K 2011-06-17 - 11:24 MartaBorowiec  
PDFpdf V21_Borowiec.pdf r1 manage 1131.2 K 2011-06-17 - 11:24 MartaBorowiec  
PDFpdf V21_Cislo-Lesicka.pdf r1 manage 516.5 K 2011-06-17 - 11:25 MartaBorowiec  
PDFpdf V21_Kolecka_Kolecki.pdf r1 manage 1369.2 K 2011-06-17 - 11:25 MartaBorowiec  
PDFpdf V21_Marmol_Lenda.pdf r1 manage 867.2 K 2011-06-17 - 11:25 MartaBorowiec  
PDFpdf V21_Maryniak_Drzewiecki.pdf r1 manage 849.2 K 2011-06-17 - 11:25 MartaBorowiec  
PDFpdf V21_Michalowska_Glowienka-Mikrut.pdf r1 manage 533.5 K 2011-06-17 - 11:25 MartaBorowiec  
PDFpdf V21_Pirowski.pdf r1 manage 618.5 K 2011-06-17 - 11:26 MartaBorowiec  
PDFpdf V21_Pyka.pdf r1 manage 898.1 K 2011-06-17 - 11:26 MartaBorowiec  
PDFpdf V21_Tokarczyk_Jedrzejek.pdf r1 manage 357.0 K 2011-06-17 - 11:26 MartaBorowiec  
PDFpdf V21_Tokarczyk_Kwoczynska_Ujma.pdf r1 manage 620.2 K 2011-06-17 - 11:26 MartaBorowiec  
PDFpdf WD_2011.pdf r1 manage 364.3 K 2012-01-19 - 09:57 MartaBorowiec  
PDFpdf Warchol_Hejmanowska_MMT.pdf r1 manage 515.1 K 2012-05-21 - 10:47 MartaBorowiec  
PDFpdf Wr_Boron.pdf r1 manage 215.8 K 2010-10-05 - 10:41 MartaBorowiec  
PDFpdf Wr_Marmol.pdf r1 manage 221.5 K 2010-10-05 - 10:40 MartaBorowiec  
PDFpdf Wr_Mikrut.pdf r1 manage 448.4 K 2010-10-05 - 10:41 MartaBorowiec  
PDFpdf Wr_Poreba.pdf r1 manage 493.3 K 2010-10-05 - 10:41 MartaBorowiec  
PDFpdf Wr_Pyka.pdf r1 manage 210.5 K 2010-10-05 - 10:41 MartaBorowiec  
PDFpdf Wr_Sitek.pdf r1 manage 790.3 K 2010-10-05 - 10:41 MartaBorowiec  
PDFpdf Wr_Tokarczyk.pdf r1 manage 664.3 K 2010-10-05 - 10:42 MartaBorowiec  
PDFpdf Wrobel_i_in_2007.pdf r1 manage 1910.4 K 2009-05-18 - 10:06 MartaBorowiec  
PDFpdf Zabrzeska_Borowiec_2007.pdf r1 manage 617.7 K 2009-05-18 - 10:06 MartaBorowiec  
PDFpdf gazdzicki-pyka.pdf r1 manage 187.4 K 2011-01-23 - 16:40 MartaBorowiec  
JPEGjpg pas.jpg r1 manage 55.5 K 2009-06-29 - 13:08 MartaBorowiec  
PDFpdf skrypt_I.pdf r1 manage 7298.9 K 2011-03-09 - 13:24 MartaBorowiec  
PDFpdf skrypt_II.pdf r1 manage 6790.3 K 2011-03-09 - 13:24 MartaBorowiec  
PDFpdf skrypt_III.pdf r1 manage 8785.0 K 2011-03-09 - 13:24 MartaBorowiec  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r82 < r81 < r80 < r79 < r78 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r82 - 2017-03-22 - TomaszPirowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback